Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - 1af yng Nghymru ac 8fed yn y DU ar gyfer Perfformiad Amgylcheddol

20.01.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi ennill Gwobr Dosbarth Cyntaf ac wedi’i nodi’n 8fed allan o 151 o brifysgolion ar draws y Deyrnas Unedig ac yn gyntaf yng Nghymru yng Nghynghrair Prifysgolion People and Planet 2015 - yr unig gynghrair werdd gynhwysfawr ac annibynnol ar gyfer prifysgolion ar draws y Deyrnas Unedig.

Mae hyn yn welliant enfawr o ran safle PCYDDS , gyda'r Brifysgol yn gweld cynnydd dramatig o'i safle yn 113eg yng Nghynghrair 2013 i 8fed yn 2015. Mae PCYDDS hefyd wedi'i rhestru fel y Brifysgol ‘werdd’ uchaf yng Nghymru, gan symud radd trydydd dosbarth i radd dosbarth cyntaf.

Mae Cynghrair Prifysgolion People and Planet yn gynghrair blynyddol sy’n cael ei rhedeg gan y grŵp ymgyrchu cenedlaethol i fyfyrwyr, sy’n asesu perfformiad amgylcheddol a moesegol pob prifysgol, gan ddyfarnu 'graddau' Dosbarth Cyntaf i'r mwyaf gwyrdd a methiant i'r rhai sy'n gwneud y lleiaf i fynd i'r afael â materion amgylcheddol a chymdeithasol . Mae PCYDDS yn un o 30 o brifysgolion i gael ei dyfarnu â ‘Dosbarth Cyntaf’ yng nghynghrair 2015.

Ond sut mae PCYDDS wedi llwyddo i gyflawni’r cynnydd sylweddol hwn i gael ei henwi fel yr 8fed Brifysgol fwyaf effeithiol yn y DU yn amgylcheddol ac yn moesegol?

“Mae’r ateb yn syml,” meddai Dr Jane Davidson, Is-Ganghellor Cysylltiol ar gyfer Cynaliadwyedd a Pherthnasau Allanol. “Rydym yn pryderu am gynaliadwyedd; er bod cyflawni hynny wedi golygu cynnal adolygiad sylfaenol o’r hyn a wnawn, a’n dulliau o wneud hynny, ar draws y brifysgol – ei diwylliant, campysau, cwricwla a’i chymunedau. Credwn y dylai prifysgolion fynd ati’n weithredol i sicrhau bod eu graddedigion yn dod yn ddinasyddion cyfrifol ac yn ddatryswyr problemau creadigol, rhywbeth sy’n angenrheidiol yn y byd ansicr yr ydym yn byw ynddo, felly adlewyrchwyd hyn yn ein cynllun strategol.

“Roeddem yn awyddus i ddysgu wrth eraill, felly ymunom ni ag Academi Werdd yr AAU am ysbrydoliaeth, a chreu ein sefydliad rhithwir ein hunain, INSPIRE – Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau yn 2012 i arwain ein hymagwedd systemig. Amlygwyd galluoedd a diddordebau staff trwy gynnal archwiliad o sgiliau staff ac ailddiffiniwyd ein harlwy academaidd, gyda phob modwl yn cael ei ystyried o safbwynt INSPIRE. Cynhaliwyd archwiliad o’r cwricwlwm yn ystod yr haf eleni a gwelwyd bod pob un o’n cyfadrannau a’n hysgolion yn darparu cynaliadwyedd ar draws eu cwricwlwm - a bod ganddynt yr awydd i wneud mwy,” atega Dr Davidson.

Mae Rosie Scannell, intern INSPIRE sy’n astudio ar gampws PCYDDS yn Llambed, yr un mor falch o gyflawniad y Brifysgol. “Mae’r naid ryfeddol hon yn y tabl cynghrair yn dyst i waith caled a phenderfyniad PCYDDS i wella’i lefelau cynaliadwyedd,” meddai.

“Ar ôl gwneud gwaith amgylcheddol o fewn y brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr dros y tair blynedd diwethaf, rwyf wrth fy modd ac yn falch iawn fod gwaith caled a dyfalbarhad y staff a’r myfyrwyr wedi dechrau dwyn ffrwyth,” atega Rosie. “Dechrau yn unig yw’r gwaith amgylcheddol a gwblhawyd eleni o’i gymharu â’r hyn sydd i ddod gan PCYDDS. Mae’r gwaith a wnaethpwyd gennym yn hanfodol i ddatblygiad y brifysgol, o ran y myfyrwyr cyfredol a myfyrwyr y dyfodol. Ymhellach, mae’n bwysig i fyfyrwyr ar draws y brifysgol gan mai dyma yw’r cam cyntaf i sicrhau bod staff a myfyrwyr yn mynd â’r hyn maent wedi’i ddysgu trwy waith cynaliadwyedd PCYDDS a’i ddefnyddio, gobeithio, yn eu gyrfaoedd a’u bywydau i’r dyfodol.”

