Myfyrwyr MA Seryddiaeth Ddiwylliannol ac Astroleg yn cyfarfod â Thywysog Cymru


22.07.2016

Cafodd myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy'n graddio gyda gradd Meistr mewn Seryddiaeth Ddiwylliannol ac Astroleg gymeradwyaeth Frenhinol wrth gyfarfod â'I Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru ar eu diwrnod graddio.

Roedd Tywysog Cymru yn ymweld â Champws Llambed y Brifysgol i gymryd rhan mewn seremoni arbennig ar gampws Llambed i ddathlu ymrwymiad y Tywysog ymrwymiad wrth gynaliadwyedd a chytgord. Yn dilyn y seremoni, cyflwynwyd y Tywysog Charles i Dr Nick Campion - uwch ddarlithydd yn Ysgol archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg a Cyfarwyddwr Canolfan Sophia ar gyfer astudio Cosmoleg mewn Diwylliant - a gyflwynodd yn ei dro'r myfyrwyr i'r Tywysog.

"Roedd yn anrhydedd enfawr cael cyfarfod â’r Tywysog Charles a chyflwyno ein graddedigion ni iddo ef," meddai Dr Campion. "Mae’r MA mewn Seryddiaeth Ddiwylliannol ac Astroleg yn wirioneddol unigryw. Hwn yw’r unig gwrs academaidd yn y byd sy'n ymdrin â’r berthynas ddynol, ei hanes, ei hathroniaeth a'i heffaith ar ein diwylliant, yn y gorffennol ac yn y presennol. Mae gennym hefyd rai myfyrwyr gwirioneddol anhygoel sy'n cynhyrchu gwaith rhyfeddol sy’n ysgolheigaidd ac yn llawn dychymyg. Dyna’r sêl fwyaf ar y gwaith y gwaith arloesol yr ydyn ni’n ei wneud ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant".

"Mae fy niddordebau ymchwil i’n cynnwys natur cred, hanes a diwylliant cyfoes astroleg a seryddiaeth, hud, credoau paganaidd ac Oes Newydd ynghyd ag arferion a syniadau iwtopaidd, milenaraidd ac apocalyptaidd. Archwiliwyd yr olaf yn fy llyfr diweddaraf, The New Age in the Modern West . Rwy’n ymhél yn bennaf â phriodoli ystyr i’r awyr, y cosmolegau a’r systemau ystyr a grëir gan fytholegau, a’u canlyniadau a’u defnydd gwleidyddol a chrefyddol . Yr wyf hefyd yn ymddiddori mewn nodweddion ideolegol a chwedlonol teithio i'r gofod ac archwilio’r gofod ar hyn o bryd, yn enwedig yn eu perthynas â thraddodiadau hynafol ynghylch  esgyn i’r sêr," ychwanega Dr Campion.

Oherwydd hynodrwydd y MA, dena’r cwrs ôl-raddedig fyfyrwyr o bedwar ban byd. Daw myfyrwyr carfan eleni o’r DU, Canada, yr Iseldiroedd, Iwerddon, Gwlad Belg ac UDA.

Mwynhaodd Elizabeth Hathway , sy’n fyfyrwraig Amsterdam, bob munud o’u hastudiaethau a theimla fod  y cwrs wedi rhoi hwb enfawr i’w hyder hi..

"Roedd ymdeimlad mawr o ddarganfod a her ddeallusol," meddai Elizabeth. "Mae wedi ehangu fy meddwl a newid fy marn. Rwy'n teimlo'n fwy hyderus o lawer."

Meddai myfyrwraig sy’n byw yng Ngwlad Belg, Dragana Van de moortel: "Roedd yn hawdd astudio’r cwrs gartref. Roedd hefyd yn cynnwys llawer o feysydd ymchwil diddorol – a newydd i mi – yn enwedig archaeoseryddiaeth.

