Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Sioeau Llwyddiannus Theatr Prif Dŷ Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

12.05.2015

Mae myfyrwyr trydedd flwyddyn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Ysgol y Celfyddydau Perfformio, wedi cwblhau cynhyrchu tair sioe theatr Prif Dŷ yn Theatr Halliwell ar Gampws Caerfyrddin.

The Sea

Roedd y sioeau yn cynnwys Innocence a gyfarwyddwyd gan Ioan Hefin , Antigone / The Burial at Thebes a gyfarwyddwyd gan Lynne Seymour a The Sea a chyfarwyddwyd gan Dr Jim McCarthy. Cynhyrchwyd y sioeau gan Ysgol y Celfyddydau Perfformio rhwng mis Ionawr a mis Mawrth eleni.

Dywedodd Stacey-Jo Atkinson , Darlithydd Cynyrchiadau Theatr:

"Roedd y sioeau Prif Dŷ yn llwyddiant mawr ac rydym i gyd yn falch iawn o'r gwaith caled a'r ymrwymiad a roddir gan ein myfyrwyr. Gwnaeth y myfyrwyr Actio ymarfer am bedwar i bum wythnos ar bob un o'r sioeau tra bod y myfyrwyr Dylunio Theatr a Chynyrchiadau  yn gweithio ar greu setiau, gwisgoedd, propiau a goleuo.

"Trwy gydol y tair blynedd o astudio Actio neu Dylunio Theatr a Chynhyrchu yn y Brifysgol, mae'r myfyrwyr yn caffael ystod o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eu paratoi ar gyfer y drydedd flwyddyn ymarferol. Mae’r drydedd flwyddyn yn  cynnwys cynhyrchu cynyrchiadau proffesiynol mewn amrywiaeth o arddulliau – Theatr Teithiol, Theatr Prif Dŷ a Theatr Safle-benodol, pob un ohonynt â galwadau a ffiniau gwahanol.

“Mae’r myfyrwyr trydydd flwyddyn yn awr yn dechrau ar eu pennod olaf o fewn yr ysgol. Maent yn cynhyrchu darn a ddyfeisiwyd i gyd-fynd â'r dathliadau ar gyfer Cydweli 900, a fydd yn cael eu lledaenu ar draws Cydweli a'r Amgueddfa Ddiwydiannol."

Mae Cydweli 900 yn fenter gymunedol a sefydlwyd i drefnu blwyddyn o ddathliadau yn ystod 2015, y flwyddyn y maent yn dathlu 900 mlynedd o hanes y dref.

Bydd Ysgol y Celfyddydau Perfformio yn cyflwyno taith fws theatrig o amgylch Cydweli a ysbrydolwyd gan 900 o flynyddoedd o hanes lleol ar y 22 a 23 o Fai. Bydd hefyd perfformiadau promenâd yn Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli ar y 24 a'r 25 o Fai.

Mae Ysgol Y Celfyddydau Perfformio yn cwmpasu meysydd astudiaeth Perfformio, Y Cyfryngau a maes Cerddoriaeth. Mae'r Ysgol wedi ei lleoli ar gampws Caerfyrddin, ac mae'n un o brif ganolfannau astudiaeth Cymru ym meysydd y Celfyddydau. Mae’n Ysgol sy’n cynnig ystod o lwybrau astudiaeth flaengar a heriol, sy’n anelu at ddatblygu sgiliau ymarferol a galwedigaethol y myfyriwr ar sylfaen o astudiaeth academaidd gadarn.

Amcan y llwybr astudiaeth yw paratoi myfyrwyr at waith yn y diwydiannau creadigol proffesiynol. Bwriad y cwrs  yw meithrin myfyrwyr parod at waith sydd hefyd yn barod i geisio creu eu cyfleoedd gwaith eu hunain. Mae'r Ysgol yn cynnwys ystod eang o weithwyr proffesiynol theatr sy’n cyfrannu at y rhaglenni fel tiwtoriaid, cyfarwyddwyr, dylunwyr a chyfarwyddwyr cerdd.

Dywedodd Ioan Hefin, darlithydd ar raglen BA Actio y Brifysgol, sydd wedi gweithio fel actor proffesiynol ers 1986 ac sydd wedi serennu mewn ffilm Tim Burton yn ddiweddar:

“Rwy’n credu’n gryf y dylai unrhyw un sy’n cyflenwi yn y maes perfformio o fewn addysg uwch hefyd ymgysylltu'n uniongyrchol â'r diwydiant, am fod pethau’n datblygu ac yn newid yn gyson, mae angen i'r berthynas rhwng y byd addysg a'r byd galwedigaethol  gael eu hail -ddiffinio yn barhaus.

“Un o’r modylau rwy’n ei addysgu yw ‘Y Diwydiant Perfformio’ lle gallwn drafod realiti'r diwydiant o safbwynt ymarferwr. Gallaf dynnu ar fy mhrofiadau personol a gobeithio rhoi gwell syniad iddyn nhw ynglŷn â beth i’w ddisgwyl ac i baratoi amdano.”

Mae pwyslais Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gydweithio rhwng ymarferwyr o wahanol ddisgyblaethau yn creu amgylchedd lle gall myfyrwyr archwilio ac arbrofi yn ddiogel.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.