Gwaith yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IIECD) wedi chwarae rhan ganolog yn lansiad fframwaith cymwyseddau Synnwyr o Arloesi ac Entrepreneuriaeth (EntreComp) yr UE.


29.06.2016

Mae gwaith yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IIECD) yn y Drindod Dewi Sant, dan arweiniad ei Chyfarwyddwr yr Athro Andy Penaluna, wedi chwarae rhan ganolog yn lansiad fframwaith cymwyseddau Synnwyr o Arloesi ac Entrepreneuriaeth (EntreComp) yr UE. 

Yn ystod y 18 mis diwethaf mae grŵp o arbenigwyr wedi bod yn gweithio’n galed ar y prosiect er mwyn darparu’r ddogfen ganllaw derfynol am addysg entrepreneuriaidd ar bob lefel ar gyfer dinasyddion ac addysgwyr Ewrop. 

Roedd cyfraniad y Drindod Dewi Sant yn cynnwys rhoi cymorth ar gyfer ymgorffori addysg entrepreneuriaeth ar draws y cwricwlwm cynradd ac uwchradd yng Ngweriniaeth Macedonia.   Yn rhan o’r fenter bu Elin McCallum a Catherine Brentnall o'r Athrofa yn rhoi cymorth i 2,500 o athrawon yn ogystal â datblygu llawlyfr i athrawon, “How to teach entrepreneurship”.  Credir mai hwn yw’r cyntaf o’i fath yn y byd.

Meddai’r Athro Andy Penaluna:  “Cychwynnodd ein cysylltiad â Macedonia yn 2011 yn ystod fy nghyfnod yn Gadeirydd Addysgwyr Menter y DU, rhwydwaith addysg yn y DU sy’n cefnogi ac yn datblygu addysg fenter.  Cefais wahoddiad i’r wlad i gefnogi’i nod o gychwyn ei rhwydwaith ei hun o addysgwyr menter.  Profodd hyn i fod mor llwyddiannus nes i Arlywydd Gweriniaeth Macedonia, Gjorge Ivanov, fy ngwahodd i ddychwelyd i’r wlad a siarad â’i busnesau am gyflogadwyedd.  Roedd hi’n eglur bod angen polisi ar gyfer addysg entrepreneuriaeth ac roedd llywodraeth Macedonia yn gytûn. Wedyn gofynnodd yr Arlywydd i'r Drindod Dewi Sant helpu i ddatblygu’r polisi gyda’r Sefydliad Hyfforddi Ewropeaidd yn Turin, ac aeth y prosiect yn ei flaen o’r fan yna.”

Sefydlwyd y fframwaith gan Gyd-ganolfan Ymchwil - Sefydliad Astudiaethau Technolegol Arfaethedig (JRC IPTS) y Comisiwn Ewropeaidd.  Roedd Dr Yves Punie, arweinydd y prosiect yn y Gyd-ganolfan Ymchwil, yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfnewid gwybodaeth gydag Andy ynghylch eu dulliau ym maes Addysg Fenter ac Entrepreneuriaeth, yn ogystal â’i gyfraniad gweithredol i’r gweithdy i Arbenigwyr a gychwynnodd y prosiect yn Seville ym mis Mawrth 2015, a thrwy roi adborth ar nifer o achlysuron ar gynnyrch ymchwil y Gyd-ganolfan.   

Mae'r Gyd-ganolfan Ymchwil wedi dweud y byddai’n hapus i gael cefnogaeth ddilynol gan yr Athrofa yn y Drindod Dewi Sant ynghylch datblygu ymhellach y Fframwaith Cymwyseddau Entrepreneuriaeth Ewropeaidd.

Bu'r Athro Penaluna yn arwain ar gynghori adrannau creadigrwydd, arloesi ac adnabod cyfleoedd y fenter ac meddai:  “Ar ôl 10 mlynedd o drafodaeth mae fframwaith ar gyfer yr UE gyfan wedi’i gytuno. Daeth rhan o’r trafodaethau hynny i’w hanterth yn Strasbourg lle bu Kathryn Penaluna, Rheolwr Menter y Drindod Dewi Sant, yn cyflwyno ochr yn ochr â’r Comisiynydd Cyflogaeth.”

 “Mae’n garreg filltir arwyddocaol sy’n anelu at ei gwneud hi’n haws i ddinasyddion asesu perthnasedd cynigion ar gyfer dysgu.  Yma yn y Drindod Dewi Sant, rydym ni’n falch i ni fod yn rhan ohoni.  Mae’n cefnogi llawer o’n cynigion ni ar gyfer dysgu ym maes creadigrwydd ac arloesi ac fel un o’r prif bartneriaid yn natblygiad y canllawiau hyn, mae’r Drindod Dewi Sant mewn sefyllfa dda i ymateb i’r heriau a ddaw yn sgil y dulliau newydd hyn.”

Mae datblygu gallu entrepreneuraidd dinasyddion a sefydliadau Ewrop yn un o nodau polisi allweddol yr UE a’r gwledydd sy’n aelodau ohoni.  Dros ddeng mlynedd yn ôl dynododd y Comisiwn Ewropeaidd y Synnwyr o Fenter ac Entrepreneuriaeth yn un o’r 8 cymhwysedd allweddol ar gyfer cymdeithas sy’n seiliedig ar wybodaeth.

Lansiwyd Entrecomp yn rhan o’r Agenda Sgiliau Newydd i Ewrop, sydd wedi dynodi nifer o gamau er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant iawn, y sgiliau iawn a'r cymorth iawn ar gael i bobl yn yr Undeb Ewropeaidd. Bydd yn anelu at wneud gwell defnydd o’r sgiliau sydd ar gael a rhoi i bobl y sgiliau newydd sydd eu hangen - er mwyn eu helpu i ddod o hyd i swyddi o safon a gwella’u cyfleoedd mewn bywyd.  

Mae fframwaith EntreComp yn cynnig diffiniad a rennir o entrepreneuriaeth fel cymhwysedd, gyda’r nod o godi consensws ymhlith yr holl randdeiliaid a sefydlu pont rhwng byd addysg a byd gwaith.  Ac yntau wedi’i ddatblygu drwy ddulliau cymysg, mae fframwaith EntreComp ar y ffordd i ddod yn gyfeirbwynt ar gyfer unrhyw fenter sy’n anelu at feithrin gallu entrepreneuraidd dinasyddion Ewrop.  

Mae’n cynnwys 3 maes cymhwysedd cyd-berthnasol a chyd-gysylltiedig:  ‘Syniadau a chyfleoedd’, ‘Adnoddau' a 'Rhoi ar waith’. Mae pob maes yn cynnwys 5 cymhwysedd sydd gyda’i gilydd yn ffurfio meini sylfaen entrepreneuriaeth fel cymhwysedd.  Mae’r fframwaith yn datblygu’r 15 cymhwysedd ar hyd model dilyniant ag 8 lefel ac mae’n cynnig rhestr gynhwysfawr o 442 o ddeilliannau dysgu.  Mae modd defnyddio’r fframwaith yn sail ar gyfer datblygu cwricwla a gweithgareddau dysgu gan feithrin entrepreneuriaeth yn gymhwysedd.  Hefyd mae’n bosibl ei ddefnyddio er mwyn diffinio paramedrau ar gyfer asesu cymwyseddau entrepreneuraidd dysgwyr a dinasyddion.  

“Dyma addysg flaengar sy’n anelu at ddatblygu dysgwyr sy'n greadigol, arloesol ac yn gallu gafael mewn cyfleoedd er mwyn newid pethau er gwell”, meddai'r Athro Penaluna. “Mae sgiliau fel y rhain yn gallu helpu pobl entrepreneuraidd i greu newid, boed hynny’n newid cymdeithasol ac amgylcheddol neu’n gysylltiedig â busnes.  Yn aml maen nhw wedi’u cymryd yn ganiataol o fewn addysg, ond bellach mae gennym ni ganllawiau sy’n ei gwneud hi’n eglur beth sydd ei angen ar draws Ewrop a thu hwnt.  Mae gwaith Athrofa IICED yn y Drindod Dewi Sant wedi bod yn ganolog i’r datblygiadau hyn ac rydym ni’n ymfalchïo yn yr hyn rydym ni wedi gallu ei gyfrannu i’r canllawiau arloesol hyn.”

Cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:  Yr Athro Andy Penaluna - Andy.penaluna@pcydds.ac.uk neu ewch i’r wefan - https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp

Nodyn i'r Golygydd

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@pcydds.ac.uk