Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Taith i Blaned Mawrth gyda Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i Fyfyrwyr Blwyddyn 12

25.09.2015

A hwythau ar ymweliad â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o Headstart Cymru, cafodd myfyrwyr o bob cwr o Gymru eu herio i ddylunio offer oedd yn addas ar gyfer taith i’r blaned Mawrth.

Daeth y myfyrwyr Blwyddyn 12 i’r digwyddiad tri diwrnod o hyd yng Nghyfnewidfa Dylunio ALEX sy'n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe, gan dderbyn y briff ar gyfer ‘Taith i’r Blaned Mawrth’.  Cawson nhw wybod fod NASA a JPL er degawdau wedi datblygu’r dechnoleg i ddarparu’n ddiogel deithiau di-beilot i Fawrth. Her y myfyrwyr oedd dylunio cynigion i’r dyfodol i bobl allu fforio’r Blaned Goch.  Roedd y briff yn gofyn am ddylunio tri math o offer hollbwysig sydd eu hangen i gefnogi taith o’r fath:

1. ‘Cerbyd’ i fforio’r blaned

2. ‘Cynefin' neu breswylfa gynaliadwy a diogel

3. ‘Robot’ i gefnogi’r fforwyr dynol

Trefnwyd y digwyddiad gan Goleg Celf Abertawe  a’r Ysgol Cyfrifiadureg Gymhwysol a Pheirianneg o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ar y cyd â Chynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) a’r cwmni dylunio meddalwedd, Autodesk, y cyfan yn rhan o Headstart Cymru.  

Mae Headstart Cymru yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Blwyddyn 12 dreulio tri diwrnod mewn prifysgol cyn gwneud cais i UCAS.  Mae’n ysgol haf breswyl a bydd y myfyrwyr yn aros mewn llety nodweddiadol i israddedigion yn y brifysgol, gan fynychu cyrsiau eang sy’n edrych ar ystod o ddisgyblaethau peirianneg.  Nod y cyrsiau yw rhoi blas i fyfyrwyr o'r hyn sydd i'w ddisgwyl wrth astudio mewn prifysgol.

Yn ystod yr her rhoddodd Autodesk hyfforddiant am ddiwrnod i’r myfyrwyr mewn Fusion360, sef meddalwedd ddylunio 3D drwy gymorth cyfrifiadur, gan hedfan hyfforddwr arbenigol i mewn o München. Yn y digwyddiad hefyd oedd Rheolwr Addysg y cwmni yn y DU, sef Mike Westlake, a roddodd gymorth ychwanegol. Ar y diwrnod olaf cyflwynodd y myfyrwyr eu cynigion dylunio i banel o feirniaid, sef Ian Williams o Ganolfan Ymchwil ac Arloesi’r Diwydiannau Creadigol (CIRIC) Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Dr Ross Head o Ganolfan Arloesi Cerebra y Brifysgol.

Dywedodd Dr Sean Jenkins , Pennaeth Gwasanaethau Dylunio a Cymhwysol Celfyddydau Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

"Roedd yn bleser mawr ar gyfer y Coleg Celf Abertawe i ddwyn ynghyd fyfyrwyr lleol ac athrawon, ein harbenigwyr dylunio ac ymarferwyr Autodesk. Roedd y prosiect yn brofiad gwerth chweil i bawb dan sylw, a bydd Headstart Cymru yn ddigwyddiad rheolaidd yn y dyfodol. Roedd y myfyrwyr yn gallu gwella eu sgiliau dylunio craidd a meddwl creadigol a fydd yn eu helpu i benderfynu a ydynt yn dilyn gyrfa mewn dylunio neu beirianneg. Roedd y profiad a ddarperir iddynt wedi rhoi golwg go iawn i addysg uwch. Yn bwysicaf oll maent yn awr yn deall y berthynas rhwng y ddwy ddisgyblaeth a lle y gallent weithio. Mae hyn yn hanfodol er mwyn iddynt wneud penderfyniadau gwybodus am eu dyfodol. Gyda'r heriau y mae dylunio a thechnoleg addysg yn wynebu ar hyn o bryd mewn ysgolion ledled y DU rydym yn gobeithio y bydd digwyddiadau fel hyn yn helpu i gefnogi a chynnal yr agwedd hanfodol o'r cwricwlwm ac agor llygaid myfyrwyr i sut mae astudio gradd mewn dylunio neu beirianneg yn gallu eu gwneud yn raddedigion cyflogadwy iawn a fydd yn y pen draw yn llywio ein holl ddyfodol."

Meddai Mike Westlake, Rheolwr Autodesk yn y DU ac Iwerddon:

"Yn nigwyddiad Headstart Cymru, aethon ni ati i geisio rhoi’r blas gorau posibl i’r myfyrwyr ar sut byddai hi i fod yn ddylunydd neu’n beiriannydd am ychydig o ddyddiau.  Rwy’n meddwl bod peirianneg, yn anffodus, yn dal i awgrymu ei bod yn rhyw fath o fasnach frwnt lle byddwch chi’n gorffen pob dydd yn olew i gyd, a dyw hynny ddim yn wir.  Pwrpas digwyddiadau fel hyn yw sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r math o yrfa y byddan nhw’n ei dilyn, yn enwedig ym maes pynciau STEM, sef gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  Rwy’n credu y byddai llawer mwy o ddiddordeb ym mhynciau STEM pe bai pobl yn sylweddoli bod dylunio a pheirianneg yn ddiwydiant mor aruthrol o fawr ac y gallech chi fod yn gweithio ar bron unrhyw beth. Mae Autodesk eisoes yn cynnig ystod eang o gynnyrch yn rhad ac am ddim i'r gymuned addysg, yn cynnwys meddalwedd ac adnoddau dysgu sy’n rhoi’r offer a’r technolegau newydd hyn yn eu cyd-destun yn yr ystafell ddosbarth ac i’w cymhwyso mewn bywyd go iawn.  Y bwriad yw annog myfyrwyr ac athrawon i ddefnyddio technoleg newydd mewn ffordd werthfawr a blaengar.

"Rydym ni’n clywed byth a beunydd am brinder sgiliau STEM, ond nid y sgiliau sy'n brin, yn hytrach y gallu i gyfarwyddo’r myfyrwyr ifanc disglair hyn a gwrddon ni yn y digwyddiad yma, eu cyfarwyddo yn y ffordd iawn ac i yrfa yn y diwydiant iawn.  Mae gan gwmnïau megis Autodesk gyfrifoldeb i helpu i hyfforddi plant ac athrawon ynglŷn â sut i ddefnyddio’r holl dechnoleg newydd hyn, oherwydd yn y pen draw bydd ar gwmnïau dylunio a pheirianneg eisiau pobl sydd â’r sgiliau hyn ym maes STEM.”

Dywedodd Sarah Lewis, aelod o EESW / STEM Cymru:

"Roedd y digwyddiad Headstart Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe, yn ddigwyddiad gwych a gafodd ei dderbyn yn dda gan yr holl fyfyrwyr a fynychodd. Roedd pawb yn cymryd rhan drwy gydol y gweithdy ymarferol  CAD gyda Mickey Wakefield ac yn awyddus i roi cynnig arni yn syth.

"Cafodd y myfyrwyr brofiad prifysgol wir dros y tri diwrnod a wnaethant ennill dealltwriaeth dda o fywyd prifysgol, yn amrywio o fod mewn amgylchedd labordy prysur, gan weithio i derfynau amser, wrth weithio mewn timau a gyda darlithwyr, yn ogystal â chael y cyfle i fynd ar daith i gampws y brifysgol. Mae'r profiad yma yn golygu bydd y trawsnewid i fywyd prifysgol yn llai brawychus i fyfyrwyr.”

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 ar ôl uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.