Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Sefydliad Rhyngwladol yn cynnig Cymorth ym maes Addysg Fenter i Ewrop

31.03.2015

Mae’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED), sydd â’i chanolfan ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Abertawe, wedi cychwyn ar gyfnod o ymgysylltu sylweddol ar draws Ewrop i helpu saernïo datblygiad addysg fenter ac addysg entrepreneuriaeth ar draws y cyfandir.

Mae Athrofa IICED yn ganolbwynt rhyngwladol sy’n dod â grŵp nodedig o arbenigwyr rhyngwladol ym maes addysg entrepreneuraidd at ei gilydd i gymryd rhan mewn trafodaethau ar lefel uchel ac i ystyried safbwyntiau byd-eang a all effeithio, neu sydd wedi effeithio, ar lunio polisïau.Nod yr Athrofa yw llywio’r arfer gorau rhyngwladol ym maes menter, entrepreneuriaeth ac addysgu, dysgu a gwerthuso entrepreneuraidd.

Dros y tair wythnos nesaf bydd yr Athrofa yn:

  • Arwain ar ddatblygu addysg entrepreneuraidd orfodol newydd ar gyfer Gweriniaeth Macedonia
  • Darparu cyngor arbenigol i brosiect SephHE yr UE ar arfer gorau / cefnogi’r potensial ar gyfer addysg entrepreneuraidd mewn addysg uwch (Wupertal, yr Almaen)
  • Darparu cyngor arbenigol ar gyfer fframwaith cymwyseddau newydd yr UE ar gyfer addysg entrepreneuraidd (Seville, Sbaen)

Meddai’r Athro Radmil Polenakovikj, o’r Ganolfan Genedlaethol er Datblygu Arloesi a Dysgu Entrepreneuraidd ym Macedonia:“Mae angen safbwynt rhyngwladol ar gyfer problemau byd-eang, ond gellir dysgu arferion da hefyd o brofiadau prifysgolion megis PCYDDS.Yma ym Macedonia, mae ein llywodraeth ni wedi mabwysiadu rhai o’u mentrau nhw a’u haddasu i weddu i’n hamgylchiadau lleol.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae cynrychiolwyr Athrofa IICED a myfyrwyr PCYDDS wedi cefnogi Gweinidog Busnes San Steffan, y Farwnes Neville-Rolf, i lansio ‘Tiwtor Eiddo Deallusol’, arf dysgu ar-lein newydd a luniwyd i gynyddu lefel gwybodaeth darlithwyr a myfyrwyr addysg uwch ym maes Eiddo Deallusol.

Yn ogystal mae Cyfarwyddwr Athrofa IICED, yr Athro Andy Penaluna, wedi arwain gweithdai yn Fforwm Busnes Prifysgolion y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel.

Bu PCYDDS yn arwain ar lefel fyd-eang ym maes addysg arloesi, menter ac entrepreneuriaeth.Mae wedi herio nifer o ddamcaniaethau addysg fusnes ac wedi arwain y gymuned entrepreneuraidd ryngwladol ar ddulliau o ymgysylltu a gwella creadigrwydd yng nghyd-destun menter.Mae’r Brifysgol wedi arwain ymdrechion rhyngwladol i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr a’u cymhwyso ar gyfer amgylchedd gwaith yr 21ain Ganrif, lle bydd hyblygrwydd a’r gallu i addasu yn sgiliau allweddol.

Y llynedd, cyfrannodd y Brifysgol i adroddiad pwysig gan Lywodraeth y DU, ar ran y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Ficrofusnesau. Roedd yr adroddiad yn cydnabod y rôl allweddol mae entrepreneuriaid yn ei chwarae yn yr ymgyrch o blaid cynnydd, a bu’n edrych ar effeithiolrwydd ein system addysg wrth gefnogi ein hentrepreneuriaid.

Yn ddiweddar dewiswyd PCYDDS gan Bennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, Fiorina Mugione, i gefnogi rhaglen Empretec y CU, sy’n ysbrydoli entrepreneuriaid mewn gwledydd sy’n datblygu a gwledydd y mae eu heconomïau’n newid.

Mae gwaith y Brifysgol yn y maes hwn wedi cynnwys cyfraniadau sylweddol i adroddiadau pwysig yn ymwneud ag addysg fenter ac addysg entrepreneuriaeth ar draws y DU.Yn eu plith roedd Adolygiad Wilson ar Gydweithio rhwng Busnesau a Phrifysgolion a Chanllawiau’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) ar gyfer Addysg Fenter ac Entrepreneuriaeth, a gadeiriwyd gan PCYDDS.

Yn ogystal datblygodd PCYDDS y ddarpariaeth hyfforddiant athrawon gyntaf i’w hachredu gan Brifysgol sy’n canolbwyntio ar fenter ac entrepreneuriaeth ar gyfer athrawon ysgol, ar y cyd â Llywodraeth Cymru a phartneriaid addysgol eraill yn 2011. Maes o law, mabwysiadwyd y dulliau newydd a ddyfeisiwyd ganddynt, ac yn enwedig y deilliannau a’r amcanion dysgu, gan brosiect Cydnabod a Datblygu Hyfforddiant Athrawon Entrepreneuraidd (ADEPTT) y Comisiwn Ewropeaidd.

Fis Hydref y llynedd, cafodd yr Athro Andy Penaluna ei gydnabod am ei gyfraniad i sgiliau busnes a menter ar draws y DU wrth iddo ennill Gwobr Addysgwyr Menter mewn digwyddiad mawreddog yn Nhŷ’r Arglwyddi.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk