Myfyrwr Y Drindod Dewi Sant wedi creu cadair arbenig sy'n helpu merch fach


15.12.2016

Keira Gwynn a raddiodd yn Y Drindod Dewi Sant, yn helpu i roi gwên yn ôl ar wyneb merch fach trwy ddylunio cadair arbenigol gyda’r cwmni R82 yn Nenmarc, sy’n caniatáu iddi chwarae gyda’i brodyr a’i chwiorydd a’i ffrindiau 

girl and designer

Mae un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant, Keira Gwynn, wedi helpu i roi gwên ar wyneb merch fach mewn pryd ar gyfer y Nadolig trwy greu cadair arbenigol sy'n caniatáu i Evie eistedd, chwarae a bwyta ochr yn ochr â’i theulu a’i ffrindiau ysgol.
Canfuwyd bod ar Evie Hopkins barlys yr ymennydd, parlys spastig pedwar aelod a hithau ond yn bedwar mis oed. Mae'n effeithio ar ei hochr dde ac ni all eistedd yn annibynnol heb gwympo drosodd, gan effeithio ar ei hyder a chreu pryder i’r ferch 7 oed erbyn hyn.
Mae wedi golygu colli prydau bwyd gyda’r teulu ac amseroedd chwarae gyda’i brodyr a’i chwiorydd, teithiau i’r traeth a phartïon pen-blwydd ffrindiau ysgol.
Ond gyda help cynnyrch o'r enw Scallop, sef cadair arbenigol, a gynlluniwyd ac a ddatblygwyd gyda’r cyflenwr arbenigol R82 gan Keira, un o raddedigion BA ac MA Dylunio Cynnyrch yn Y Drindod Dewi Sant, bellach gall Evie chwarae’n llon ochr yn ochr â’i brodyr a’i chwiorydd a’i chyfoedion.
Cwmni o Ddenmarc yw R82 sy’n cynhyrchu cymhorthion arbenigol o ansawdd uchel ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau ledled y byd.
Meddai Mam Evie, Karen Hopkins: "Mae Evie wedi dod ymlaen yn rhyfeddol o gofio ble’r oedd hi i ddechrau – y prognosis ar ei chyfer hi oedd na fyddai hi byth yn gallu cerdded, byddai'n rhaid cyfathrebu drwy gyfrwng cymorth cyfrifiadurol a’i bwydo drwy diwb. Mae Evie wedi cyflawni llawer o'r campau hyn; ond nid yw hi eto wedi llwyddo i eistedd yn annibynnol.
"Mae gan Evie sgiliau cyfathrebu datblygedig iawn ac mae’n awchu am gymryd rhan ym mhopeth sy’n digwydd o'i hamgylch. Dyw Evie ddim wedi gallu cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau sy'n bwysig iddi hi, megis chwarae gemau bwrdd a chyfrifiadur gyda'i brodyr a'i chwiorydd. Bu mynd allan am fwyd yn broblem am fod hynny wedi golygu bod rhaid i Evie eistedd ar ben y bwrdd am nad oedd digon o le i symud ei chadair olwyn."
Er bod y teulu’n byw yn agos at lawer o draethau prydferth a’u bod nhw’n mwynhau chwaraeon dŵr a gweithgareddau ar y traeth, dywedodd Mrs Hopkins nad oedden nhw wedi ymweld â’r rhain rhyw lawer. "Y rheswm am hyn oedd ei bod hi braidd yn ddiflas i Evie gan fod rhaid i oedolyn ei dal hi rhwng ei goesau y rhan fwyaf o'r amser," ychwanegodd. "O ganlyniad, doedd dim modd i ni chwarae gydag Evie i'r graddau a fyddai o fudd iddi – adeiladu cestyll tywod, palu ac ati. Fe roesom ni gynnig ar ddewisiadau eraill, megis eistedd Evie ar gadair traeth plentyn a’r canlyniad fu bod Evie yn cwympo i’r llawr wrth ymestyn i wneud rhywbeth."
Dywedodd Mrs Hopkins fod defnyddio Scallop wedi newid bywyd Evie. "Erbyn hyn gall gymryd rhan weithredol mewn llawer o weithgareddau nad oedd yn bosibl iddi hi eu gwneud o'r blaen. Mae'n eistedd yn y Scallop ar gadair arferol wrth y bwrdd ac yn chwarae amrywiaeth o gemau gyda'i brodyr a'i chwiorydd. Dyna braf yw ei gweld hi’n gwneud hynny o’r diwedd," meddai.
Dywedodd Mrs Hopkins fod Evie yn arbennig o hoff o chwarae gemau cyfrifiadur gyda’i brawd, a bellach am y tro cyntaf erioed, mae hi’n yn eistedd ar y llawr yn hyderus. "Gall Evie ganolbwyntio ar yr hyn y mae'n ei wneud yn hytrach na phoeni a mynd i banig a fydd hi'n gallu aros yn syth," ychwanegodd.
Mae Evie hefyd wedi gallu defnyddio’r Scallop yn yr ysgol ac mae'n arbennig o ddefnyddiol yn ystod amser cylch a cherddoriaeth. O’r blaen, byddai Evie yn eistedd yn ei chadair olwyn neu gadair arbenigol (sy'n debyg i gadair uchel baban) a byddai ar lefel uwch na'i ffrindiau a fyddai'n eistedd ar y carped,” meddai ei mam. "Erbyn hyn mae Evie yn eistedd ar y llawr gyda phawb, yn chwarae offerynnau ac yn siarad, sy'n gwneud iddi deimlo ei bod wedi ei chynnwys yn llawn. Mae'r ysgol wedi nodi bod Evie ‘yn ymwneud yn fwy’."
Mae'r gadair hefyd wedi bod yn werthfawr ar gyfer partïon pen-blwydd. “Mae Evie yn blentyn poblogaidd yn ei dosbarth, a chaiff hi wahoddiad i bob parti pen-blwydd,” meddai ei mam. "O'r blaen roedd rhaid i mi archwilio’r lleoliadau ar gyfer mynediad ac yn arbennig y trefniadau eistedd. Roedd y penderfyniad a fyddai Evie yn cael mynd ai peidio, yn seiliedig ar beth fyddwn i’n ei weld. Yn ddiweddar, gwahoddwyd Evie i ddau barti pen-blwydd, un yn y sinema ac un mwy traddodiadol, yn nhŷ ei ffrind. Defnyddiodd Evie Scallop ar y ddau achlysur. Nid oedd yr ystafell fwy cyfyngedig yn nhŷ ei ffrind yn broblem (yn y gorffennol, ni fyddai Evie wedi mynd) am iddi eistedd wrth y bwrdd gyda'i ffrindiau yn ei chadair Scallop. A chawsom ni’r un canlyniad llwyddiannus yn y sinema."
Dywedodd Mrs Hopkins fod y Scallop wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol pan fydd y teulu’n bwyta allan. "Mae hi mor ysgafn sy’n ei gwneud yn hawdd i’w symud a’i chludo. Mewn bwytai, mae cadair olwyn Evie yn rhy isel iddi gyrraedd y bwrdd, y cyllyll a’r ffyrc, neu hyd yn oed bwyd priodol. Mae'r gadair Scallop yn datrys y broblem hon gan fod modd i Evie eistedd yn y Scallop mewn cadair arferol, lle mae hi ar yr uchder cywir i fwyta," meddai.
Yn olaf, dywedodd teulu Evie fod cymryd Evie i'r traeth 'yn bleser.' "Rwy’n teimlo bod hwn yn weithgarwch pwrpasol iddi bellach. Mae hi'n gallu eistedd yn y gadair Scallop a gallwn ninnau eistedd o'i blaen hi, gan ryngweithio fel dwi wedi dyheu am wneud bob amser, fel rydyn ni wedi gallu gwneud gyda’n plant eraill – adeiladu cestyll tywod, eu dymchwel â cherrig mân, palu ac ati. Mae'n daith hawdd erbyn hyn gan nad oes angen i ni ganolbwyntio ar gefnogi Evie i eistedd."
Felly beth yw barn Evie am ei chadair newydd? Dywed Evie ei bod hi "yn hoff o eistedd yn syth ar ei phen ei hun!', 'am fy mod i’n gallu gwneud fy hun ac nid oes angen i chi wneud hynny i mi!"
Meddai Evie mai ei hoff beth am y gadair Scallop yw "eistedd ar y llawr a chwarae Fifa gyda Joseph ac Ethan", gan ychwanegu ei bod yn hoffi mynd â’r gadair Scallop i’r ysgol am ei bod hi’n gallu eistedd yn agos at ei ffrindiau.
Ychwanegodd mam Evie: "Y pethau bach sy'n gwneud bywyd yn haws i blant anabl a'u teuluoedd. Rwy’n credu bod y gadair Scallop yn un o’r rhain. Dyw hi ddim yn ddrud, mae'n ysgafn ac yn symudol; mae’n ateb y diben i’r dim. Yn bendant, byddwn ni’n mynd â’r gadair gyda ni ar ein gwyliau ni y flwyddyn nesaf!"

O ganlyniad i'r prosiect, erbyn hyn mae Keira wedi cael swydd amser llawn gyda R82 yn Nenmarc yn Ddylunydd Graffeg/Cynnyrch Creadigol.
Meddai Keira: "Datblygodd y prosiect Scallop o weld problem bywyd go iawn mewn sefyllfa teulu gyffredin. Bues i’n cydweithio'n agos â'r teulu wrth ddatblygu’r prosiect yn Y Drindod Dewi Sant ac yn arsylwi a dadansoddi pa broblemau roedd angen eu datrys yn y prosiect hwn. Ar ôl casglu llawer o ymchwil a dod i ddeall beth roeddwn i am i’r cynnyrch ei gyflawni, dechreuais i wneud llawer o fodelau braslun o gardbord, papur a phlastig, bron cant rwy’n credu, a phob un yn wahanol ei siâp a’i faint. Es i ati fel hyn am ei bod hi’n bwysig i mi deimlo a deall siâp y cynnyrch, ac roedd modd gwneud penderfyniadau cyflym iawn a oedd y siâp a ddarperir yn rhoi’r cymorth cywir ai peidio."

Dywedodd Keira fod astudio dylunio cynnyrch yn Y Drindod Dewi Sant wedi ei dysgu i gasglu ymchwil, ei ddadansoddi a’i ddefnyddio’n greadigol i ddatrys problemau bywyd go iawn. "Gyda’r sgiliau hyn roedd modd i mi greu cynnyrch sydd nid yn unig yn datrys problem ar gyfer anghenion un teulu penodol ond llawer," ychwanegodd. "Rwy wedi creu cynnyrch cynhwysol y gallai amrywiaeth o ddefnyddwyr fanteisio arno, o blant sydd ag anghenion arbennig i oedolion sydd ond angen rhywbeth cyfforddus i eistedd arno ar y llawr. Daliodd y prosiect sylw cwmni o'r enw R82 a chyn pen dim roeddwn i wrthi’n datblygu’r prosiect ymhellach yn ystod fy ngradd MA yn Y Drindod Dewi Sant mewn cysylltiad â R82."

