Datganiadau i'r Wasg 2016

Gwirfoddolwyr o’r Drindod Dewi Sant yn ymddangos yn y rhaglen boblogaidd – Police 24/7

13.05.2016

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n dilyn cwrs gradd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ymddangos yn y gyfres newydd o gyfres boblogaidd BBC Cymru Wales – Police 24/7 - sy'n dychwelyd i'n sgriniau nos Lun am 8.30pm.

Gyda'r bwriad o weithio yn y gwasanaethau cyhoeddus - naill ai o fewn y gwasanaethau heddlu, tân neu ambiwlans – mae’r myfyrwyr sy’n astudio Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael eu hannog i ennill cymaint o brofiadau bywyd ag y bo modd yn ystod eu hastudiaethau.

Un o'r cynlluniau gwirfoddoli y mae’r myfyrwyr yn Abertawe yn helpu gydag yw Help Point - cynllun a fydd yn cael cryn sylw ym mhennod nos Lun o Police 24/7.

Mae Help Point yn gynllun uchel ei barch sydd wedi’i sefydlu yn Abertawe. Mae'n cael ei redeg gan Wasanaeth Ambiwlans Sant Ioan, Heddlu De Cymru ynghyd â'r gwirfoddolwyr myfyrwyr ac yn cael ei ariannu gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru.

Ddechreuodd cynllun Help Point ‘nôl ym mis Medi 2014, ac mae’n weithredol ar nosweithiau Mercher a Sadwrn nos yn ogystal ag ar nosweithiau Gwener allweddol a gwyliau banc. Pwrpas y cynllun yw helpu pobl sy'n agored i niwed, sydd wedi'u hanafu neu wedi meddwi gyda'r nos Abertawe, a hyd yn hyn, mae wedi delio â bron i 2,000 o bobl.

Mae'r myfyrwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth batrolio'r ardal, gan weithio gyda staff y drysau, yr heddlu a theledu cylch cyfyng i nodi ‘rheiny y gallai cael eu niweidio.

Un o'r myfyrwyr hynny sy'n ymddangos yn y rhaglen yw Dale Craven o Abertawe.

Ar ôl graddio gyda BA mewn Gwasanaethau Cyhoeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant haf diwethaf, roedd Dale yn benderfynol o ddilyn gyrfa a fyddai'n ei alluogi i helpu eraill.

"Pan ddechreuais y cwrs gradd yn y Drindod Dewi Sant, doeddwn i ddim wir yn gwybod beth ro’n i eisiau ei wneud ond ro’n i’n hoffi'r syniad o helpu pobl," meddai Dale.

"Mae'r cwrs wedi fy helpu i ddatblygu ystod amrywiol o sgiliau a diolch i'r profiad a gefais wrth wirfoddoli, fe ddes i sylweddoli ‘mod i wir eisiau bod yn heddwas."

Ar ôl graddio, treuliodd Dale beth amser yn gweithio i'r Gwasanaeth Tân ac er ei fod yn mwynhau ei swydd, roedd yn dal yn ysu i ymuno â’r heddlu. Felly 11 mis yn ôl, fe wnaeth Dale gais i ymuno â Heddlu De Cymru - ac roedd yn llwyddiannus. Ddydd Llun, yr un diwrnod ag y mae'n ymddangos ar y rhaglen deledu Police 24/7, bydd Dale yn cychwyn ei ddiwrnod cyntaf o hyfforddiant gyda'r heddlu.

"Mae'r holl waith caled a’r holl waith gwirfoddol ‘nes i yn ystod fy nghyfnod yn Y Drindod Dewi Sant wedi talu ar ei ganfed. Rwy'n teimlo fy mod i bellach wedi cyrraedd fy nod!

"Pan ddechreuais yn y Brifysgol, roeddwn yn dawel ac yn swil ond wrth gymryd rhan yn y cynlluniau gwirfoddoli, fe wnaeth fy hyder ddatblygu a chefais gyfle i ddelio â nifer o wahanol fathau o bobl. Dechreuais ddeall pwysigrwydd trin pobl fel unigolion ac rwy’n sicr bod fy mhrofiad gyda Help Point wedi fy helpu i gyflawni fy nod. Yn bendant, ni fyddwn wedi llwyddo i wireddu fy mreuddwyd oni bai am y cyfleoedd cafodd eu cynnig gan y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Brifysgol," mae’n parhau.