Meddai Hannah Smith, a luniodd Cynghrair Prifysgolion People & Planet: "Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn profi i fod yn un o brif brifysgolion y DU ar gyfer safonau amgylcheddol a moesegol, ac mae People & Planet yn dathlu ei hymrwymiad i faterion gwyrdd a’i hymrwymiad i gyrraedd disgwyliadau ei myfyrwyr â sgiliau a dealltwriaeth ar gyfer datblygu cynaliadwy. Ry’n ni hefyd yn canmol y Brifysgol o ran ei gwaith gyda myfyrwyr, staff a'r gymuned leol i sicrhau newid o ran arfer a diwylliant cymdeithasol ac amgylcheddol; ac o ran sicrhau bod cynaliadwyedd yn cael ei gweithredu ar draws y sefydliad - o’r cwricwlwm i’r arlwyo - ac am ei arweiniad ar gyfer datblygu cynaliadwy.”

"Mae safle Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghynghrair Prifysgolion People and Planet wedi gwella’n aruthrol – ac mae’r Brifysgol wedi creu cryn argraff arnom ni!" atega Hannah Smith. "Rydym wedi bod yn dyst i weledigaeth ar gyfer datblygu cynaliadwy sydd wedi llwyddo i ddwyn ffrwyth mewn mater o flynyddoedd; mae Jane, staff a myfyrwyr PCYDDS wedi profi yr hyn y gellir ei gyflawni wrth i brifysgol ystyried ei heffaith ar ein cymunedau a'r byd ehangach. Drwy ddarparu adnoddau ar gyfer ei staff, gwrando ar ei myfyrwyr a deall materion amgylcheddol ar draws y brifysgol, mae PCYDDS yn camu i fyny at gyfle unigryw i gwrdd â galw gan fyfyrwyr i ddarparu’r sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd angen arnynt i fynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf ein hoes - ry’n ni’n gyffrous iawn i weld y canlyniadau yn y blynyddoedd sydd i ddod!

"Y Prifysgolion blaengar hynny sy’n hawlio’r 30 safle uchaf yn y gynghrair sydd yn gosod esiampl o'r hyn y gellir ei gyflawni mewn addysg uwch, gan ymateb gyda chyflymder i heriau cyfredol fel newid yn yr hinsawdd ac anghydraddoldeb byd-eang," ychwanega Ms Smith.

"Mae'r rhain yn y prifysgolion sy’n darparu eu graddedigion gyda'r sgiliau angenrheidiol a fydd yn eu galluogi i fynd i'r afael â'r bygythiadau hyn.”

Ar ddiwedd Degawd y Cenhedloedd Unedig ar Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (2004-14), mae 44% o holl brifysgolion y DU bellach yn dangos ymrwymiad lefel uchel i integreiddio addysg ar gyfer cynaliadwyedd ar draws y cwricwlwm. Mae'r prifysgolion sydd wedi’u cynnwys yn y gynghrair wedi dangos lleihad carbon 3.4% o’i gymharu ag allyriadau llynedd.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag ymrwymiad PCYDDS i gynaladwyedd ac i fwrw golwg dros rai o’n hastudiaethau achos a’n sylwadau, ewch i 

Nodyn i'r Golygydd

 1. Am fwy o wybodaeth ac am unrhyw gyfweliadau, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476
 2. Mae cerdyn sgorio yn dangos canlyniadau llawn ar gyfer PCYDDS ar gael ar-lein o 9:00am Ddydd Mawrth, 20 Ionawr drwy fynd i: http://peopleandplanet.org/university-league/2015/tables
 3. Am wybodaeth bellach ynglyn â’r Gynghrair, ewch i www.peopleandplanet.org <http://www.peopleandplanet.org>
 4. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
 5. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
 6. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

 • Cyfryngau Cymdeithasol perthnasol:
 • @drindoddewisant (Cymareg)
 • @peopleandplanet
 • @UWTSD
 • @InspireUWTSD
 • #UniLeague