Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Ysgol Haf gyda Phrifysgol Technoleg Wuhan a Sichuan Conservatory of Music

09.10.2015

Cynhaliodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  Ysgol Haf i fyfyrwyr o Tsieina yn ystod mis Gorffennaf ac Awst eleni. Fel rhan o'r Ysgol Haf aeth y myfyrwyr ar deithiau maes i Benrhyn Gŵyr, roedd y teithiau yn cael eu defnyddio ar gyfer astudiaethau Saesneg y myfyrwyr fel rhan o'u Cyfeiriadedd Academaidd.

Ymwelodd ddeunaw o fyfyrwyr o Sichuan Conservatory of Music a phum deg saith myfyriwr o Brifysgol Technoleg Wuhan  â Bae Rhosili ar Benrhyn Gŵyr.

Trefnwyd y daith gan Bartneriaeth Tirwedd Gŵyr, mewn sefydliad a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, sydd wedi dyfarnu £1.3 miliwn dros gyfnod o bedair blynedd, yn ogystal â chyllidwyr eraill megis Dinas a Sir Abertawe, Adnoddau Naturiol Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae'r bartneriaeth yn cynnwys yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) ar Benrhyn Gŵyr a chymunedau ychwanegol o Crofty a Phenclawdd, gyda'r nod o ganolbwyntio ar sut y gall cyflwr presennol y dirwedd cael eu hadnewyddu i ysbrydoli'r defnyddwyr, trigolion, ac ymwelwyr heddiw ac yn y dyfodol. Mae'r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar nodweddion unigryw'r ardal, ei thirwedd hanesyddol ac amrywiol, a chymunedau.

Fel rhan o'r daith, fe wnaeth y myfyrwyr cymryd rhan mewn taith gerdded o amgylch y Penrhyn, o dan arweiniad yr hanesydd lleol  Roger Button, a ddarparodd wybodaeth ar ddiwydiant ffermio mil flynedd oed yr ardal. Aeth y daith gerdded â’r myfyrwyr i safle hanesyddol ar gyfer ffermio sy’n dyddio'n ôl i'r canol oesoedd yn ardal Rhossili, gan orffen ar Bwynt Rhosili, sy'n edrych allan dros olygfeydd o’r ardal gyfan.

Fe wnaeth y grŵp cerdded stopio i badlo yn y môr. Ar gyfer rhai o'r myfyrwyr, dyma'r tro cyntaf roeddent wedi gweld y môr. Ar ôl archwilio ardal Gŵyr a dod ar draws y bywyd gwyllt lleol, bwytaodd y myfyrwyr cinio yn Neuadd Bentref Rhosili.

Roedd y teithiau yn cael eu defnyddio ar gyfer astudiaethau Saesneg y myfyrwyr fel rhan o'u Cyfeiriadedd Academaidd, gyda myfyrwyr Prifysgol Wuhan yn  llenwi taflen sylw drwy gydol eu taith gerdded a myfyrwyr o Brifysgol Sichuan yn llunio llyfr braslunio gyda lluniau a dyfyniadau gan eu cyd-fyfyrwyr am eu profiad.

Ysgrifennodd rhai o'r myfyrwyr negeseuon o ddiolch i’r hanesydd lleol Roger yn eu llyfrau braslunio. Dywedodd Zhao Man, myfyriwr ar y daith: "Er fy mod wedi gweld llawer o draethau yn y gorffennol, roeddwn wedi synnu’n llwyr gan harddwch y golygfeydd. Mae chwedl yr anghenfil yn ychwanegu at ddirgelwch at y Gŵyr. Yn olaf, wnes i fwynhau'r te prynhawn!"

Disgrifiwyd y Bae gan fyfyriwr Zhao Yang fel "paradwys freuddwydiwr", tra dywedodd Ma Qin: "Roedd bod yna, yn gwrando ar ganu'r môr, a chlywed y gwynt yn chwythu yn teimlo fel bod yn rhan o ddarlun a grëwyd gan natur."

Mae'r Rhaglen Ddiwylliannol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhedeg nifer o deithiau i fyfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys teithiau cerdded ar Benrhyn Gwyr ac ymweliadau â Chaerdydd , yn ogystal â theithiau i weld archifau hanesyddol a gynhaliwyd ar gampws y Brifysgol yn Llambed.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy’r e-bost yn sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 ar ôl uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.