Lansio Canolfan Iechyd a Heneiddio ac Ystafelloedd Therapi Chwaraeon newydd y Brifysgol


19.01.2017

Cafodd rai o'r cyfleusterau newydd sy'n gysylltiedig â chwaraeon ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant eu lansio gyda chyfres o ddigwyddiadau ar gampws Caerfyrddin ddydd Mercher, Ionawr 25ain.

Participants in the pilot

Yn ystod y prynhawn, fe wahoddwyd pobl leol i ymweld â’r campws i glywed mwy am y cyfleusterau ac i ddysgu mwy am y ffordd y mae Ysgol Chwaraeon, Iechyd  ac Addysg Awyr Agored y Brifysgol yn agor ei drysau i'r gymuned.  Cafodd y cyfleusterau wedyn eu lansio'n swyddogol mewn digwyddiad yr un noson.

Un o ffyrdd y Brifysgol o anelu at weithio’n fwy gyda chymunedau yn Sir Gaerfyrddin yw drwy wahodd pobl hŷn i fod yn rhan o’r Ganolfan Iechyd a Heneiddio a sefydlwyd yn ddiweddar.

Mae’r Brifysgol hefyd wedi adnewyddu ei Hystafelloedd Therapi Chwaraeon sydd bellach yn agored i unrhyw aelod o’r cyhoedd sy'n dioddef o anafiadau cyhyrysgerbydol sy’n gysylltiedig â chwaraeon ac ymarfer.

Mr Gareth Williams

"Mae hwn yn amser cyffrous iawn i ni yn y Brifysgol," meddai Ceredig Emanuel, Pennaeth yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored.

"Nid yn unig rydyn ni wrthi'n dilysu ystod newydd o gyrsiau sy'n amrywio o Wyddor Chwaraeon ac Ymarfer i Iechyd y Cyhoedd, ond rydyn ni hefyd yn cynyddu swm y gwaith rydyn ni’n ei wneud gyda'r gymuned leol.

"Bydd agor ein clinigau Therapi Chwaraeon neu roi cyfle i bobl gofnodi eu diddordeb i fod yn rhan o’r Ganolfan Iechyd a Heneiddio o fudd mawr i iechyd a lles y boblogaeth leol wrth roi cyfle hefyd i’n myfyrwyr weithio gyda chleientiaid o bob oedran a lefel ffitrwydd.

"Rwy'n falch dros ben o'r ffordd y mae'r Ysgol yn datblygu ei chysylltiadau â'r gymuned ac yn edrych ymlaen at agor ein drysau i'r cyhoedd i arddangos ein gwaith a'r cyfleusterau sydd ar gael i bawb."

Y Ffisiolegwyr Dr Peter Herbert a David Gardner, sydd wrth wraidd sefydlu'r Ganolfan Iechyd a Heneiddio sydd yn agored i unrhyw aelod o'r cyhoedd dros eu 50 neu unrhyw berson o unrhyw oedran sydd â chyflwr iechyd cronig cymedrol ac a allai elwa o ymarfer corff yn rheolaidd. Caiff pob cyfranogwr ei raglen hyfforddi ei hun a ddatblygwyd yn benodol ar ei gyfer gan dîm o arbenigwyr.

Mae dros 100 o unigolion eisoes wedi dangos diddordeb mewn bod yn rhan o waith y Ganolfan – a rhyw 60 o’r rhain yn paratoi i ddechrau eu rhaglenni hyfforddiant gydag eraill ar restr aros y Ganolfan.

Mae Dr Peter Herbert yn awdurdod mawr ar ffitrwydd yn y genhedlaeth hŷn. Edrychodd ei PhD ar ddulliau hyfforddi ar gyfer dynion hŷn, gan brofi y gall sesiynau hyfforddi byrrach, caletach ac wedyn cyfnodau adfer hwy gael canlyniadau cadarnhaol ar eu lefelau ffitrwydd.  Dealla hefyd y gall math mwy cymedrol o ymarfer gynnig opsiwn arall i wella iechyd a ffitrwydd.

"Roeddwn i am ddatblygu fy ngwaith gyda phobl hŷn ac felly dyma fynd ati gyda fy nghyd-aelod, Dave Gardner MSc,  i sefydlu Canolfan Iechyd a Heneiddio ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin. Mae Dave yn Wyddonydd Chwaraeon hynod brofiadol sy’n ymchwilio ar hyn o bryd i heneiddio, maeth ac ymarfer corff mewn menywod ar gyfer ei PhD," meddai Dr Herbert.

"Bydd y Ganolfan yn agored i'r cyhoedd ac rydyn ni’n gobeithio datblygu cysylltiad cymunedol cryf drwy ddwyn ynghyd grwpiau tebyg o ran eu hiechyd a’u hanghenion ymarfer i gymdeithasu yn ogystal â theimlo’n well. Bydd hefyd yn ganolfan ymchwil sy’n edrych ar sut y gellir defnyddio ymarfer corff i wella iechyd a ffitrwydd mewn pobl hŷn," ychwanegodd.

Un o agweddau allweddol ac arloesol y Ganolfan yw ei nod o gynyddu’r ymgysylltu rhwng y  myfyrwyr a'r gymuned. Bydd hyn nid yn unig yn gwella cwmpas y ganolfan ond hefyd yn galluogi myfyrwyr i ennill profiad gwaith gwerthfawr. Ar ôl sicrhau dyfarniadau ychwanegol yr YMCA ym maes Atgyfeirio Ymarfer a Hyfforddiant Personol, bydd myfyrwyr ar y BSc Hyfforddiant Personol presennol BSc a’r BSc Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff newydd yn gweithio gyda'r cyhoedd, mewn ymgynghoriad â Peter a Dave, i asesu iechyd a ffitrwydd, cyfranogwyr gan reoli rhaglenni ymarfer corff pwrpasol corff ar eu cyfer.

Rhaid archebu holl sesiynau’r Brifysgol ymlaen llaw, ar gost o £5 y sesiwn. Bydd grŵp bach neu sesiynau unigol yn para 1 awr a byddan nhw bob amser o dan oruchwyliaeth hyfforddwr personol cymwysedig llawn er mwyn cynnig cyngor.

"Rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl ledled Sir Gaerfyrddin yn defnyddio'r cyfleuster ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gydag amrywiaeth o bobl o bob lefel ffitrwydd a gallu," ychwanega Dr Herbert.

Cyfleuster arall agored i'r cyhoedd fydd y clinig Therapi Chwaraeon – sef gwasanaeth sy’n cael ei redeg gan fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer BSc Therapi Chwaraeon o dan oruchwyliaeth darlithwyr a chlinigwyr profiadol iawn, Kate Evans a Daniel Martin.

Y radd BSc mewn Therapi chwaraeon ar Drindod Dewi Sant yw'r unig radd therapi chwaraeon yng Nghymru sydd wedi'i hachredu gan Gymdeithas Therapi Society of Sports Therapy gyda'r nod o addysgu ymarferwyr cymwys ym mhob agwedd ar therapi chwaraeon. Yn rhan o'u gradd, bydd myfyrwyr yn cyflawni 200 o oriau o ymarfer clinigol yn y clinig a ailwampiwyd yn ddiweddar sy’n cynnig apwyntiadau i staff, myfyrwyr a’r cyhoedd. Mae'r rhain yn rhad ac am ddim ac yn rhedeg ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Anogir myfyrwyr hefyd i redeg eu clinigau preifat eu hunain sy’n gallu defnyddio cyfleusterau ar y safle i ddechrau eu harferion.

Mae gan Kate a Dan flynyddoedd lawer o brofiad rhyngddynt, yn bennaf wrth weithio mewn rygbi proffesiynol.

Mae Kate Evans yn Therapydd Chwaraeon Graddedig uchel ei pharch therapydd – sy’n asesu, gwneud diagnosis, trin ac adsefydlu anafiadau chwaraeon sy’n gysylltiedig â rygbi. Mae Kate yn gweithio ar hyn o bryd ym maes rygbi'r undeb proffesiynol ac mae ei meysydd arbenigedd yn cynnwys Rheoli Trawma Chwaraeon, Sgrinio ac Atal Anafiadau, Adsefydlu  Penodol i Chwaraeon a Thriniaethau Cyfoes mewn Anafiadau Chwaraeon.

Mae Dan Martin wedi gweithio ym maes rygbi’r undeb proffesiynol, rygbi’r cynghrair, criced a phêl-droed yn Ffisiotherapydd, ac yntau’n Bennaeth Gwasanaethau Meddygol Llychlynwyr Widnes, Dreigiau Casnewydd Gwent a Rygbi Bryste dros gyfnod o 12 mlynedd. Yn ddiweddar, bu’n gweithredu’n therapydd ymgynghorydd i Glwb Rasio Narbonne yn Ffrainc ac mae ei faes arbenigedd yn cynnwys Rheoli Cyflyrau Pelfig a Sbinol, Rheoli Anafiadau Acíwt, Adsefydlu Penodol i Chwaraeon ac mae wedi llunio llawer o driniaethau arloesol ar gyfer anafiadau chwaraeon.

Meddai Cyfarwyddwr y Rhaglen Kate Evans: "Rydym yn gyffrous iawn o weld ein cyfleusterau Therapi Chwaraeon yn Y Drindod Dewi Sant yn ehangu. Mae ein hystafelloedd addysgu a chlinig newydd yn cynnig amgylchedd unigryw lle gall ein myfyrwyr ddysgu ac ymarfer, magu hyder a meithrin sgiliau newydd – y cyfan wedi'i gynllunio i'w gael yn y gweithle wrth raddio."

I ddarganfod mwy am y cyfleusterau a'r gwasanaethau sydd ar gael i'r cyhoedd yn Y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â Sian Davies s.e.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 225187

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476