Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Un o Fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i Ddewis i Drafod Eiddo Deallusol oddi mewn i’r Proffesiynau Celf Greadigol

20.04.2015

Dafydd Rhidian Williams Yn ddiweddar cafodd un o fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant y prif sylw mewn cyfweliad gan y Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) a ganolbwyntiai ar godi ymwybyddiaeth o Eiddo Deallusol a Hawlfraint ymhlith myfyrwyr Celf.

Mae IPO, corff swyddogol y llywodraeth sy’n gyfrifol am hawliau Eiddo Deallusol gan gynnwys patentau, dyluniadau, nodau masnach a hawlfraint, gweithredu a chynnal system eiddo deallusol yn y DU.   

Daeth Dafydd Rhydian Williams, myfyriwr mewn Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau i sylw IPO yn dilyn camp Dafydd wrth ennill Gwobr Saatchi/Sunday Telegraph i Artist Cyfoes Ifanc y Flwyddyn ar gyfer 2012. Un o gyn-ddisgyblion Ysgol Gyfun Ystalyfera yw Dafydd, ac enillodd y wobr gyntaf mewn  cystadleuaeth lle bu dros 13,000 yn cystadlu, ac ymhlith y gweithiau ar y rhestr fer roedd cynigion o Romania, Sbaen, yr Eidal a Chanada, yn ogystal â’r DU.

Meddai Dafydd: “Roedd cyfweliad yr IPO a’r ffilmio’n brofiad anhygoel, maen nhw wedi trafod meysydd a phroffesiynau eraill lle mae Eiddo Deallusol yn chwarae rôl ac roedden nhw am fy nefnyddio i ar gyfer astudiaeth achos yn y categori Celfyddydau Creadigol. Fe holon nhw fi am fy ngwaith, gan ystyried y sefyllfa o orfod amddiffyn fy ngwaith oherwydd y cyhoeddusrwydd yn sgil y Wobr Saatchi a phwysigrwydd Hawlfraint ym maes ffotograffiaeth, yn enwedig yn yr oes ddigidol.”

Meddai Kathryn Penaluna, Rheolwr Menter yn PCYDDS:

“Yma yn PCYDDS, caiff ein myfyrwyr arloesol a chreadigol a’n graddedigion wledd o syniadau ar gyfer datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Fel y mae ein graddedigion wedi cadarnhau, mae angen rheoli syniadau da a hynny’n arbennig trwy amddiffyn ac ymwybyddiaeth ynghylch Eiddo Deallusol. Dyna pam darparwn weithdai codi ymwybyddiaeth Eiddo Deallusol yn ein rhaglenni astudio. Wrth sefydlu modwl addysg athrawon cyntaf y DU mewn addysg entrepreneuraidd bedair blynedd yn ôl roedd ei gynnwys yn gam amlwg i ni, ac roedden ni’n yn falch dros ben o helpu i ddatblygu’r Tiwtor Eiddo Deallusol newydd yn rhan o’n dosbarthiadau yn Abertawe.”

 Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae cynrychiolwyr yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) a myfyrwyr PCYDDS wedi cefnogi Gweinidog Busnes San Steffan, y Farwnes Neville-Rolf, wrth lansio ‘Tiwtor Eiddo Deallusol’, arf dysgu ar-lein newydd a luniwyd i gynyddu lefel gwybodaeth am Eiddo Deallusol ymhlith darlithwyr a myfyrwyr addysg uwch.

Mewn araith yng Ngwobrau Menter  StudentshIP ym mis Mawrth 2015, meddai’r Farwnes Neville-Rolfe, y Gweinidog dros Eiddo Deallusol:

“Dylai cenedlaethau’r dyfodol ddeall hyd a lled eiddo deallusol. Mae hyn yn bwysig ar gyfer popeth o amddiffyn ein brandiau mwyaf neu ddiweddaraf i hawlfraint ym maes cerddoriaeth bop a phatentau ar gyfer cyffuriau sy’n achub bywyd.

“Rwy’n credu y dylai pob plentyn adael yr ysgol gyda dealltwriaeth sylfaenol o egwyddorion Eiddo Deallusol a pharch at Eiddo Deallusol eraill. Dylai graddedigion fod yn ddigon gwybodus am Eiddo Deallusol i reoli syniadau'n effeithiol yn eu dewis faes.

“I gyflawni’r nod hwnnw mae angen i ni wneud Eiddo Deallusol yn rhan annatod o ddysgu a hynny o’r cyfnod yn yr ysgol trwy addysg gynradd, uwchradd ac uwch.”

 

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

     2.  Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol

     3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol

     4.  Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014