Derbyniwyd Keira ar gyfer interniaeth yn adran Ymchwil a Datblygu R82 yn Nenmarc am 6 mis, ond trodd hynny’n flwyddyn, wrth iddi lywio ei chynnyrch o’r cysyniad i’r realiti. "Ymwelais i â nifer o deuluoedd a sefydliadau wrth ddatblygu’r cynnyrch. Roedd yn anhygoel ac mor galonogol gweld cynnyrch yr oeddwn i wedi ei ddylunio yn effeithio ar fywyd plentyn mewn ffordd mor gadarnhaol," meddai.
Meddai Dr Sean Jenkins, Pennaeth Dylunio a'r Celfyddydau Cymhwysol yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant: "Ymunodd Keira â’n rhaglen dylunio cynnyrch yn 2011 ar ôl meddwl yn gyntaf am yrfa mewn nyrsio – hyd yn oed yn y cyfnod cynnar hwnnw roedd hi’n frwdfrydig am y cyfle creadigol roedd y rhaglen yn ei gynnig iddi ddylunio ar gyfer eraill llai abl na hi. Dros gyfnod y cwrs, datblygodd wir awch am ddylunio cynhwysol. Wrth wirfoddoli mewn gweithdy dylunio ar gyfer plant yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, cyfarfu Keira â bachgen ifanc ag anabledd corfforol a oedd yn ei chael hi'n anodd eistedd yn syth mewn cadeiriau pob dydd heb gymorth. Hwn oedd y sbardun a gychwynnodd brosiect blwyddyn o hyd i ddylunio cadair gludadwy a ddenodd sylw R82 yn ei harddangosfa graddedigion ac sydd wedi arwain ers hynny at bethau mwy a gwell! Gweithiodd Kiera yn galed mewn cydweithrediad â staff dylunio Coleg Celf Abertawe a R82 gan droi’r dyluniad gydol ei hastudiaethau gradd Meistr a’i hinterniaeth yn R82 yn y pen draw yn SCALLOP, a lansiwyd yn llwyddiannus ym mis Medi 2016 i ganmoliaeth fawr. I Keira, mae’r cyflawniad gwych eisoes wedi gadael ei ôl mewn modd cadarnhaol ar blant a theuluoedd sy'n defnyddio'r cynnyrch ac mae gweld Evie yn defnyddio SCALLOP yn brofiad rhyfeddol sydd wedi ysbrydoli’r to nesaf o ddylunwyr cynnyrch sydd gennym yma yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant "

Meddai Pennaeth Ymchwil a Datblygu R82, Rasmus Theilmann: "Cyfarfu ein Cyfarwyddwr Gwrthiant yn y DU â Keira am y tro cyntaf yn ei harddangosfa graddedigion ar ôl gweld Scallop ar LinkedIn, a greodd ddiddordeb yn syth oddi mewn i R82. Parhaodd Keira i weithio ar y prosiect ar gyfer ei gradd MA mewn cysylltiad â R82, a roddodd dystiolaeth fod marchnad fawr ar gyfer y cynnyrch hwn.
Yn 2015 creodd Keira a R82 bartneriaeth a’i galluogodd hi i gael interniaeth o 6 mis yn Nenmarc i gwblhau'r dyluniad. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae Keira wedi ymweld â llawer o sefydliadau ac wedi cyfarfod â theuluoedd ynghyd â’n ffisiotherapydd wrth ddatblygu cynnyrch. Estynnwyd interniaeth Keira, er mwyn iddi allu parhau i ychwanegu at stori wych Scallop a’r deunydd marchnata a oedd yn gysylltiedig ag e, a’i galluogi hefyd i gymryd rhan mewn prosiectau eraill ym maes Ymchwil a Datblygu a marchnata.
Cafodd Scallop ei lansio ym mis Medi 2016, gan ymddangos yn arddangosfa RehaCare yn yr Almaen yn yr un mis. Mae’r adborth o'r farchnad wedi bod yn ardderchog. Mae Scallop wedi ennyn diddordeb mawr ymhlith teuluoedd, therapyddion, sefydliadau ac, yn bwysicaf oll, y plant.
Ar ôl gweld ymroddiad Keira i'r prosiect Scallop a’r modd y bu’n cydweithredu â gweddill tîm prosiect R82, i drawsnewid y cysyniad yn gynnyrch parod i’w gynhyrchu ar raddfa gyfresol a’i lansio yn y farchnad, penderfynon ni gynnig swydd amser llawn i Keira yn R82 yn Nenmarc yn yr adran Ymchwil a Datblygu a Marchnata."

Nodyn i'r Golygydd

Cefndir ychwanegol i olygyddion

http://www.also4me.com/evies-story/

www.also4me.com