Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn graddio o gwrs blaengar Plentyndod Cynnar


06.12.2016

Fe wnaeth y grŵp cyntaf o fyfyrwyr i astudio’r cwrs BA Plentyndod Cynnar (Llwybr Dysgu Hyblyg) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant raddio’n ddiweddar - ar ôl dilyn cwrs gradd dros gyfnod o ddwy flynedd yn hytrach na'r llwybr tair blynedd draddodiadol.

BA Early Childhood Flexi-route

Mae'r radd Plentyndod Cynnar hyblyg wedi’i chynllunio i gyfuno ymrwymiadau gwaith a gwirfoddoli myfyrwyr gydag astudiaeth ar nosweithiau a phenwythnosau. Caiff myfyrwyr mynediad i ddarlithoedd a thiwtorialau yn ystod rhai sesiynau cyfnos a nos, ac ar rai Sadyrnau penodol.

Yn ogystal â bod cwrs delfrydol ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn datblygu’u gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r materion sy'n effeithio ar blant ifanc a'u teuluoedd, mae’r BA Plentyndod Cynnar (llwybr hyblyg) hefyd yn rhoi cyfle i integreiddio astudiaeth lawn-amser gydag ymrwymiadau gwaith, gan alluogi myfyrwyr i astudio a gweithio ar yr un pryd.

Mae'r llwybr dysgu hyblyg arloesol hwn dros ddwy flynedd hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr cyddwyso eu hastudiaeth, gan eu galluogi i symud ymlaen yn gynt i gyfleoedd hyfforddiant neu ddyrchafiad.

"Roedd dewis y llwybr hyblyg trac cyflym yn berffaith i mi," meddai Harriet Lewis o ganolbarth Cymru, un o’r graddedigion diweddar.

Harriet Lewis

"Roeddwn mor gyffrous wrth feddwl am y cwrs hwn – rwy’ wastad wedi bod yn angerddol am ofal plant ac addysg.  Fodd bynnag, fe wnaeth fy nychweliad i’r byd addysg ddod ar yr un adeg â dechrau swydd newydd fel Cynorthwy-ydd Dysgu yn Ysgol Gynradd Rhaeadr. Roedd hyn yn golygu fy mod wedi cael cyfnod prysur dros ben ond rwy’n falch o ddweud fy mod wedi llwyddo, gyda’r gefnogaeth amhrisiadwy a roddir i mi gan fy narlithwyr, teulu a ffrindiau. Fe wnaethant fy helpu i drefnu fy amser ac i barhau i ganolbwyntio gan fy ngalluogi i wireddu’r hyn a oedd ar un amser i weld yn amhosib.

"Gallaf nawr yn symud ymlaen gan ddefnyddio fy ngradd i hyrwyddo fy llwybr gyrfa. Roedd y cwrs yn ddiddorol ac ysgogol iawn a hoffwn ddiolch yn ddiffuant i bawb ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am fy helpu i gyflawni fy nod.”

Wrth drafod cyflawniadau’r myfyrwyr, meddai Glenda Tinney, uwch ddarlithydd Plentyndod Cynnar yn Y Drindod Dewi Sant: "Roeddem yn falch iawn o weld y grŵp Llwybr Hyblyg yn graddio’n ddiweddar - mae'n wych i allu dathlu eu gwaith caled a'u hymrwymiad.

"Trwy ddilyn y radd hon, mae’r myfyrwyr wedi gallu cadw’u hymrwymiadau cyflogaeth mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar drwy astudio gyda'r nos ac ar benwythnosau. Mae’r flwyddyn academaidd estynedig hefyd wedi golygu eu bod wedi gallu cwblhau gradd BA (Anrhydedd)  lawn mewn dwy flynedd yn hytrach na thair.

"Fe wnaeth y garfan a raddiodd yn ddiweddar weithredu fel grŵp peilot, ac oherwydd eu hadborth, mae nawr gennym bum grŵp yng Nghaerfyrddin ac Abertawe yn dilyn y rhaglen arloesol hon," ychwanega Glenda.

Yn ystod y cwrs, mae myfyrwyr yn archwilio’r cysylltiadau rhwng theori ac arfer ac mae’r radd yn rhoi pwyslais cryf ar les a datblygiad plant. Adlewyrcha’r radd werthoedd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn gan osod pwyslais cadarn ar hawliau plant bach, pwysigrwydd gwrando a pharchu syniadau a phenderfyniadau plant, a hawl plant bach i fynediad i chwarae.  

Yn ystod y radd bydd y myfyrwyr yn cael nifer o gyfleoedd i archwilio pwysigrwydd chwarae i ddatblygiad ac i’r dysgu a wneir gan blant bach.  Archwilir y syniadau hyn yng nghyd-destun y Cyfnod Sylfaen, Dechrau’n Deg, y Cyfnod Sylfaen (a dulliau rhyngwladol eraill ym maes plentyndod cynnar.  Mae’r radd yn gosod pwyslais cadarn ar ddysgu ymarferol ac yn cynnig nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau ymarferol sy’n cefnogi cynnwys darlithoedd.  

Bydd themâu dysgu yn yr awyr agored a datblygiad creadigol hefyd yn nodweddion amlwg o fewn y radd ac ar hyd eich astudiaethau bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu yn yr awyr agored a defnyddio’u syniadau a’u menter eu hunain i ymgymryd â thasgau dysgu.  

Drwy gydol y cwrs, mae’r staff yn cynnig amgylchedd cefnogol a deniadol lle mae myfyrwyr yn cael eu hannog i ddatblygu sgiliau newydd a chymryd rhan mewn profiadau newydd.

Os oes gennych ddiddordeb i ddysgu mwy am y cwrs BA Plentyndod Cynnar (Llwybr Hyblyg), gallwch gysylltu â Glenda Tinney trwy e-bostio g.tinney@uwtsd.ac.uk   

 

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk