Datganiadau i'r Wasg 2016

Myfyrwyr BA Perfformio Canolfan Berfformio Cymru yn cyflwyno 2-4-1

18.05.2016

Mae myfyrwyr BA Perfformio Canolfan Berfformio Cymru (CBC) yn cyflwyno ‘2-4-1’, sef 2 Noson, 4 Drama, 1 Tocyn ar nos Fercher a Iau 25, 26 Mai 2016 yn Theatr y GATE, Caerdydd. 

Mae 2-4-1 yn gyfle i weld  pedair drama glasurol gan dri o ddramodwyr mwyaf dylanwadol Cymru.

Mae’r dramâu yn gweld trafodaeth o rôl y fenyw o fewn gymdeithas; rhagfarn hiliol; salwch meddyliol a rhywioldeb. Gofyn cwestiwn mae’r pedwar drama, os yn anwybyddu’r mater dan sylw, hwyrach y bydd yn datrys ei hun?

Caiff cymeriadau’r pedwar drama eu hymgorffori gan fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fel rhan o’r cwrs newydd flaengar BA Perfformio. Bydd y perfformwyr yn rhoi cipolwg ar yr heriau y mae’r cymeriadau yn eu hwynebu er y gellid dadlau bod gwreiddyn eu cyfarfyddiadau yn dal i fodoli yn ein cymdeithas heddiw.

Nos Fecher 25 Mai:  

Tair, Meic Povey: Tair menyw, tair cenhedlaeth, tri bywyd gwahanol iawn...ond pa mor wahanol yw y tair mewn gwirionedd? Faint bynnag dymunent wadu neu osgoi eu cyfrifoldeb, mae gwaed yn dewach na dwr, ac yn sicrhau fod y tair yn rhan annatod o orffennol a dyfodol ei gilydd, ac y byddant felly trwy gydol eu hoes.

Saer Doliau, Gwenlyn Parry: Mae'r glasur Cymraeg yma o 1966 yn astudiaeth hynod ddiddorol o ein obsesiwn gyda moderneiddio, rôl merched yn y gymdeithas a rhagfarn hiliol, tra hefyd yn gofyn cwestiynau sy’n chwilio am ein cydwybod a bodolaeth ei hun.

Nos Iau 26 Mai:

Bobi a Sami: Drama sy’n cynnwys elfennau o gomedi ond sy'n gymysg ag elfennau trasig hefyd. Mae’r cymeriadau wedi'u caethiwo mewn sefyllfaoedd anobeithiol ac yn cael eu gorfodi i ailadrodd ac ail-wneud yr un pethau gan ddefnyddio deialog sy'n llawn ystrydebau a chwarae ar eiriau.

Wyneb yn Wyneb: Carwriaeth ‘anghonfensiynol’ sydd rhwng Tom a Steff, ond nid yw’n llai angerddol na’r cariad rhwng Tom a Laura, sef cariad mam a mab. Calon y ddrama yw’r sialens i Laura ddygymod gyda chariad y ddau fachgen, fel aelod o gymdeithas bentrefol glos.

TOCYNNAU: £7 (hanner pris dan 25oed.) I brynu tocynnau ewch i: www.thegate.org.uk                               

Mae yna ddefnydd o iaith gref yn y perfformiadau.

Actorion: Anna Williams, Anwen Dixon, Heledd Roberts, Lois Jones, Jemima Nicholas, Lleucu Gwawr, Sion Emlyn Parry, Gruffydd Wyn Jones, Lloyd Macey, Josh Morgan, Euros Morgan a Lewis Pugh.

Ethos sylfaenol Canolfan Befformio Cymru (CBC) yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant , mae’r cwrs BA Perfformio, sydd ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer Medi 2016, yn gwrs blaengar ac arloesol a addysgir yn ddwys am gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a’r theatr. Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar y cwrs.

Prif ffocws y cwrs yw datblygu’r llais a’r corf, ac o gwmpas y modylau hyn, ceir cyfle i ganolbwyntio ar feysydd megis crefft yr actor, dawns, actio ar gyfer ffilm a theledu, profiad gwaith a chyfnod yn astudio dramor. Mae’r cwrs yn un ymarferol tu hwnt gyda chyfleoedd cyson i berfformio ac arddangos cynnydd.  Cynigir hyfforddiant pwrpasol a fydd yn rhoi sylw neilltuol i gynnydd a datblygiad yr artist unigol drwy ganolbwyntio ar bedair agwedd, sef y Llais, y Corff, y Meddwl a Gyrfa.

Yn ystod y cwrs dwy flynedd rhoddir cyfleoedd i’r myfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau ynghyd â dealltwriaeth o’r diwydiant a fydd yn angenrheidiol iddynt eu meithrin er mwyn eu galluogi i weithio'n broffesiynol ac i fanteisio ar y galw cynyddol am berfformwyr medrus, hyblyg a dibynadwy sy'n gallu cyfuno actio a/neu ddawn gerddorol ar y lefel uchaf.

Am fwy o wybodaeth am CBC a’r cwrs BA Perfformio ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/cbc/

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a@Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Cydlynydd: Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr Dramau: Dave Taylor, Dylunydd: Becky Davies

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk