Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

THROB: celf-yn-cwrdd-â-gwyddoniaeth i fynd i’r afael â thabŵs iechyd rhywiol

17.09.2015

  • Pedair arddangosfa ffrwydrol a pherfformiadau celfyddydol amlddisgyblaethol yng Nghaerdydd a Chasnewydd
  • Cydweithio unigryw rhwng y celfyddydau ac arbenigwyr meddygol ar gamweithredu rhywiol
  • Y cyfle i agor sgyrsiau sydd fel arfer yn dabŵ am berthnasoedd rhywiol

“Dw i eisiau mynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar geisio bywyd rhywiol cyflawn, boddhaol a hapus. Dw i eisiau dangos natur absẃrd a thrasig y pwnc a dw i eisiau i’r gwaith yma wthio ffiniau artistig newydd mewn cyd-destun ehangach theatr a chymdeithas  -  efallai i gael gwared ag ychydig dabŵs ar hyd y ffordd hyd yn oed.” Sue Williams.

Mae’r artist gweledol arobryn Sue Williams yn dwyn at ei gilydd y byd artistig a meddygol i godi’r tabŵ ar siarad am gamweithredu rhywiol.

Y canlyniad yw THROB, cyfres o sgyrsiau, arddangosfeydd a pherfformiadau ym mis Hydref a Thachwedd 2015 a mis Chwefror 2016 a fydd yn cyfuno gosodwaith paentio ac arlunio, cerddoriaeth, barddoniaeth a pherfformiad dawns/theatr.

Wrth graidd y cyfarfyddiad unigryw rhwng celf a gwyddoniaeth mae’r bartneriaeth rhwng yr artist gweledol aml-arobryn Sue Williams a’r arbenigwr ar anhawster codiad a chardiolegwr Dr Nick Ossei-Gerning, sy’n dod â’i wybodaeth arbenigol a holl brofiadau ei gleifion i’r fenter arloesol.

Mae Sue yn arwain tîm creadigol sy’n cynnwys y bardd Rhian Edwards, y cyfansoddwr Pete Wyer, y dawnswyr a choreograffwyr Romain Guion a Marta Zollet mewn pedwar digwyddiad ym mis Hydref a Thachwedd yng Nghaerdydd a Chasnewydd. Cydgyfarwyddir THROB gan Roy Campbell Moore.

Yn ôl Sue, sy’n Athro Celfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: “O ‘ddiffyg boddhad’ Mick Jagger i arwr trasig Shakespeare, Othello, sy’n methu cyflawni ei briodas â Desdemona, ers amser maith mae artistiaid yn ymchwilio i fod yn agored i niwed yn rhywiol.

“Drwy edrych ar faterion sy’n ymwneud ag anhawster codiad, dw i eisiau cael gwybod am effaith emosiynol perthnasoedd rhywiol a theuluol, a sut mae dynion a merched yn cael eu gadael yn agored i niwed oherwydd y diffyg trafod a chyfathrebu agored am y testun anodd yma.

“Fel artist y mae ei gwaith yn delio â llawer o dabŵs o ran cyfathrebu dynol, dw i wedi gweithio â’m cydweithredwyr i ymchwilio rywfaint i’r boen, pleser, afiechyd a materion seicolegol sy’n achosi iechyd a hunaniaeth rywiol gamweithredol. Mae pob artist wedi dod â dealltwriaeth aeddfed, ac eto craff, i’r gwaith ac maent wedi creu set o ymatebion artistig arloesol a sylwgar i'r thema.

“Yn yr arddangosfeydd a’r perfformiadau ym mis Hydref a Thachwedd 2015 a mis Chwefror 2016, gall pawb gael profi’r gwaith sydd wedi’i greu gen i a’r artistiaid eraill. Bydd y gymuned a ffurfwyr barn meddygol hefyd yn cael eu gwahodd i ymuno â ni a’r cynulleidfaoedd gan gymryd rhan yn y trafodaethau dilynol ar wahanol bynciau tabŵ cysylltiedig er mwyn lleisio ac adnabod ymagwedd fwy agored tuag at y pwnc.”

Meddai Dr Ian Walsh, Deon Cyfadran Celf a Dylunio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, "Mae gwaith yr Athro Williams yn dystiolaeth rymus i rôl unigryw celf a'r artist wrth archwilio mathau newydd o drafodaeth o fewn cyd-destun mor bersonol ac emosiynol ag iechyd rhywiol dynion.

"Fel y Coleg Celf hynaf yng Nghymru rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw hi bod ein  myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan artistiaid a gydnabyddir yn rhyngwladol am herio ffiniau eu hymarfer – mae manteision hynny yn enfawr i'n graddedigion ac i gymdeithas yn ehangach," ychwanega.

Yn ôl Dr Ossei-Gerning, “Fel meddyg, dw i’n teimlo’n gryf iawn dros godi proffil Anhawster Codiad (AC) a chreu gwell dealltwriaeth o’r trawma y gall y broblem hon ei achosi i lawer fel rhagflaenydd i glefyd y galon, yn ogystal â’i effeithiau andwyol ar berthnasoedd merched a dynion. Mae AC yn parhau i fod yn destun tabŵ, sy’n gadael i lawer o bobl ddioddef yn dawel.  Fy ngweledigaeth ar gyfer y cywaith yma â Sue yw y bydd yn gyfle perffaith i gydweithio ag artistiaid, gwyddonwyr, gweithwyr meddygol proffesiynol, arweinwyr gwleidyddol a chleifion i ddod â syniadaeth newydd a ffyrdd newydd o gyfathrebu am y testun hollbwysig yma i’r blaen.

“Drwy hyn hoffwn i’r gwaith gyrraedd cynulleidfa gyhoeddus sylweddol a chyfrannu i newid yn agwedd y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol tuag at y cyflwr fel na fydd cleifion fwyach yn cael eu drysu na eu haflonyddu arnynt yn ddiangen a byddant yn cael eu hannog i chwilio am yr help sydd ar gael.”

Digwyddiadau THROB:

 

THROB: TOUCHY:

Arddangosfa bryfoclyd o osodweithiau arlunio a phaentio newydd sy’n dangos y tywyllwch a’r hiwmor sydd yn aml i’w cael yng nghysgod digalondid.

gallery/ten, Caerdydd, www.gallery-ten.co.uk/

Mynediad am ddim

Dydd Iau 8 Hydref tan Sadwrn 31 Hydref

 

THROB: EXPOSURE:

Cyflwyniad difyr a bywiog yn cynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth a dawns newydd a ddilynir gan ‘sgwrs’ ddewisol rhwng y gynulleidfa a Sue Williams, Dr Nick Ossei-Gerning, y bardd Rhian Edwards, y cyfansoddwr Pete Wyer, y dawnswyr a choreograffwyr Romain Guion a Marta Zollet a’r cydgyfarwyddwr Roy Campbell-Moore.

Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

http://www.museumwales.ac.uk/cardiff/

 

Mynediad am ddim

Dydd Sul 8 Tachwedd 2015, 1.00yp a 3.15yp

 

THROB: PERFORMANCE:

Perfformiad pryfoclyd, arloesol, synhwyrus a dadleuol yn null y cabaret pan fydd cariad a chasineb, poen a phleser yn gwrthdaro mewn cymysgedd beiddgar o ffurfiau amlddisgyblaethol ar y celfyddydau a gwyddoniaeth feddygol. Dilynir y cydweithrediad yma â’r tîm creadigol gan drafodaeth ddewisol rhwng y gynulleidfa a’r tîm creadigol.

Canolfan: Glan yr Afon, Casnewydd

Tocynnau £5. Archebwch ar www.newportlive.co.uk/riverfront

Nos Wener 13 Tachwedd 2015, 7.00yh

 

THROB: FEELY:

Arddangosfa o waith newydd gan Sue Williams sy’n chwalu dirgelwch y tabŵ o gwmpas celf weledol ac iechyd rhywiol gydag arddangosfa graff o osodweithiau arlunio a phaentio newydd yn darlunio’r tywyllwch a’r hiwmor sydd yn aml i’w cael yng nghysgod digalondid.

Oriel BayArt, www.bayart.org.uk

Myned   iad am ddim

Dangosiad preifat dydd Gwener 5 Chwefror 2016

Arddangosfa dydd Sadwrn 6 Chwefror tan ddydd Gwener 4 Mawrth 2016

 

Ariennir THROB gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gyda chefnogaeth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Bwrdd Iechyd Caerdydd a Bro Morgannwg, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Gallery Ten, BayArt, Glan yr Afon, Arts  Active, MEMO y Barri ac yourmindseye.

Nodyn i'r Golygydd

Mae gan Sue Williams o Gaerdydd gorff gwaith cydnabyddedig a hanes arddangosfeydd ar ei phen ei hun ac ar y cyd ar bum cyfandir. Mae’r gwaith yn amrwd ac yn fedrus, yn gryf, llawn tyndra ac yn heriol yn ei gysylltiadau â bywydau cyfoes a rhywioli cymdeithas y gorllewin.

Am fwy o wybodaeth ewch at:

nomorepink.com

edsolutions.org.uk

Gwybodaeth Bellach

Am gyfweliadau a mwy o ddelweddau o’r artistiaid a lluniau a phaentiau Sue Williams, cysylltwch â Mike Smith 07795 325161 mike@mediasmith.co.uk