Gwreiddiau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol wedi eu plannu gyda choeden lles


20.09.2016

Yn ystod Cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion (BGC), daeth sefydliadau sy'n aelodau - gan gynnwys Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - at ei gilydd i blannu coeden lles i osod gwreiddiau y gwaith o amgylch Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Y flwyddyn nesaf, bydd Cynllun Lles Lleol pum mlynedd yn cael ei rhoi ar waith gan y BGC a fydd yn dweud sut y bydd sefydliadau yn gweithio gyda'i gilydd i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Ceredigion. Cyn i'r Cynllun gael ei rhoi ar waith, mae angen i'r BGC i ddarganfod beth mae lles yn ei olygu i gynifer o bobl yng Ngheredigion ag y bo modd er mwyn sicrhau bod y Cynllun mor ddefnyddiol â phosibl. Mae ymgyrch ymgysylltu wedi bod yn rhedeg dros fisoedd yr haf drwy gyfrwng Arolwg Lles yn ogystal â gwaith hyrwyddo a chyfranogol mewn digwyddiadau cymunedol a grwpiau ffocws.

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Cadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, "Mae gennym ddiddordeb mewn gwybod beth sy'n gwneud i bobl deimlo'n dda am fyw yn y sir. Gall llawer o bethau ddylanwadu ar lles unigolion a chymunedau, er enghraifft, cyflogaeth, digon o arian, ffordd o fyw iach, tai da, cyswllt cymdeithasol gyda ffrindiau a chymdogion a gweithgareddau hamdden pleserus i fwynhau, sydd oll yn help, ond rydym yn awyddus i gael gwybod mwy am hyn sydd bwysicaf i chi a'ch cymuned. Mae'r goeden lles wedi bod yn thema drwy gydol yr ymgyrch ymgysylltu, a thrwy blannu coeden go iawn, byddwn yn ei weld yn tyfu ac yn ffynnu ochr yn ochr â gwaith y BGC wrth wella lles cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol yng Ngheredigion.”

Mae'r goeden wedi cael ei noddi gan Sue Darnbrook, Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Gofal, Amddiffyn a Ffordd o fyw, Cyngor Sir Ceredigion, i gydnabod pwysigrwydd cynyddol rhwydweithiau lleol, cynaliadwy sy'n gallu hyrwyddo a gwella iechyd a lles pobl sy'n byw yng Ngheredigion.

Mae amser yn mynd yn brin i gymryd rhan yn y sgwrs fawr. Mae eich barn yn bwysig iawn i'r BGC, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau'r Arolwg Lles heddiw. Mae'r arolwg yn cau ar 30 Medi 2016. Mae copi o'r arolwg a rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion www.ceredigion.gov.uk/BGC.