Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn ennill interniaethau tri mis â chyflog gyda H&M


10.01.2017

Mae chwech o fyfyrwyr Coleg Celf a Dylunio Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill interniaethau tri mis â chyflog gyda’r cwmni manwerthu mawr H&M yn eu pencadlys yn Stockholm yr haf yma. Megan Thomas oedd enillydd y wobr gyntaf, ac fe gafodd hefyd £300. Aeth yr ail wobr i Madeleine Hearne a Bethan Davies a enillodd y drydedd wobr. Y rhai nesaf at y goreuon oedd Emily James, Jessica Robinson a Danielle Taylor.  

h&m winners

h&m runners up

Treuliodd Simone Lindblad, Recriwtiwr Talent AD H&M, ac Ana San Jose Cortajarena, Dylunydd Print ar gyfer Dillad Plant H&M, y diwrnod yn y Gyfadran Celf a Dylunio yn beirniadu’r gwaith a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr y cwrs BA Dylunio Patrwm Arwyneb, a oedd yn cael ei arddangos yn adeilad Alex Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe. Bu iddynt hefyd cyfweld â chyn-fyfyrwyr ar gyfer cyfleoedd gwaith i raddedigion. Dywedodd Simone ac Ana eu bod wedi ei siomi o’r ochr orau gan safon y gwaith oedd yn cael ei arddangos.  Dechreuodd y berthynas rhwng Y Drindod Dewi Sant a H&M ar ôl digwyddiad New Designers 2015. Digwyddiad blynyddol yw New Designers lle bydd dros 3,000 o raddedigion mwyaf addawol cyrsiau dylunio blaenllaw Prydain yn arddangos eu gwaith. Caiff myfyrwyr y cyfle i arddangos eu gwaith i fusnesau, dyfeiswyr a recriwtwyr. Mae’r sioe yn cynnwys popeth o decstilau a gemwaith i ddylunio cynnyrch a darlunio.

Dywedodd Georgia McKie, Uwch Ddarlithydd Dylunio Patrwm Arwyneb yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant: “Rydym wrth ein boddau dros y 6 a ddewiswyd gan dîm H&M, ac yn eithriadol o falch o'r grŵp cyfan a gymerodd ran.  Canmolodd H&M y garfan gyfan o fyfyrwyr; roedd eu teithiau dylunio unigol yn enfawr a chyfeiriwyd at eu proffesiynoldeb, eu creadigrwydd a'u sgiliau cyflwyno ardderchog. Mae cynnwys cyflogadwyedd yn y rhaglen Dylunio Patrwm Arwyneb mewn ffordd mor greadigol yn gwneud i'n profiad myfyrwyr a'n graddedigion sefyll allan.  Edrychwn ymlaen at weithio gyda H&M ar brosiectau byw yn y dyfodol ac ni allwn aros i weld sut y bydd ein 6 arbennig yn dod ymlaen yn Stockholm!”

h&m judges

Ar ôl rhoi’r brîff i’r myfyrwyr, roedd rhaid iddynt gynhyrchu dyluniadau tecstil wedi’i brintio ar gyfer casgliad o ddillad penodol.  Enillwyd y wobr gyntaf gan Megan Thomas, myfyrwraig yn y drydedd flwyddyn, a ddywedodd: “Rwy’n falch fod y prosiect wedi bod yn werth yr holl waith caled. Rwyf mor hapus!” Fe fydd hi a'r pum myfyriwr arall yn mynd am interniaeth tri mis yn Stockholm yr haf yma. Dywedodd Bethan Davies, enillydd y drydedd wobr, bod y prosiect yn “brysur iawn ond yn brofiad arbennig o dda. Fedra’i ddweud dim!”

Roedd cyfle i’r holl fyfyrwyr a oedd yn cymryd rhan yn y prosiect gwrdd â’r tîm o H&M a chawsant adborth ardderchog drwy gydol y brîff er mwyn cael y cyfle gorau posibl o lwyddo. Dywedodd Rebecca Chamberlain, myfyrwraig yn y drydedd flwyddyn: “Fe wnes i wir fwynhau’r prosiect, roedd yn braf cael gweithio ar frîff byw oherwydd mae'n golygu eich bod yn gweithio i gynulleidfa. Does dim byd llawer yn well na gweithio gyda H&M."

Mae Graddau Patrwm Arwyneb yn rhoi cyfle cyffrous i fyfyrwyr astudio mewn Cyfadran Celf a Dylunio ffyniannus. Fe’u dyluniwyd i fodloni gofynion myfyrwyr a chyflogwyr drwy ddarparu ymagwedd  eang at astudio ac arfer Dylunio Patrwm Arwyneb.

Mae gan y Rhaglenni ystod anhygoel o offer digidol a chyfleusterau gan gynnwys ystafelloedd cyfrifiadura moethus, torwyr ac ysgrythwyr laser, argraffwyr tecstil digidol, a brodwr digidol a thorrwr chwistrell dŵr. Mae ein hoffer annigidol yr un mor sylweddol ac mae gennym gyfleusterau llawn ar gyfer lliwio, printio sgrin, pwytho, gwaith metel a llawer mwy. Yn ogystal â hyn, mae gan fyfyrwyr eu lle personol eu hunain mewn stiwdio fywiog, olau ym mhob blwyddyn o'r cwrs.

Mae Amber Newband hefyd wedi cofrestru ar y cwrs ac fe gymerodd ran yn y prosiect H&M. Dywedodd: “Ar y cychwyn roedd o ychydig yn anodd, roedd yna lawer i'w ddysgu ac roedd yn brofiad grêt. Cawsom lawer o gefnogaeth, fe wnaeth y staff yn sicr eu bod yn cadw llygad arnom ac roeddynt bob amser yn barod ac ar law i'n helpu."

Cafodd graffigau'r arddangosfa eu cynhyrchu gan fyfyrwyr yn eu trydedd flwyddyn, sef Brogan Evans, Rebecca Owen ac Andrew Jones o gwrs BA Dylunio Graffig Y Drindod Dewi Sant. Dywedodd Brogan: “Roedd yn lot o waith oherwydd bod y prosiect yn ychwanegol at ein llwyth gwaith trydedd flwyddyn. Ond mae’n ffordd wych o baratoi at wedi inni raddio yn yr haf oherwydd fe fyddwn yn barod am y gweithle.

Ychwanegodd Georgia McKie: “Rydym yn eithriadol o ddiolchgar am haelioni H&M am hwyluso cysylltiad mor fanteisiol i'n myfyrwyr, ac edrychwn ymlaen at gyfleoedd eraill yn y dyfodol i weithio gyda'n gilydd a bwydo ein graddedigion crefftus a phrofiadol i mewn i'w busnes."

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk