Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant- Cynigydd a Ffefrir ar Gyfer Menter Hyfforddiant Adeiladu Newydd

19.05.2015

Consortiwm a arweinir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD) yw’r cynigydd a ffefrir i ddatblygu dull newydd tuag at hyfforddi ar gyfer y diwydiant adeiladu yng Nghymru, datganodd Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) heddiw.

Cyhoeddodd CITB Cymru gynlluniau ym mis Mawrth i fuddsoddi hyd at £5m mewn cynllun newydd. Derbyniwyd nifer o gynigion o ansawdd â’r consortiwm a arweinir gan UWTSD yn ennill y sgôr uchaf yn y broses geisiadau.

Bydd UWTSD nawr yn gweithio â CITB ar fanylion y fenter, a fydd yn darparu hyfforddiant i gwrdd ag anghenion cyflogwyr adeiladu ar draws Cymru.

Mae partneriaid ategol consortiwm UWTSD yn cynnwys Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE), Sefydliad Siartredig Adeiladau (CIOB) , Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Coleg Cambria, Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr, Coleg y Cymoedd, Sgiliau Adeiladu Cyfle a’r cwmni Tidal Lagoon Power cyf.

Dywedodd Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol CITB Cymru, Mark Bodger:

“Rydym yn rhagamcanu twf blynyddol o 3.4% mewn adeiladu yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf a chydnabyddwn fod yna bylchau mewn darpariaeth hyfforddiant adeiladu ar draws y genedl. Mae’r amser yn iawn i ymateb i anghenion diwydiant a gweithio ar y cyd i ddatblygu model hyfforddi sy’n addas i'r diben ac sy’n addasu i anghenion cyfnewidiol y Diwydiant.

“Yn dilyn cyfarfod Bwrdd CITB yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf lle ystyriodd aelodau ganlyniad y broses hyd yn hyn , byddwn, dros y misoedd sydd i ddod, yn gweithio â’r consortiwm a arweinir gan UWTSD i benderfynu ar gwmpas a datblygu ein cynlluniau ac edrychaf ymlaen at osod manylion y rhaglen yn hwyrach yn y flwyddyn.’

Dywedodd Kathryn David, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Masnachol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant:

“Edrychwn ymlaen at weithio â CITB a phartneriaid ar draws Cymru ar y fenter newydd gyffrous hon, a fydd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi ar gyfer unigolion a chwmnïau adeiladu ledled Cymru. Byddwn yn gweithio’n agos â’n partneriaid yn y colegau i gefnogi anghenion dysgu a datblygu’r sector adeiladu.”

Nodyn i'r Golygydd

Am CITB

CITB yw’r Bwrdd Hyfforddiant Diwydiannol (ITB) ar gyfer y diwydiant adeiladu ym Mhrydain Fawr (Cymru, Lloegr a’r Alban). Mae CITB yn gweithio i sicrhau bod gan gyflogwr adeiladu’r sgiliau cywir, yn y lle cywir, ar yr adeg gywir trwy fuddsoddi cyllid a darparu ystod eang o ddatrysiadau sgiliau a hyfforddi a arweinir gan ddiwydiant.

Mae CITB hefyd yn bartner yn SgiliauAdeiladu, y Cyngor Sgiliau Sector (SSC) ar gyfer diwydiant adeiladu’r DU, ac mae’n codi ymgysylltiad cyflogwr mewn hyfforddiant, yn darparu mewnwelediadau i’r farchnad lafur ar anghenion sgiliau dyfodol a datblygu Safonau a chymwysterau ar gyfer y sector. Am fwy o fanylion ar waith CITB, ymwelwch â: www.citb.co.uk.

Gwybodaeth Bellach

Sarah Hartman, Swyddog y Wasg

Sarah.Hartman@citb.co.uk

0300 456 5453