Cyfarwyddwr BT Cymru yn Derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


12.07.2016

Cafodd  Cyfarwyddwr BT Cymru, Alwen Williams ei chyflwyno â Chymrodoriaeth Anrhydeddus  yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant heddiw.

Magwyd Alwen Williams ar y fferm deuluol yng Ngwytherin, ac mae'n gyn-ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst.  Bellach mae'n goruchwylio busnes sy’n cyflogi bron iawn 3,000 yng Nghymru, gan weithio'n agos â phob rhan o’r sefydliad ac arwain bwrdd BT Cymru.  

Tan yn ddiweddar bu’n arwain yn llwyddiannus y gweithgarwch ymgysylltu a chyfathrebu ar gyfer rhaglen ddiweddar BT i drawsnewid adnoddau dynol yn y DU ac ar draws 71 o wledydd ar draws y byd.

Cafodd Alwen ei benodi'n Gyfarwyddwr BT Cymru ym mis Medi 2015 ac ers hynny fe'i penodwyd yn aelod cyfetholedig o Fwrdd Busnes Cymru a Bwrdd Ymgynghorol Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy . Mae hi wedi ymrwymo i sicrhau bod BT yn llwyr gefnogi llwyddiant a ffyniant Cymru yn y dyfodol .

Wrth dderbyn ei chymrodoriaeth, dywedodd Alwen: "Mae bod yma i ddathlu gyda chi heddiw yn anrhydedd llwyr. Ffocws heddiw yw eich dathliad chi,  ac rwy'n falch iawn i ddathlu fy llwyddiannau i gyda chi. Mae fy siwrnau i ddod yn Gyfarwyddwr BT Cymru wedi bod yn un araf ond yn werth chweil . Nid oeddwn i yn y ras i gyrraedd y brig gan fy mod i wedi gwerthfawrogi pob un o'r heriau a'r cyfleoedd dysgu rwyf wedi cael ar hyd y ffordd . 

“Y wers bwysicaf rwyf wedi dysgu wrth ddatblygu fy ngyrfa yw peidio ofni methiant. Mae'n rhan anochel o fywyd yn y gwaith a thu allan, ac y mae derbyn rhai o fy methiannau mwyaf wedi fy arwain at rai o fy llwyddiannau gorau gan roi meddylfryd mwy positif i mi. Erbyn hyn, wrth i mi wynebu heriau newydd ac anodd, rwyf yn canolbwyntio ar ddilyn fy ngreddf a mynd amdani. Rwyf wedi darllen llyfr adnabyddus o'r enw Alchemist gan Paulo Coelho sawl gwaith, mae'r dyfyniad “Yr unig beth sy'n gwneud breuddwyd yn amhosibl i’w gyflawni yw ofni methiant,” yn rhywbeth sy'n parhau i fy ysbrydoli.

Wrth ei chyflwyno heddiw, dywedodd Gwilym  Dyfri Jones, Pro Is Ganghellor Cysylltiol Y Drindod Dewi Sant:

“Heddiw, rydym yn anrhydeddu unigolyn sydd wedi gweithio'n ddiwyd - fel rhan o dîm cryf ac ymroddedig - am ugain mlynedd i sicrhau bod pob un ohonom wedi’n cysylltu i'r byd o'n cwmpas. Trwy ei hangerdd, hunangred a gwaith caled, mae Alwen Williams wedi codi drwy'r rhengoedd i arwain BT Cymru yn ystod amser hollbwysig i’r cwmni wrth i ni brofi ail chwyldro digidol. “Rydym yn gyfarwydd ag arweinyddiaeth ysbrydoledig yn y Brifysgol hon; rydym wedi bod yn dyst i arweinyddiaeth o'r radd flaenaf gyda thîm pêl-droed Cymru yn ystod yr wythnosau diwethaf; heddiw rydym yn cydnabod arweinyddiaeth ragorol, gweledigaeth graff a phenderfyniad cadarn sydd wedi gwneud Alwen Williams yn un o'r bobl fusnes mwyaf  uchel ei pharch a llwyddiannus yng Nghymru heddiw.” 

A hithau’n siarad Cymraeg yn rhugl, ymunodd Ms Williams â BT yn 1996 yn aelod o’r Biwro Cymraeg ym Mae Colwyn. Wedyn treuliodd dros ddeng mlynedd yng Nghaerdydd - gan ymuno yn y lle cyntaf â thîm cyfathrebu corfforaethol BT Cymru ac wedyn yn datblygu’i gyrfa mewn cyfathrebu a rheoli newid.

Tra oedd yn gweithio i BT graddiodd gyda gradd ddosbarth cyntaf mewn arweinyddiaeth a rheolaeth gan y Brifysgol Agored yn 2014 ac ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at radd Meistr mewn hyfforddi gweithredol gydag Ysgol Busnes Ashridge. 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk