Gwobrau ‘Starship’ ar gyfer Entrepreneuriaeth Myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant


09.02.2016

Neithiwr (4 Chwefror), cynhaliodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei noson wobrwyon ‘Starship’ gyntaf ar gyfer entrepreneuriaeth myfyrwyr. Roedd hyn yn sgil derbyn ceisiadau gan fyfyrwyr o bob disgyblaeth academaidd a oedd yn awyddus i gael y cyfle i wireddu eu huchelgeisiau entrepreneuraidd. 

Clwb Busnes Bae Abertawe oedd yn noddi’r digwyddiad, gan ddarparu £1,000 yn wobrau (£250 i bob categori) ar gyfer yr enillwyr, i roi cychwyn da i’w syniadau creadigol.

Meddai Hayley Davies, Llywydd Clwb Busnes Bae Abertawe:  “Mae'n bleser mawr gennym ni noddi digwyddiad Starship Y Drindod Dewi Sant a chefnogi myfyrwyr sy’n entrepreneuriaid, gan sicrhau bod y dalent a’r syniadau sy’n cael eu cynnig heno’n aros ym Mae Abertawe.  Mae Clwb Busnes Bae Abertawe yn awyddus iawn i ddathlu llwyddiant myfyrwyr mentrus a’u helpu i lansio’u syniadau i’r maes ehangach.   Nhw yw arweinwyr busnes yfory ac rwy’n siŵr y gwelwn ni bethau cyffrous gan lawer o’r wynebau sydd yma heno.”

Meddai Kathryn Penaluna, Rheolwr Menter yn Y Drindod Dewi Sant:  “Mae’r Brifysgol yn gwneud meddwl yn entrepreneuraidd yn rhan annatod o bob maes pwnc.  Mae rhoi sgiliau i gynyddu eu cyflogadwyedd i’n myfyrwyr yn bwysig iawn i ni. Mae'n ychwanegu gwerth i’w gradd ac yn rhoi hyder iddyn nhw yn eu galluoedd eu hunain.  Mae Starship yn dathlu meddwl o’r fath ac yn gyfle i ni gydweithio â Chlwb Busnes Bae Abertawe i arddangos rhai o’n myfyrwyr mwy mentrus.  Mae gweithio mewn partneriaeth â busnesau wir yn cynyddu effaith economaidd yr hyn y gallwn ni ei gyflawni yn Abertawe, dinas sydd ar fin newidiadau cyffrous.”

Cynhaliwyd y digwyddiad yn y Swigen Greadigol yng nghanol dinas Abertawe, sy'n brosiect ar y cyd rhwng Y Drindod Dewi Sant ac Ardal Gwella Busnes Abertawe i annog myfyrwyr i gynnal digwyddiadau yn Abertawe, megis siopau gwib, arddangosfeydd, perfformiadau a gweithdai.   Yn bresennol roedd cynrychiolwyr Clwb Busnes Bae Abertawe, AGB Abertawe, Arweinydd y Cyngor, Aelodau Cynulliad a staff a myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.  

Roedd enillwyr Gwobrau Starship fel a ganlyn:  

Enillodd James Coyle-King, MA Dylunio Trafnidiaeth, y wobr am y Syniad Creadigol Gorau gyda Gwasanaeth Rhith-arddangos Busnesau.  Syniad James oedd gwasanaeth ‘rhith wirionedd’ lle mae'r cwsmer yn profi amgylchedd ymdrochi 3D. Mae’r gwasanaeth hwn yn helpu cwsmeriaid i wneud eu prosesau dylunio’u hunan yn weledol a chael ffordd fwy realistig o gyfleu syniadau.  Enghraifft o hyn fyddai rhywun sy’n gosod ceginau’n dangos i gwsmer ei gegin newydd fel rhith wirionedd, gyda’r gallu i wneud newidiadau i’r lliwiau/cynllun.

Enillodd Frederick Stephen Perry, BA Rheolaeth Chwaraeon, y wobr am y Syniad â’r Potensial Gorau am Dwf a Chyflogaeth gydag ap hyfforddi ar gyfer hyfforddwyr personol a rheolwyr i’w haddysgu, eu symbylu a monitro’u perfformiad.  Mae’n arwain yr hyfforddwr personol i adeiladu sylfaen cleientiaid lwyddiannus, tra bod eu rheolwyr yn gallu monitro cynnydd ac ymddygiad pob hyfforddwr personol a chynnal cyfarfodydd un-i-un drwy’u hap rheoli hwythau.

Enillodd Ross Weaver, BA Hysbysebu a Dylunio Brandiau, y wobr am y Syniad Mwyaf Arloesol am Ddigwyddiad Canol y Ddinas gyda Pic ar y Maen Fwya’r Byd. Y syniad yw ategu’r hyrwyddo tymhorol presennol sy’n cael ei reoli gan AGB Abertawe yng nghanol y ddinas.  Byddai’r syniad yn cael ei gynnal ddydd Gŵyl Dewi neu mewn digwyddiadau eraill â thema Gymreig megis ‘Get Welsh’.  Byddai’r digwyddiad yn annog busnesau lleol i osod stondinau yn y stryd i hyrwyddo’u cynnyrch/gwasanaethau.  Byddai Abertawe wedyn yn gwneud ymgais i dorri’r Record Byd am y Bic ar y Maen fwyaf (1.5 medr o led ar hyn o bryd).

Enillodd Daniel John Huxtable, BA Dylunio Graffig, y wobr am y Syniad â’r Effaith Fwyaf Cadarnhaol ar y Gymuned gydag Asiantaeth Dylunio Graffig / Crefftau Ymladd yn y Gymuned.  Mae Huxtable Marketing & Design Solutions yn helpu busnesau bach yn y gymuned gyda’u brandio, hysbysebu a marchnata.  Hefyd maen nhw’n gweithio gyda’r sefydliad i gynyddu effaith gymdeithasol yr hyn maen nhw’n ei wneud.  Enghraifft nodedig yw gyda chlwb crefftau ymladd, gan ail-frandio’u deunydd a rhoi hunaniaeth brand iddyn nhw sy’n dileu’r ystrydeb nodweddiadol o fod yn dreisgar neu’n ymosodol.  Mae’r brand newydd yn dangos bod y Crefftau Ymladd yn gallu creu newidiadau ym mywydau oedolion a phlant drwy gynyddu hyder a hyrwyddo disgyblaeth a pharch at ei gilydd. 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at  sara.f.jones@uwtsd.ac.uk