Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Croesawu Caplan Newydd i Lambed

20.05.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu’r Parch Ddr Allan Barton yn Gaplan llawn amser newydd y Brifysgol ar gampws Llambed.

Rhan o rôl y Parchedig Barton yn Gaplan fydd rhedeg Capel Dewi Sant y Brifysgol. Cynhelir gwasanaeth Cymun Bendigaid yn y capel am 11 o’r gloch ar fore Sul, ac mae hefyd wasanaethau yn y capel ddwywaith bob dydd (heblaw am ddydd Sadwrn) yn ystod y tymor. Sefydliad Anglicanaidd yw’r capel ac mae’r gwasanaethau’n unol â thraddodiadau’r Eglwys yng Nghymru, ond mae’r capel a’i wasanaethau’n agored i bawb yn ddiwahân.  Y tu allan i oriau’r gwasanaethau, mae’r capel ar agor bob awr o’r dydd ac mae croeso i chi ei ddefnyddio ar gyfer gweddi, neu yn lle tawel.  

Meddai’r Parch. Ddr Allan Barton:

“Yn anad dim, fy rôl i yw cynnig cymorth bugeiliol ac ysbrydol i’r holl staff a’r myfyrwyr ar y campws. Dydw i ddim yma ar gyfer y Cristnogion ar y campws yn unig, mae croeso i bobl ddod i’m gweld i os oes ganddyn nhw ffydd, neu os ydyn nhw heb un.  Os dewch chi i’m gweld i, ni chewch chi ragfarn na barn, dim ond clust agored sy’n gwrando.”

Hyfforddodd Allan ar gyfer yr offeiriadaeth Anglicanaidd yng Ngholeg Ripon yn Rhydychen a daw i’r Eglwys yng Nghymru ar ôl gwasanaethu’n gurad yn esgobaeth Lincoln ac wedyn yn offeiriad plwyf yn esgobaeth Norwich. Oddi mewn i’w rôl offeiriadol mae ganddo ddiddordeb angerddol mewn gwaith bugeiliol, addysgu a litwrgi.  Mae ei gefndir academaidd mewn Hanes a Hanes Celf.  Yn dilyn MA mewn Astudiaethau Canoloesol, dyfarnwyd iddo PhD mewn Hanes Celf gan Brifysgol Caerefrog yn 2004.

Mae ei ddiddordebau academaidd yn canolbwyntio ar gelfyddyd a phensaernïaeth diwedd yr Oesoedd Canol a’r Diwygiad Gothig.  Mae'n awdur ar gyfer prosiect yr Academi Brydeinig Corpus Vitrearum Medii Aevi ac ar hyn o bryd mae wrthi’n ysgrifennu llyfr am wydr lliw yn Swydd Nottingham yn ystod yr Oesoedd Canol. Yn ei amser hamdden mae Allan yn rhwymwr llyfr amatur brwd. Ymhlith ei waith diweddar roedd comisiwn i’r BBC, sef replica o Lyfr Oriau o’r bymthegfed ganrif a ddefnyddiwyd yn brop yng nghynhyrchiad diweddar y BBC o Wolf Hall gan Hilary Mantel.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk.
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.