Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn derbyn Marc Ansawdd y DU

02.10.2015

Mae'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (ASA) wedi cadarnhau ansawdd a safon y ddarpariaeth ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCDDS) yn dilyn ei hadolygiad fis Mehefin 2015.

Bu i dîm o adolygwyr yr ASA ymweld â PCDDS a beirniadu bod ei safon academaidd, ansawdd a gwelliant ei chyfleoedd dysgu i fyfyrwyr ac ansawdd yr wybodaeth ynglŷn â'i chyfleoedd dysgu yn ateb holl ddisgwyliadau'r DU.

Canfu'r adolygiad yr enghreifftiau canlynol o arfer da:

· yr ystod gynhwysfawr o gymorth academaidd a bugeiliol a ddarperir i bob myfyriwr

· y defnydd o system ryngweithiol ar-lein i gasglu adborth myfyrwyr a gweithredu arno.

Mae'r adolygiad hefyd yn tynnu sylw at ymgysylltiad y Brifysgol â'i phartneriaid cydweithredol drwy rolau Cydlynwyr Partneriaeth ac Arweinwyr Tîm Partneriaeth fel nodwedd o arfer da.

Awgrymwyd ambell welliant gan yr adolygiad, er enghraifft.

Caiff Adolygiadau Addysg Uwch yr ASA eu cynnal gan arbenigwyr o brifysgolion a cholegau eraill. Mae pob tîm adolygu'n cynnwys myfyriwr yn adolygydd, am fod yr ASA yn credu y dylai myfyrwyr fod yn bartneriaid yn sicrwydd ansawdd eu haddysg.

Ymhlith y tîm a adolygodd Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant oedd yr Athro John Baldock (Prifysgol Caint), Claire Blanchard (Prifysgol Caer), Hayley Burns (Prifysgol De Cymru), yr Athro Diane Meehan (Prifysgol John Moores Lerpwl) a Matthew Kitching (myfyriwr yn adolygydd o Brifysgol Newydd Swydd Buckingham).

Mae adolygiad llwyddiannus yn golygu bod modd i'r Brifysgol ddangos Marc Ansawdd yr ASA, sef tystiolaeth i fyfyrwyr y DU ac i fyfyrwyr rhyngwladol bod y Brifysgol yn ateb gofynion cenedlaethol o ran safon ac ansawdd.