Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu canlyniadau REF

18.12.2014

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn dathlu canlyniadau rhagorol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014) a gyhoeddwyd heddiw (18.12.14).

REF 2014

Amcan REF yw i hyrwyddo sector deinamig a chystadleuol yn rhyngwladol ar draws y sector Prifysgolion sy'n gwneud prif gyfraniad, drwy waith ymchwil, at ffyniant economaidd, lles cenedlaethol yn ogystal ag ehangu a lledaenu gwybodaeth.

Mae 47% o waith ymchwil y Brifysgol wedi’i nodi i fod yn arwain yn fyd-eang neu o ragoriaeth rhyngwladol gyda gweddill yr ymchwil yn derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol neu genedlaethol. Mae’r canlyniad yn cynrychioli gwelliant sylweddol ar yr Ymarferiad Asesu Ymchwil diwethaf a gynhaliwyd yn 2008 pan ddyfarnwyd cyfartaledd o 26.5% o waith ymchwil y sefydliad yn arweinydd byd-eang neu o ragoriaeth rhyngwladol.
Mae’r canlyniadau’n adlewyrchu cryfderau’r Brifysgol yn nifer o ardaloedd ymchwil allweddol gyda chryfderau penodol mewn Celf a Dylunio a’r Dyniaethau.

Roedd dau o gyflwyniadau’r Brifysgol wedi’u gwneud mewn cydweithrediad gyda Phrifysgolion eraill, gan gynnwys y cyflwyniad ar gyfer Astudiaethau Celtaidd gyda Chanolfan Uwchefrydiau Celtaidd Cymru, Prifysgol Cymru, ac ar gyfer Celf a Dylunio gyda Phrifysgolion Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru o dan yr enw Athrofa Cymru ar gyfer ymchwil Celf a Dylunio.

Mae perfformiad y Brifysgol yn yr asesiad mwyaf llym o ran ansawdd ymchwil ar draws y byd i’w groesawi,” meddai’r Athro Mike Phillips, Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil, Arloesedd a Masnacholi. “Yn benodol, mae PCYDDS wedi’i ddyfarnu’n gydradd gyntaf o fewn y DU o ran cyflwyniadau Celf a Dylunio, a Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol, yng nghyd-destun impact ein hymchwil.

Meddai’r Is-Ganghellor, Yr Athro Medwin Hughes, "Mae'r canlyniadau a gyhoeddwyd ar gyfer y Brifysgol ar ei newydd wedd yn dangos yn glir pwysigrwydd strategol y pynciau y mae’r Brifysgol yn arwain y byd ynddynt neu sydd â pherthnasedd a rhagoriaeth ryngwladol. Mae'n adlewyrchu'r gwaith rhagorol a wnaed gan ein grwpiau ymchwil sydd wedi datblygu dulliau cydweithredol ac amlddisgyblaethol o ran eu hastudiaethau ar draws gampysau'r Brifysgol yn ogystal â gyda sefydliadau allanol. Mae'r canlyniad hwn yn rhoi llwyfan gadarn ar gyfer datblygu yn y dyfodol ac rwy'n ddiolchgar i'r staff sydd ynghlwm â’r gwaith ymwchil."

Nodyn i'r Golygydd

 • Beth yw REF? -  Fframwaith Rhagoroiaeth Ymchwil 2014
  Mae'r pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU yn dyrannu tua £2 filiwn y flwyddyn o gyllid ymchwil i brifysgolion y DU, yn seiliedig ar ansawdd a maint eu hymchwil. Y nod yw cefnogi sector ymchwil yn y DU sy’n ddeinamig ac un sy’n medru cystadlu’n rhyngwladol – un gall wneud cyfraniad mawr at ffyniant economaidd a lles cenedlaethol tra hefyd yn ehangu a lledaenu gwybodaeth.
 • Amcanion y Fframwaith Rhagoriaeth Ymwchil 2014
  Er mwyn dosbarthu arian detholedig ar sail ansawdd, mae’r cyrff cyllido yn asesu ymchwil prifysgolion drwy ymarfer cyfnodol. Yn y gorffennol, cafodd hyn ei alw yn Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE), ac fe gynhaliwyd yr un diwethaf yn 2008.
 • Mae Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 bellach wedi disodli yr Ymarfer Asesu Ymchwil. Mae REF wedi asesu ansawdd ac effaith yr ymchwil a gyflwynwyd gan brifysgolion y DU ar draws yr holl ddisgyblaethau. Bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio gan y cyrff cyllido i ddyrannu cyllid ymchwil bloc-grant i brifysgolion yn 2015-16. Yn ogystal â hysbysu dyraniadau cyllido, mae'r REF yn darparu atebolrwydd o ran buddsoddi arian cyhoeddus ym maes ymchwil, yn dangos ei fanteision, ac yn darparu ffyn mesur pwysig o ran enw da a beinc-nodi gwybodaeth ynglyn â pherfformiad ymchwil Prifysgolion y DU.
 • REF 2014 – Ffeithiau Allweddol ar gyfer y DU.
  • Fe wnaeth 154 o Brifysgolion y DU gymryd rhan.
  • Fe wnaethant gynnig 1,911 o gyflwyniadau:
  • 52,077 o staff academaidd
  • 191,232 o allbynnau ymchwil
  • 6,975 o astudiaethau achossy’n dangos effaith.
  • Fe wnaeth 36 o is-baneli arbenigol adolygu'r cyflwyniadau, a oruwchwyliwyd gan bedwar prif banel
  • Bydd tua £2 filiwn y flwyddyn o gyllid ymchwil yn cael ei ddyrannu ar sail y canlyniadau.
 • Nodyn
  Y pedwar brif corff cyllido yw: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr; Cyngor Cyllido yr Alban; Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac Adran Addysg, Gogledd Iwerddon.
 • Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
 • Siarter Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd siarter hynaf yng Nghmru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
 • Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

 

Gwybodaeth Bellach

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sian-Elin Davies, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 676908 / 07449 998476 neu anfonwch e-bost at sian-elin.davies@ydds.pcydds.ac.uk