Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gyfrifol am Daith y Daffodil


27.01.2016

Mae taith feicio flynyddol y Daffodil ar ein gwarthaf gan gynnig cyfle gwych i barhau’n weithgar dros fisoedd y gaeaf, codi arian ar gyfer elusennau a chefnogi’r gymuned leol.Ar 28 Chwefror bydd yr her flynyddol 43 milltir yn dechrau ar draeth Pentywyn.Ar gyfer taith y Daffodil bydd cannoedd o feicwyr yn dechrau ar her cylch 43 milltir trwy fynydd-dir Sir Gâr.

Hon yw 9fed flwyddyn taith y Daffodil a bellach y trefnwyr yw rhai o fyfyrwyr 3edd flwyddyn yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), Caerfyrddin. 5 o fyfyrwyr BSc Hyfforddiant Personol, Jake Doan, Lauren Tynan, Nathan Collyns, Charles Parson ac Owain Tobias sy’n gyfrifol am drefnu taith y Daffodil eleni. Mae’r myfyrwyr yn astudio'r modwl Cymorth Rhyngddisgyblaethol ar gyfer Gweithgareddau Antur ar y cwrs BSc Hyfforddiant Personol.

Cychwynnwyd taith y Daffodil gan un o drigolion Pentywyn, Andy Edwards, 9 mlynedd yn ôl gyda’r nod o fywiogi’r pentref yn ystod tymor tawel fel arall.  Ac yntau bellach wedi symud o Bentywyn i Gaerfyrddin, roedd Andy’n benderfynol y byddai taith y Daffodil yn parhau a chynigodd y cyfrifoldebau o’i harwain i fyfyrwyr YDDS.

Un o Ddarlithwyr Addysg Awyr Agored, Geraint Forster, sy’n rhedeg y modwl 3edd flwyddyn Cymorth Rhyngddisgyblaethol ar gyfer Gweithgareddau Antur, ar gyfer BSc Hyfforddiant Personol. Cynigir y modwl hwn hefyd ar y radd newydd BSc Ffitrwydd Awyr Agored sydd yn ei blwyddyn gyntaf ar hyn o bryd.

Meddai Geraint: “Prif ddiben y modwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio gyda phobl sy’n paratoi rhyw fath o her antur a hefyd i fyfyrwyr drefnu her ar eu pen eu hunain. Hyd yn hyn ar y modwl hwn mae myfyrwyr wedi llunio rhaglen hyfforddi ar gyfer her y Tri Chopa. Cafodd eu rhaglen nhw eu hanfon i’r cylchgrawn Adventure Travel. Roedden nhw’n meddwl bod y cynnwys yn dda iawn a byddan nhw’n cyhoeddi’r erthygl ar eu gwefan nhw. Bydd y myfyrwyr hefyd yn llunio rhaglen hyfforddi 12 wythnos ar gyfer Kilimanjaro sy’n arwain at yr her. Ar gyfer ail hanner y modwl, mae’r myfyrwyr yn trefnu taith feicio’r Daffodil.

“Mae digwyddiadau lleol megis taith feicio’r Daffodil yn ffordd wych o wneud enw yn hyfforddwr personol, os oes gennych chi eich busnes eich hun, gall y digwyddiad gynyddu ymwybyddiaeth ohonoch chi a’ch busnes ac ennill rhagor o gwsmeriaid i chi. Mae’r dasg hon yn rhoi sgiliau allweddol ar gyfer cyflogadwyedd i bobl gan gynnwys rheoli eraill. Mae’n rhywbeth gwych i’w roi ar CV ac i sôn amdano mewn cyfweliad.  Mae naws broffesiynol iawn i 3edd flwyddyn BSc Hyfforddiant Personol a BSc Ffitrwydd Awyr Agored. Mae’r myfyrwyr yn rhedeg eu busnesau hyfforddiant personol eu hunain, maen nhw’n trefnu digwyddiadau, ac mae llai o bwyslais ar ddarlithoedd a mwy ar fynd allan ac arfer sgiliau bywyd go iawn o dan yswiriant a goruchwyliaeth y Brifysgol.”

Meddai Jake Doan, BSc Hyfforddiant Personol: “Mae cael cyfle i reoli o bosibl gannoedd o bobl yn hytrach na rhywbeth mor benodol â hyfforddi personol yn brofiad amheuthun. Mae cannoedd o athletwyr yn dibynnu arnom ni i redeg y digwyddiad hwn, mae’n fwy o gyfrifoldeb na gwaith cartref a gwneud yn siŵr bod eich aseiniad ar amser. Mae’r rhain wedi nodi 28 Chwefror ar eu calendr, ac mae eu bryd nhw ar her 43 milltir; maen nhw’n dibynnu arnom ni i sicrhau bod y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal mewn awyrgylch ddiogel ac iach. Mae’n wych cael y fath effaith gadarnhaol ar nifer mor fawr o bobl. Mae’r prosiect hwn yn ffordd fuddiol o gael gradd ar ddiwedd tymor.”

Meddai Charles Parson, BSc Hyfforddiant Personol: “Dydw i erioed wedi gwneud unrhyw beth tebyg o’r blaen felly mae wedi bod yn werth chweil. Roedd cael dysgu am asesu risg yn ddiddorol dros ben. Mae wedi agor fy llygaid i i’r gwahanol feysydd y gallwch chi lywio’ch gyrfa tuag atyn nhw.  Mae strwythur y cwrs hwn yn arbennig am fod dwy flynedd gyntaf yn rhoi’r wybodaeth y mae arnoch chi ei hangen ac wedyn yn y drydedd flwyddyn rydyn ni'n rhoi beth rydyn ni wedi ei ddysgu ar waith.”

Gallai trefnu’r digwyddiad hwn arwain at gynnwys rhai o gyrsiau eraill YDDS hefyd. Mae myfyrwyr gradd BA Gwasanaethau Cyhoeddus o YDDS Abertawe wrthi’n trafod â’r tîm trefnu i gyfuno eu hyfforddiant heddlu â stiwardio ar ddiwrnod y digwyddiad.

Fel yn y gorffennol, caiff yr holl elw a wneir gan daith feicio’r Daffodil ei roi i elusen. Trust PA, sy’n ariannu ymchwil i driniaethau ar gyfer adfer parlys anafiad i linyn y cefn, yw elusen eleni. I gael rhagor o fanylion, ewch i:  

http://www.trustpa.com/aboutus.asp

Hwn yw’r llwybr y bydd taith feicio’r Daffodil yn ei ddilyn:

28 Chwefror

10.30-11.45: Cofrestru yn Y Siop Goffi, Pentywyn

 12.00: Dechrau

12.00-6.00: taith feicio 43 milltir

15.00-17.00: Parti Pasta yn The Coffee Shop, Pentywyn

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

http://physicalliteracy.cymru/index.php/events/daffodil_ride/#1437031484540-8e1faf14-d9b1