Datganiadau i'r Wasg 2016

Myfyrwyr Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfen yn ymweld â’r Sunday Times

13.05.2016

Cafodd myfyrwyr ail flwyddyn BA Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfen ymweld yn ddiweddar â swyddfeydd y Sunday Times, News UK yn Llundain.

Roedd yr ymweliad yn gyfle i’r myfyrwyr arsylwi ar sefydliad byd-eang ym myd y cyfryngau, a hynny o’r tu mewn, gan weld â’u llygaid eu hun sut mae’r ddesg luniau’n gweithio a sut y daw papurau newydd at ei gilydd.  Cafodd y myfyrwyr hefyd eu cyflwyno i’r amrywiaeth o lwybrau gyrfaol sydd ar agor iddynt.  

Meddai’r Darlithydd mewn Ffotonewyddiaduraeth, Sian Addicott: “Cafodd ein myfyrwyr ni mewn Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfen gipolwg gwych ar ddesg luniau y Sunday Times. Cawsom ni groeso cynnes iawn gan Olygydd Lluniau’r papur, Ray Wells, ynghyd â’r Golygydd Lluniau Rhyngwladol, Annabelle Whitestone. Aeth Ray â ni ar daith o gwmpas y swyddfeydd ac esbonio prosesau’r modd y mae lluniau’n dod i mewn, sut maen nhw’n cael eu golygu ac yn gorffen yn y pendraw ar dudalennau’r papur newydd. Wedyn cawsom ginio gyda golygfeydd anhygoel ar nenlinell Llundain o’r teras.

“Treuliodd Ray amser hir yn edrych ar waith y myfyrwyr a rhoi adborth unigol iddyn nhw – am gyfle gwerthfawr i glywed barn hen law proffesiynol sydd â’r fath arbenigedd yn y diwydiant ac sy’n gweithio ar bapur mor uchel ei broffil â’r Sunday Times! Siaradodd Ray hefyd â’r myfyrwyr am yr hyn sy’n gwneud ffotograffydd newyddion da, sut i ymdrin â gwrthrychau lletchwith a sut i ddal portread da pan nad oes gennych chi ond ychydig funudau i dynnu’r llun.

 “Mae gan ein hadran Ffotograffiaeth yn Y Drindod Dewi Sant gysylltiadau cryf â’r diwydiant ac rydyn ni’n aml yn cael siaradwyr gwadd o amrywiaeth o gefndiroedd megis y ffotograffwyr Dean Chalkley, Alixandra Fazzina (Noor) a’r curadur a’r flogwraig Julie Grahame. Rydyn ni’n annog y myfyrwyr i gynnal y cysylltiadau hyn wrth raddio, gan y gallan nhw fod o gymorth enfawr wrth eu helpu nhw i ddatblygu eu gyrfaoedd llwyddiannus eu hunain.

“Cafodd gwaith myfyriwr 3edd flwyddyn mewn Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau ei gynnwys y mis hwn yng nghylchgrawn ar-lein Julie Grahame, aCurator, ac mae myfyriwr 2il flwyddyn Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfen eisoes wedi trefnu profiad gwaith gyda Dean Chalkley yn ei stiwdio yn ystod yr haf eleni.”

Mae BA Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfen yn hyrwyddo’r sgiliau arferol sy’n gysylltiedig â’r cyfrwng ac yn cyfuno’r rhain â gofynion y byd ffotograffig modern. Y nod yw creu graddedigion sy’n gallu ymaddasu i anghenion cyfoes ac sy’n gallu archwilio eu harfer ag arddull weledol unigryw.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/ba-photojournalism/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk