Myfyrwraig o’r Drindod Dewi Sant ar y rhestr fer am un o Wobrau Addysg Prydain


23.01.2017

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi bod Morwenna Stewart a raddiodd yn ddiweddar, wedi cyrraedd rhestr fer y rownd derfynol ar gyfer Gwobrau Addysg Prydain (BEA). 

morwenna stewart

Dyfarnwyd gradd dosbarth cyntaf mewn Dylunio Graffig i Morwenna yn y Drindod Dewi Sant yr haf y llynedd, a chafodd hithau un o’r marciau uchaf a ddyfarnwyd am ei gwaith portffolio.  Ond yr hyn a wnaeth ei champ hyd yn oed yn fwy nodedig oedd bod Morwenna yn astudio yn y Brifysgol ar yr un pryd â gweithio fel aelod gwirfoddol o griw Bad Achub y Mwmbwls.

Enwebwyd Morwenna am y wobr gan ei darlithwyr yn y Drindod Dewi Sant.  Mae Gwobrau Addysg Prydain yn cydnabod ac yn dathlu unigolion sydd wedi rhagori o fewn y system addysg.  Wrth wneud hyn, mae’r wobr hon yn cydnabod mai mater o ymdrech personol a gwneud eich gorau glas yw llwyddiant.

Meddai Donna Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Dylunio Graffig yn y Brifysgol:  “Mae Morwenna wedi bod yn fyfyrwraig ddylanwadol a chefnogol i’r adran gyfan yn y Gyfadran Celf a Dylunio.  Mae’i gwaith dylunio hi’n cyfuno dulliau creadigol personol â gorffeniadau proffesiynol a ystyriwyd yn ofalus.  Mae’i ffordd addfwyn ond pendant wedi bod o les o fewn dynameg y grŵp lle byddai hi bob amser yn annog y myfyrwyr eraill.  Cawson ni ein syfrdanu i wybod ei bod hi’n llwyddo i wneud hyn i gyd ar yr un pryd â gwirfoddoli gyda Bad Achub y Mwmbwls!”

Cofrestrodd Morwenna ar gwrs BA Dylunio Graffig y Drindod Dewi Sant yn 2013 yn fyfyrwraig aeddfed, wedi treulio 7 mlynedd yn gweithio fel Hyfforddwraig awyr agored gyda’r Ymddiriedolaeth Outward Bound. Roedd hi hefyd yn cyfuno’i hastudiaethau â swydd ran amser yn intern dylunio gydag Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant ac ers graddio mae wedi cychwyn ei busnes ei hun yn ddiweddar, Wenna Designs.  Meddai Morwenna: “Roeddwn i’n dwlu ar f’amser yn y Brifysgol! Roedd rhannau ohono’n heriol iawn ac yn fy ngwthio i i’r eithaf, ond roedd hi mor dda cael fy nhrochi mewn dysgu am rywbeth roeddwn i’n teimlo mor angerddol amdano.  Roedd cynifer o gyfleoedd gwych wedi codi yn ystod y cwrs a’r darlithwyr yn fy ngwthio i archwilio Dylunio Graffig a phopeth a allai hwnnw fod.   O ran rheoli’r gwaith, rwy’n meddwl ei bod o fudd mawr fy mod i wedi dod i mewn i’r radd o waith llawn amser. Roeddwn i’n  ei thrin hi fel swydd 9-5, a oedd yn ffordd wych o fy nghadw i yn y drefn iawn! Ond roedd ysgrifennu traethodau'n dipyn o sioc i’r system.”

Yn ystod ei blwyddyn olaf, bu Morwenna yn aelod o’r criw a aeth ar 100fed gwasanaeth Bad Achub y Mwmbwls.  Pan ofynnwyd iddi sut roedd hi wedi jyglo’i dyletswyddau gydag astudio, gweithio a’r cartref, meddai:  “Ar y cyfan roedd popeth yn iawn.  Dyna beth mae’r holl wirfoddolwyr o fewn y RNLI yn ei wneud, boed yn astudiaethau, gwaith, teuluoedd, rhaid i ni gyd roi’r ddwy agwedd ar ein bywydau at ei gilydd.  Roedd fy narlithwyr yn gefnogol iawn ac yn cydymdeimlo, yn enwedig ambell waith pryd roedden ni wedi’n galw allan yn gynnar yn y bore a byddwn i’n cyrraedd y darlithoedd braidd yn llygatgoch!” Mae Llywiwr Bad Achub y Mwmbwls wedi canmol ei henwebiad am un o Wobrau Addysg Prydain.  Meddai: “Mae Morwenna wedi bod yn gaffaeliad i ni yng ngorsaf Bad Achub y Mwmbwls.  Mae’i hymroddiad a’i hymrwymiad hi heb eu hail.  Mae Morwenna wedi helpu i achub llawer o bobl dros y blynyddoedd diwethaf o sefyllfaoedd mor syml â chi sydd wedi cwympo o glogwyn, i roi cymorth cyntaf i bobl roeddem ni’n amau iddyn nhw ddioddef trawiad ar y galon. Mae hi’n haeddu'r anrhydedd gorau gallwn ni ei roi iddi hi.”

Wrth weithio tuag at ei gradd, meddai Morwenna ei bod wedi achub ar y cyfle i fanteisio ar lawer o’r cyfleoedd am hyfforddiant a gynigiwyd gan y Drindod Dewi Sant.  Er enghraifft, dilynodd hyfforddiant yn y cyfleusterau llythrenwasg traddodiadol a hi oedd y person cyntaf i gyflawni’r gofynion i fod yn ymarferydd llythrenwasg annibynnol.  Hefyd dyluniodd y daflen ar gyfer rhaglen y radd BA Ffotograffiaeth. Cymerai ran hefyd yn nigwyddiadau’r Brifysgol yn cynnwys yr ‘Wythnos Ddylunio’ flynyddol lle defnyddiai’i sgiliau fel hyfforddwraig i arwain y grŵp o fyfyrwyr dylunio.  

Ar ôl graddio, aeth Morwenna i arddangosfa’r ‘Dylunwyr Newydd’ yn Llundain.  Roedd gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant wedi sylwi ar ei thalent a chynigiwyd nifer o gyfleoedd iddi am swyddi â phroffil uchel.  Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae hi wedi penderfynu cadw’i sgiliau yng Nghymru.  Mae hi bellach yn rhan o Dîm Dylunio’r Brifysgol yn Undeb y Myfyrwyr ac mae wedi dechrau’i chwmni dylunio llawrydd ei hun sy’n gweithredu o’i chartref ar Benrhyn Gŵyr.  Mae hi hefyd wedi bod yn gweithio ar ymgyrch weledol sy’n cysylltu’r angen i’r cyhoedd ddeall risgiau ynysoedd a’r llanw sy'n gallu torri cysylltiad â’r lan yn ne Cymru, sy’n cyfuno’i chariad at ddylunio â’i chariad at y dŵr. Roedd ei chyn-gyflogwr, yr Ymddiriedolaeth Outward Bound, hefyd wedi gofyn iddi ddefnyddio’i sgiliau ffotograffiaeth mewn digwyddiad dan arweiniad timau hyfforddwyr yr Ymddiriedolaeth a Syr Chris Bonington.  Meddai Morwenna: “Y freuddwyd? Oriel / siop goffi fach o ble gallwn i redeg Wenna Designs wrth y traeth, neu efallai gweithio i gylchgrawn syrffio!”

Cynhelir seremoni Gwobrau Addysg Prydain ddydd Llun 30 Ionawr am 6pm yn y Grand Connaught Rooms, 61-65 Great Queen St, Llundain. 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk