Llwyddiant i’r Drindod Dewi Sant yng Ngwobrau Effaith Werdd


04.08.2016

Enillodd staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant nifer o wobrwyon yng Ngwobrau Effaith Werdd eleni.Mae Effaith Werdd yn gynllun achredu a gwobrwyo a reolir gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr sy’n cefnogi timau ac adrannau i wneud newidiadau syml a grymus mewn ymddygiad a pholisi er mwyn gweithio tuag at sefydliad mwy cynaliadwy.

Cynhaliwyd Seremonïau Gwobrwyo Effaith Werdd ar 7fed Gorffennaf ar gampysau Abertawe a Chaerfyrddin Y Drindod Dewi Sant a mynychodd nifer o aelodau o bob tîm y seremonïau er mwyn dathlu eu cyflawniadau amgylcheddol yn ystod y flwyddyn.

Roedd y canlyniadau fel a ganlyn: 

Profiadau Myfyrwyr; Gwobr Arian

Swyddfa’r Amgylchedd; Gwobr Aur

CAADOC Campws Townhill; Gwobr Arian

Tîm Owen; Gwobr Efydd

AD; Gwobr Arian

Busnes Gwyrdd; Gwobr Efydd

Tîm Gwyrdd SOAC; Gwobr Efydd

Y Gofrestrfa – The Registry; Gwobr Efydd

CAADOC Caerfyrddin; Gwobr Efydd

Gwasanaethau Corfforaethol; Gwobr Aur

Cyfathrebu Corfforaethol & Chysylltiadau Cyhoeddus; Gwobr Efydd

INSPIRE; Gwobr Aur

GWLAD; Gwobr Efydd

Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol; Gwobr Efydd

Swyddfa’r Gyfadran – Llambed; Gwobr Efydd

Tîm Celf Gain / Celf a Dylunio; Gwobr Ragoriaeth, Project; Clai o’r Pridd i Gerameg

At ei gilydd roedd y prosiect Effaith Werdd yn gallu ymwneud â dros 106 o staff o bob un o’r tri champws eleni, gan roi 502 o weithredoedd yn eu lle, 329 o ganlyniad uniongyrchol i Effaith Werdd.  Darparodd ymroddiad y rhai a gymerodd ran arbediadau posib o bron i 9492kg o CO2 a bron i £1,397 mewn arbediadau drwy leihau gwastraff, arbed ynni a gostwng teithiau.

Meddai Fiona Wheatley, Swyddog Datblygu Cynaladwyedd:

“Mae’n bwysig hybu ymddygiad amgylcheddol da yn Y Drindod Dewi Sant ac mae Effaith Werdd yn cynnig ffordd o ymgorffori nodion atgoffa bach i’r gweithle.  Mae hefyd yn ffordd wych o annog aelodau o staff i gydweithio gyda’i gilydd er lles ehangach.  Bûm yn fodlon iawn ar ymdrechion pob un o’r timau eleni.  Roedd y prosiect yn llwyddiannus iawn ac mae’n ffurfio sylfaen cadarn fel y gall cynaliadwyedd ddal i dyfu drwy'r Brifysgol yn y dyfodol. Bydd y prosiect yn dechrau eto y mis Medi hwn a gobeithiwn weld llwyddiant pellach.  Bwriadwn ymwneud â hyd yn oed rhagor o staff.”  

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi cymryd rhan ym Mhrosiect Effaith Werdd Undeb y Myfyrwyr er 2013/14. Ar y dechrau gwelwyd 6 thîm yn llwyddo i ennill Gwobr Efydd yn y flwyddyn gyntaf. Yn ystod 2014/15 tyfodd hyn i 16 thîm, a enillodd ystod o wobrwyon o Efydd i Aur. Eleni yn 2015/16, cyflwynodd 15 tîm am ystod o wobrwyon o Efydd i Aur, ac 1 tîm am wobr rhagoriaeth. Ymgymerir â’r trefniadau i hyrwyddo digwyddiadau a gwobrwyon Effaith Werdd gan y Tîm Cyflawni Cynaladwyedd yn Y Drindod Dewi Sant.  

Mae Cynaliadwyedd yn uchel ar restr blaenoriaethau staff a myfyrwyr. Mewn arolwg a gwblhawyd gan yr UM yn 2016, mae dros 87% o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn cytuno bod datblygu cynaliadwy yn rhywbeth y dylai prifysgolion ei ymgorffori a’i hybu’n weithgar. Mae strategaeth y Brifysgol hefyd yn cynnwys dangosyddion perfformiad allweddol ar gynaliadwyedd. Mae Effaith Werdd yn rhwymo cymuned o bencampwyr cynaliadwyedd ar draws y Brifysgol, yn helpu sicrhau y gallwn gyrraedd ein hamcanion cynaliadwyedd yn gyson.