Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu staff a myfyrwyr o Brifysgol Volda, Norwy

14.11.2014

Ddechrau Tachwedd, fe groesawodd Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) staff a myfyrwyr o Goleg Prifysgol Volda, Norwy yn ystod eu hymweliad cyfnewid â Chymru.

Fe ddaeth pedwar darlithydd a phum myfyriwr o'r rhaglen MA 'Dull Gwirionedd Chwareus' o Brifysgol Volda i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gymryd rhan mewn rhaglen a gynlluniwyd o gwmpas cwestiynau’n ymwneud â gwirionedd, gan edrych ar sut yr ydym yn gweld a phrofi gwirionedd yn ein cymdeithas gyfoes.

Dechreuodd y daith gyfnewid gyda derbyniad a gynhaliwyd gan Swyddfa Ryngwladol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn yr ystafell ddarllen yn adeilad Alex yn Abertawe gyda myfyrwyr o'r cwrs MA Celf a Dylunio a myfyrwyr o’r cwrs Technoleg Cerddoriaeth yn bresennol.

Fe ddaeth yr ymweliad yn sgil y berthynas academaidd agos rhwng yr Athro Magnar Am o Brifysgol Volda a Dr Paul Jeff o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Roedd yn ymweliad cynhyrchiol ar gyfer y ddwy Brifysgol gyda llawer o berthnasau yn cael eu meithrin ymhlith y cyfranogwyr a gwelwyd lefel uchel iawn o ddadlau a dadansoddi ar draws y tri diwrnod. Y gobaith yw mai hwn fydd y cyntaf o nifer o ymweliadau cyfnewid rhwng y ddau sefydliad.

"Mewn tri diwrnod o ddadleuon bywiog, fe rannodd y myfyrwyr MA Celf a Dylunio o PCYDDS a ‘r myfyrwyr o Brifysgol Volda yn Norwy wyth darlith oedd yn cynnwys nifer o wahanol safbwyntiau ar y cysyniad o wirionedd a sut mae'n parhau i herio a goleuo ein bodolaeth yn ddyddiol," meddai Dr. Paul Jeff, o Gyfadran Celf a Dylunio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Fe ddaeth y myfyrwyr o Norwy â safon uchel a bywiog iawn o drafodaeth i Abertawe ac rwy’n falch dweud bod ein myfyrwyr ni wedi'u had-dalu drwy gymryd rhan lawn yn y digwyddiadau," atega. "Roedd yn ddechreuad deallusol, llawn egni i'r ddau gwrs ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd - fe wnaeth y myfyrwyr fwynhau'r llif o syniadau a chafodd nifer o berthnasau eu meithrin."
 
Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gysylltiadau cryf yn Norwy ym maes addysg awyr agored gyda Choleg Prifysgol Volda a Phrifysgol Telemark ac mae pump o fyfyrwyrwr PCYDDS eisoes yn astudio yno.

Bob blwyddyn mae llawer o fyfyrwyr Norwyaidd yn dewis astudio yng Nghyfadran Celf a Dylunio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac ar hyn o bryd, mae ugain o fyfyrwyr yn derbyn eu haddysg ar gampws y Brifysgol yn Abertawe.

Am y tro cyntaf eleni, mae myfyriwr o Volda hefyd yn astudio’r cwrs BA Actio ar gampws Caerfyrddin PCYDDS a thrwy gysylltiadau’r Brifysgol a gweithgareddau recriwtio yn Norwy, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at groesawu llawer mwy o fyfyrwyr i'w champysau .

Os ydych yn fyfyriwr o Norwy neu os hoffech ragor o wybodaeth am sut i wneud cais, cysylltwch â Kath Griffith yn Swyddfa Ryngwladol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant drwy ebostio k.griffiths@tsd.uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476