Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Cyfrannu i Adroddiad San Steffan ar Ymwybyddiaeth Ofalgar

21.10.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cyfrannu i adroddiad ymwybyddiaeth ofalgar sydd wedi cael ei lansio yn San Steffan y prynhawn yma.

Mae'r adroddiad, gan Mindful Nation UK yn cael ei ddisgrifio yn hynod arwyddocaol a dylanwadol. Mae'n cael ei lansio gan y Grŵp Seneddol Ymwybyddiaeth Ofalgar holl bleidiol a gasglwyd gan y Fenter Ymwybyddiaeth Ofalgar. Gellir ei gweld yma.

Mae'r ddogfen bolisi cyntaf o'i fath, yn ceisio mynd i'r afael â phryderon iechyd meddwl ym meysydd addysg, iechyd, y gweithle a'r system cyfiawnder troseddol trwy ddefnyddio ymyriadau ymwybyddiaeth ofalgar.

Mae'r argymhellion yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar dystiolaeth, o ffynonellau uniongyrchol o weithredwyr profiadol, sy'n adrodd llwyddiant nodedig yn eu meysydd. Mae’n annog llunwyr polisi i fuddsoddi adnoddau mewn astudiaethau peilot pellach a chynyddu mynediad cyhoeddus i hyfforddwyr athrawon cymwysedig.

Mae'r adroddiad yn diffinio ymwybyddiaeth ofalgar fel 'rhoi sylw i'r hyn sy'n digwydd yn ystod y funud bresennol yn y meddwl, y corff a'r amgylchedd allanol, gydag agwedd o chwilfrydedd a charedigrwydd. Mae'n cael ei drin fel arfer gan ystod o arferion myfyrio syml, sydd â'r nod o ddod â mwy o ymwybyddiaeth o batrymau meddwl, teimlo ac ymddygiad, ac i ddatblygu'r gallu i reoli'r rhain gyda mwy o sgil a thosturi. Mae hyn yn arwain at ehangu’r gallu i ddewis sut i gwrdd ag ymateb i heriau bywyd, sy’n arwain at fyw gyda mwy o les, eglurder meddwl a gofal am eich hun ac eraill.'

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r sefydliad cyntaf y DU sy'n cynnig rhaglen Brifysgol mewn ymwybyddiaeth ofalgar yn y gweithle. Mae un o'r astudiaethau achos a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad, sy'n ymwneud ag ymwybyddiaeth ofalgar yn y gweithle, yn seiliedig ar brosiectau rhwng Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (WIWBL) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghyd a chwmnïau ar draws Cymru.

Dywedodd Heather Fish, darlithydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Mae WIWBL yn falch iawn o fod wedi gweithio gyda nifer o gwmnïau sy’n dod ac ymwybyddiaeth ofalgar i’r gweithle. Mae'r adroddiad wedi tynnu sylw at ein gwaith ym maes ymwybyddiaeth ofalgar a iechyd a diogelwch mewn diwydiant trwm. Mae'n gyffrous bod ymwybyddiaeth ofalgar wedi cael ei ystyried yn arwyddocaol o ran diogelwch, yn ogystal â'r manteision ehangach mae’n cynnig, yn enwedig o ran lles a'r effaith y mae hyn yn ei gael ar berfformiad a chreadigrwydd."

Mae gwleidyddion ac ymgyrchwyr o bob cwr o'r byd yn edrych ar Brydain fel y genedl gyntaf i gymryd o ddifrif, ar lefel polisi, y potensial enfawr sydd gan ymwybyddiaeth ofalgar i drawsnewid bywydau pobl a pherthnasoedd.

Mae'r rhaglenni ymwybyddiaeth ofalgar ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael eu rhedeg gan Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae'r Athrofa yn canolbwyntio ar y dysgwr ac yn annog cynhwysiad, ehangu mynediad a dysgu gydol oes. Mae’r portffolio unigryw, wedi ennill gwobrau ac yn cynnwys rhaglenni sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth sy'n cael eu darparu trwy lwybrau dysgu cyfunol.

 

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.