Dr Jane Davidson o’r Drindod Dewi Sant i siarad yn yr Ŵyl Newid Ymddygiad yn Abertawe ddydd Mercher 21 Medi


20.09.2016

Bydd Dr Jane Davidson o’r Drindod Dewi Sant, Pro Is-Ganghellor Ymgysylltu Allanol a Chyfarwyddwr INSPIRE, yn annerch yr Ŵyl Newid Ymddygiad ddydd Mercher 21 Medi.

Jane Davidson

Trefnir yr Ŵyl gan Arfer Da Cymru ac fe’i cynhelir yn yr Ysgol Reolaeth, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe. Bydd yn cynnwys amrywiaeth o sgyrsiau a gweithdai gan archwilio newid ymddygiad yn y gweithle.

Mae’r teitl, ‘Troi’r Cornel - Prawfesur Dyfodol Cymru drwy Wyddor Newid Ymddygiad’, yn adlewyrchu maint yr her a’r uchelgais sydd eu hangen i greu Cymru sy’n diwallu dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Dr Davidson oedd y Gweinidog dros Gynaliadwyedd o fewn Llywodraeth Cymru flaenorol a gynigiodd y Ddeddf, a hi bellach yw Cyfarwyddwr y Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) yn Y Drindod Dewi Sant, Sefydliad sydd wedi ennill nifer o wobrau.  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru sicrhau eu bod yn gwneud penderfyniadau sy’n diwallu anghenion cenedlaethau cyfredol ac yn y dyfodol.

Teitl anerchiad Dr Davidson yw ‘Foundations for the Future’ a bydd yn digwydd rhwng 10am ac 11am.

Trefnwyd pob diwrnod o’r Ŵyl 5 diwrnod i ganolbwyntio ar rai o'r prif heriau sy’n ein hwynebu ni, bobl Cymru, gan gynnig cyfuniad o’r canlynol: her ‘y math o ymddygiad y mae angen i ni ei newid', y wyddoniaeth a’r dystiolaeth sy’n cefnogi’r angen am newid ymddygiad ac enghreifftiau o weithgareddau ymarferol sydd wedi gwneud gwahaniaeth.  Bydd y testunau’n cynnwys cynaliadwyedd, iechyd a lles, moeseg ac ymddygiad ar gyfer meithrin ymddiriedaeth weithredol.

Mae Newid Ymddygiad yn cynyddu o ran ei bwysigrwydd fel maes ymchwil a gweithredu.  Mae’n cyfuno seicoleg, y gwyddorau cymdeithasol a chymhwyso ymarferol. Bydd cynadleddwyr yn darganfod sut gallant newid y ffordd maent yn ymddwyn a beth dylent ei wneud nawr er mwyn sicrhau bod y cyfleoedd sydd ar gael i genedlaethau’r dyfodol yn gyfartal neu’n well.

Mae’r Ŵyl wedi’i hanelu at bobl sydd â diddordeb mewn newid ymddygiad ar lefel unigol neu lefel gymdeithasol ehangach, yn enwedig sefydliadau sydd angen cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sydd â’r nod o wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy feithrin dulliau gweithio sy’n meddwl yn fwy i'r dyfodol.

Arweinir y sesiynau a'r gweithdai gan siaradwyr o sefydliadau’n cynnwys Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Canolfan Heneiddio Arloesol, a Sefydliad Schumacher.