"Astudio yng Nghanolfan Sophia, Llambed, a’m helpodd i i fynegi fy hun ar lefel uwch, fwy proffesiynol. Roedd cyfarwyddwr yr athrofa, Dr Nick Campion, yn frwdfrydig iawn am fy nhraethawd hir ac rwy’n gobeithio gallu adeiladu cefndir diwinyddol mwy damcaniaethol ar ôl astudio yno," ychwanega Dragana.

"Mae’r symbyliad deallusol a’r brawdgarwch sy’n rhan o astudio mewn mwy o ddyfnder bwnc sydd o ddiddordeb mawr i mi," meddai Jonathan Jones o Lundain. "Rwy'n bwriadu defnyddio’r llwyfan gwybodaeth a'r dechneg rydw i wedi ei dysgu yn yr MA i wneud ymchwil pellach, efallai PhD ar hanes astroleg ariannol."

Ychwanega Feeney Morag-Beaton, sydd hefyd o Lundain: "I mi mae ehangder llydan, agored a helaeth y llwybrau posibl i’w teithio mor gyffrous a chynhyrfus. Mae’r MA wedi creu cyfle i ddarganfod, o’m rhan i yn sicr, ymchwil yn ymagor i gynifer o ddiwylliannau, cysyniadau a damcaniaethau y mae pob un ohonyn nhw o’m cwmpas ni, boed yn y gorffennol, y presennol neu’r dyfodol. Mae astudio ar gyfer y MA wedi rhoi  i mi lais, ni waeth pa mor fach, nad oeddwn i’n gwybod ei fod gen i. Ac mae'n wefreiddiol cael ei ddefnyddio."

Mae gwaith Canolfan Sophia ar gyfer astudio Cosmoleg yn y diwylliant hefyd yn cynnwys trefnu cynhadledd flynyddol, sy’n canolbwyntio ar un agwedd benodol ar bwnc y Ganolfan.

Mae'r gyfres o gyhoeddiadau cynhadledd sydd wedi deillio o hyn yn cynnwys Cosmologies: (Llanbedr Pont Steffan: Gwasg Canolfan Sophia, 2010), Astrologies: Plurality and Diversity (Llanbedr Pont Steffan: Gwasg Canolfan Sophia, 2011), Sky and Symbol (Llanbedr Pont Steffan: Gwasg Canolfan Sophia, 2013), Astrology in Time and Place: Cross-Cultural Currents in the History of Astrology (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016). Mae dwy gyfrol bellach, Celestial Magic a The Marriage of Heaven and Earth ar fin cael eu cyhoeddi. .

Mae'r Ganolfan hefyd yn rhedeg dau gyfnodolyn academaidd- Culture and Cosmos, the journal on the history of cultural astronomy and astrology  a chyfnodolyn ar-lein i ôl-raddedigion, Spica.

Mae Dr Campion yn hefyd yn gweithio gyda'r Fenter Cytgord, gan ddwyn ymlaen agenda cynaliadwyedd y Brifysgol ynghylch syniadau am sut y gall pobl fyw mewn cytgord â natur a’r cosmos, a gweithio gydag Athrawon Ymarfer Cytgord newydd y Brifysgol

Ymhlith y prosiectau ymchwil eraill a gydlynir gan Ganolfan Sophia, mae Awyrluniau Mynachaidd Cymru, sef canolbwyntio ar ddiddordeb y Ganolfan mewn archaeoseryddiaeth a threfniad mynachlogydd Cymru o’u cymharu â’r awyr; Astroleg Kepler, astudiaeth o ymgais y seryddwr o’r ail ganrif ar bymtheg Johannes Kepler i ddiwygio astroleg; Sêr a Chymdeithas yn y Gorllewin Modern, prosiect sy’n canolbwyntio ar le, rôl a swyddogaeth astroleg yn y Gorllewin modern. Mae’r Ganolfan yn torri cwys newydd o ran astudio’r berthynas rhwng damcaniaethau a chysyniadau awyrluniau a thirweddau.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / &07449; / 998476 fAsian-elin.davies@uwtsd.ac.uk