Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Rhaglenni Astudio Dramor ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

19.05.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cyfle i’w myfyrwyr ddod yn ddinasyddion byd-eang trwy astudio rhan o’u gradd dramor. Fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i Ryngwladoli a chreu Dinasyddion Byd-eang, mae gan y Brifysgol raglen astudio dramor hirsefydlog gyda sefydliadau partner. Mae cysylltiadau yn UDA, Canada ac Ewrop trwy raglen Erasmus a hefyd yn Tsieina trwy'r rhaglen Astudiaethau Tsieineaidd.

Eleni, gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y ceisiadau gan fyfyrwyr y Brifysgol i astudio dramor. Gwnaeth 53 o fyfyrwyr gwneud cais i dreulio semester dramor yn y flwyddyn academaidd 2015/2016 gyda partneriaid yn yr Unol Daleithiau , Canada ac yn Ewrop. Aeth y nifer fwyaf o fyfyrwyr i Brifysgol Gogledd Carolina yn Greensboro ac i Brifysgol California State yn Fullerton.

Mae myfyrwyr sy’n dewis dilyn y rhaglen Astudio Dramor yn ennill profiadau amhrisiadwy ac atgofion oes, fel y tystia Amy Parker, myfyrwraig BA Astudiaethau Crefyddol, a aeth i Brifysgol Gogledd Carolina (UNCG):  

“Roeddwn i’n ddigon ffodus i gael cyfle i gymryd rhan mewn rhaglen astudio dramor fel rhan o’m cwrs gradd gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Treuliais semester y gwanwyn 2014 yn astudio ym Mhrifysgol Gogledd Carolina, Greensboro. Roedd amrywiaeth eang o ddosbarthiadau i ddewis ohonynt a roddodd ddealltwriaeth i mi o’r modd yr addysgir astudiaethau crefyddol mewn gwlad wahanol. Roedd pob dosbarth y bûm i’n rhan ohonynt yn wahanol iawn, gyda rhai yn fwy heriol na’i gilydd, fel y mae mewn unrhyw brifysgol. Trwy’r dosbarthiadau y bûm i’n astudio ynddynt, cefais amrywiaeth o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth wahanol.

“Wrth reswm, y prif nod wrth fynd i astudio dramor oedd astudio yn y brifysgol, ond llwyddais hefyd i wneud llawer o bethau diddorol eraill. Bûm yn sgïo yng Ngorllewin Virginia, teithio pellteroedd maith mewn car i ymweld â nifer o daleithiau, ac euthum i Jamaica am wyliau bach yn y gwanwyn. Roedd yn hyfryd! Ar ôl gorffen fy ngwaith cartref am yr wythnos flaenorol, byddwn yn treulio’r penwythnosau yn teithio i amrywiol ddinasoedd a thaleithiau.  Gwnes i nifer fawr o ffrindiau newydd o sawl gwlad ledled y byd, mannau fel y Ffindir, Awstralia, India, Uruguay, Brasil a llawer mwy. Roedd dod yn ffrindiau gyda’r bobl hyn yn brofiad gwirioneddol arbennig; roedd rhannu ein gwahanol syniadau a diwylliannau yn brofiad a newidiodd fy mywyd. Rwy’n gwybod y bydd y ffrindiau a wnes i yno yn gyfeillion oes; bydd yr atgofion a wnaed ac a rannwyd gennym yn rhai a fydd gyda mi am byth.

“Gwnaeth y Swyddfa Ryngwladol yn y brifysgol letyol yn UDA nid yn unig y fy nghefnogi gyda dosbarthiadau a materion academaidd, rhoddodd gyfleoedd imi hefyd a fydd o gymorth gyda fy CV trwy roi fwy o brofiad imi o fywyd. Cymerais ran mewn rhaglen a drefnwyd gan y swyddfa ryngwladol yn UNCG o’r enw Global Outreach Leader Programme, ac o fewn y rhaglen ymwelais ag ysgol gan roi cyflwyniad am fy mamwlad. Euthum i ysgol ganol lle nad oedd Saesneg yn iaith gyntaf a’r iaith yn cael ei chyflwyno i blant yn 10-12 oed. Roedd rhai o’r plant heb glywed sôn am Gymru erioed o’r blaen felly roedd rhannu fy ngwybodaeth gyda nhw yn brofiad arbennig. Gwnes i fwynhau'r amser a dreuliais yn yr ysgol yn fawr iawn yn ateb eu holl gwestiynau.

“Roedd PCYDDS yn gymorth mawr i mi o’r dechrau i’r diwedd; o’r amser y cyflwynais i fy nghais i’r amser y dychwelais i’r DU. Cefais fy nghyflwyno i'r cynllun cyfeillion rhyngwladol yn gyntaf, a olygai fy mod i’n gallu cysylltu â myfyrwyr oedd wedi dod i’r Drindod Dewi Sant ar raglen gyfnewid. Roedd gallu siarad â nhw’n golygu y gallent ddweud wrthyf am heriau astudio dramor a rhoi gwybodaeth imi am y daith oedd o’m blaen. Tra roeddwn i dramor roedd y tîm rhyngwladol wrth law fwy neu lai bob awr o’r dydd a’r nos i helpu gydag unrhyw gwestiynau oedd gennyf. Pan ddychwelais fe wnes i barhau i wirfoddoli gyda’r swyddfa ryngwladol tan imi ddod yn aelod o’r staff, yn helpu gyda dyletswyddau gweinyddu, hyrwyddo astudio dramor, siarad â myfyrwyr a rheoli cyfryngau cymdeithasol. Mae'r profiad cyfan o astudio dramor a gweithio o fewn y swyddfa ryngwladol wedi codi awydd ynof i ddilyn gyrfa o fewn addysg ryngwladol. Rwy’n ysu am gael dechrau ar fy ngyrfa a helpu gwneud rhagor o ddinasyddion byd-eang.

“Fe wnaeth astudio dramor agor fy llygaid i ffordd arall o fyw, fy nhrwytho mewn diwylliannau amrywiol. Enillais sgiliau na fyddwn wedi’u cael yn y DU, ac yn anochel fe wnaeth ehangu fy ngolwg ar y byd a llawer mwy. Mae astudio dramor yn cyfoethogi eich gradd a’ch posibiliadau am swyddi. Mae’n rhywbeth y byddwn yn ei argymell i bawb. Yn bennaf oll mae’r 5 mis a dreuliais yn yr Unol Daleithiau wedi fy helpu i ddysgu mwy amdanaf i fy hun a datblygu fel person a’m helpu i ddod yn berson gwell a mwy aeddfed."

Mae’r Rhaglen Astudio Dramor yn y Drindod Dewi Sant yn gyfle i fyfyrwyr gael persbectif rhyngwladol ar eu hastudiaethau, gan ddysgu am ddiwylliant, hanes a ffyrdd o fyw gwahanol.

I gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglenni Astudio Dramor gall myfyrwyr ymweld â: http://www.uwtsd.ac.uk/international/study-abroad-and-exchange/outbound-study-abroad/ 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014