Mae Dale yn un o 8 o fyfyrwyr sy’n ymddangos yn y rhaglen gan ffeindio’r  profiad yn un cyffrous ac yn wobrwyol.

"Roedd ffilmio Police 24/7 yn brofiad gwych i ni fel myfyrwyr," ychwanega Dale. "Yn ystod y nosweithiau buodd y criw yn ffilmio gyda ni, fe wnaethon ni ddelio â chymysgedd o broblemau ac amrywiaeth o alwadau. Roeddem yn gallu dangos i’r cynhyrchydd, Carrie, yr ystod eang o faterion ry’n ni’n gorfod delio â nhw yn rheolaidd, ac ry’n ni gyd yn edrych ‘mlaen at weld gwaith Help Point yn cael ei ddangos ym mhennod nos Lun."

Fe wnaeth y myfyrwyr yn sicr greu effaith ar Carrie Smith, cynhyrchydd BBC Cymru.

"Roedd hi’n anodd credu bod y myfyrwyr yn rhoi o'u hamser i weithio ar benwythnosau i  gyflawni gwaith mor anodd," meddai Carrie.

"Wrth ffilmio gyda nhw, buodd llawer o bobl yn hyfryd iddyn nhw gan ddiolch iddyn nhw am eu cymorth, ond roedd eraill yn elyniaethus ac yn anodd. Roedd y myfyrwyr mor broffesiynol a chalonogol. O siarad â nhw, roedd yn amlwg eu bod nhw am gael cymaint o brofiadau â phosib er mwyn sicrhau cyflogaeth yn y dyfodol. Nid yn unig bu’n rhaid iddyn nhw ddelio â’r pwysau o gael ni’n bresennol gyda'r camerâu, ond hefyd, buon nhw’n gweithio o flaen Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael a siaradodd ar gamera am eu gwaith da."

Yn ogystal â chynllun Help Point, un o gynlluniau eraill y Brifysgol sy’n gysylltiedig â’r heddlu yw METPOL - cynllun gwirfoddoli a sefydlwyd yn 2012 fel ffordd o gynnig mewnwelediad gwerthfawr i rôl heddwas; i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd craidd ac i mewn gwirionedd o fudd i'r heddlu lleol ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio Gwasanaethau Cyhoeddus a chyrsiau’r Gyfraith.

Mae'r cynllun wedi bod yn gweithio gydag ystod o bartneriaid gan gynnwys Heddlu De Cymru; Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel; Cyngor Dinas a Sir Abertawe yn ogystal â Sefydliad Atal Troseddau Busnes Prydain yn ogystal â nifer o fentrau ac ymgyrchoedd cymunedol.

Mae'r myfyrwyr wedi cael eu cydnabod am eu hymdrechion trwy ennill gwobr Uchel Siryf ym mis Mawrth 2015, yn ogystal â chael eu henwebu a’u gosod ar y rhestr fer am wobr yr Arglwydd Ferrers 2015 a Gwobr gyda Heddlu De Cymru yn 2015.

"Dechreuwyd METPOL pum mlynedd ‘nôl i ddarparu profiad gwaith proffesiynol gyda Heddlu De Cymru i’n myfyrwyr," meddai tiwtor y cwrs, Bronwen Williams a’r person a sefydlodd y cynllun.

"Rwy’ mor falch o ymrwymiad, brwdfrydedd a phroffesiynoldeb y myfyrwyr sy'n cymryd rhan – nhw sydd wedi galluogi'r cynllun i ddatblygu mewn gwirionedd. Mae eu hymroddiad a'u proffesiynoldeb yn glir i’w weld yn rhaglen BBC – mae’r myfyrwyr yn gaffaeliad mawr i'r cwrs ac i’r Brifysgol. "

Mae nifer o fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i swyddi yn y sector cyhoeddus yn syth ar ôl graddio ac yn gwerthfawrogi'r cyfleoedd a gawson nhw drwy'r gwahanol brofiadau sy’n cael eu cynnig gan Y Drindod Dewi Sant.

Bydd y myfyrwyr yn ymddangos yn y bennod gyntaf o gyfres newydd Police 24/7 sy'n cychwyn ar BBC One Wales, nos Lun am 8.30pm.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn  â chwrs BA Gwasanaethau Cyhoeddus, cysylltwch â Bronwen Williams trwy e-bostio bronwen.williams@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

  1. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies: sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476