Datganiadau i'r Wasg 2016

Partneriaeth YDDS yn helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr a gwyddonwyr

17.05.2016

Mae partneriaeth unigryw rhwng Y Drindod Dewi Sant, myfyrwyr Lefel A, Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) a busnesau lleol yn helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr a gwyddonwyr.

Y ‘Glec Fawr’ yw’r digwyddiad blynyddol mwyaf yng Ne Cymru ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) lle gweithia peirianwyr proffesiynol o gwmnïau cyswllt gyda thîm o fyfyrwyr Blwyddyn 12 a’u hathro am 5-6 wythnos ar broblem beirianneg go iawn.

Mae’r cynllun yn parhau i dalu ar ei ganfed, a disgyblion chweched dosbarth yr Esgob Vaughan yw’r myfyrwyr peirianneg diweddaraf i gipio un o’r prif wobrau peirianneg a gwyddoniaeth am ddylunio dyfais didoli poteli gwydr.

Cystadlodd y tîm o wyth disgybl yn erbyn 75 tîm arall o bob cwr o dde Cymru, gan ennill gwobr y “Defnydd Gorau o Beirianneg a Thechnoleg”, ac fe’u henwebwyd hefyd ar gyfer y “Prototeip Gweithredol Gorau” yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru sy’n gysylltiedig â STEM.

Mr R Cater o’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg a gyflwynodd y wobr iddynt.

Heriodd cwmni ailgylchu gwydr lleol yng Nghastell-nedd, GlassTech, y myfyrwyr i greu dyfais i adnabod poteli lliw o wahanol liwiau ac wedyn eu didoli mewn cynhwysyddion perthnasol. Gan weithio gyda’r Drindod Dewi Sant, defnyddiodd y tîm dechnoleg pob dydd i ddatrys y broblem trwy gyfrwng gwe-gamera.

Roedd rhaid i’r tîm lunio adroddiad technegol a chyflwyno eu hateb i beirianwyr ac academyddion uwch yn niwrnod gwobrwyo’r ‘Glec Fawr’.

Denodd eu hateb a’u harddangosiad o’r model gweithredol lawer o ddiddordeb, yn enwedig gan Carwyn Jones AC.

Dyfarnwyd hefyd wobr yr Arfbais Aur i’r myfyrwyr Phoebe Hughes, Morgan Thomas, Keefe Montebon, Joseph Robinson, Rhys Brannan, Baptin Syriac, Joel Baiju ac Eloisa Maristela, am eu gwaith caled a’u hadroddiad technegol ardderchog, gan 70 pwynt mynediad UCAS ychwanegol ar gyfer cael lle mewn prifysgol.

Meddai’r myfyriwr Keefe Montebon: “Bu’n brofiad mor anhygoel ac mae wedi ysbrydoli pawb i fynd ymlaen i addysg uwch a chyflawni hyd yn oed yn fwy.”

Meddai Pam Berry – Cydlynydd Gorllewin Cymru EESW: “Gweithiodd y tîm yn anhygoel o galed a chael cefnogaeth ardderchog gan Richard Morgan a Dr Arnaud Marotin. Mae’r Drindod Dewi Sant wedi bod yn un o gefnogwyr triw EESW, gan gynnal gweithdai i alluogi myfyrwyr i ddatblygu prototeipiau.”

Ychwanegodd Karen John o Glass Tech: “Dyma grŵp anhygoel o bobl ifanc a pheirianwyr y dyfodol. Rwy’n rhyfeddu at ba mor broffesiynol y maen nhw. Byddwn i wrth fy modd o gael gwahodd y myfyrwyr, eu hathrawes a darlithwyr Y Drindod Dewi Sant i Glass Tech i weld y broses ddiwydiannol a’r tunelli masnachol a’r problemau sy'n gysylltiedig ag ailgylchu gwydr. Rwy’n siŵr y bydd rhyw athrylith ifanc o blith y rhain yn dod o hyd i ateb.”

Meddai un o athrawon Ysgol Gyfun Esgob Vaughan: “O safbwynt athro – wrth addysgu mewn modd ymarferol iawn ar gyfer amcan pendant a diriaethol iawn roedd modd i’r disgyblion ddysgu yn gynt ac roedd ganddyn nhw fwy o ddiddordeb yn y gwaith. Roedd rhaid i’r myfyrwyr ddysgu electroneg a meddalwedd (MatLab) a dylunio (CAD). Gwnaethon nhw waith anhygoel nes i bawb ryfeddu atyn nhw.”

Bu myfyrwyr Coleg Gŵyr hefyd yn rhan o’r tîm amlbartneriaeth, a roddodd y sgiliau angenrheidiol iddynt wneud cais ar gyfer prentisiaethau.

Defnyddiodd y tîm ddyluniad niwmatig i greu llinell gynhyrchu hanner awtomatig gyda’r bwriad o arbed costau llafur. Defnyddiwyd dau silindr i symud y llinell gynhyrchu i bedwar safle. Datblygiadau’r tîm yn y dyfodol fyddai gwneud y llinell gynhyrchu’n gwbl awtomatig trwy ddefnyddio dau synhwyrydd, y naill yn synhwyrydd fferus i ddod o hyd i haearn yn y deunydd, a’r llall yn synhwyrydd optegol i nodi maint.

Meddai Mark Row sy’n Ddarlithydd Peirianneg Fecanyddol yng Ngholeg Gŵyr: "Mae’r myfyrwyr wedi elwa llawer o fod mewn amgylchedd gwahanol ac o ganlyniad i ffordd wahanol o ddysgu. Mae pawb wedi gwneud cais am brentisiaethau peirianneg. Roedd nifer wedi'u cyfeirio at astudio a mwynhaon nhw’r cymhwysiad ymarferol.”

“Darparodd Y Drindod Dewi Sant gyfleuster anhepgor i’r tîm wrth iddyn nhw greu’r prototeip. Defnyddion nhw CAD, y gweithdy mecanyddol ar gyfer mesur ac adolygu, a chawson nhw arddangosiadau gan y staff ynghylch defnyddio offer Dylunio a Gweithgynhyrchu gyda Chymorth Cyfrifiadur. Rhoddodd y cymorth technegol a’r newid o ran amgylchedd syniad iddynt am natur Addysg Uwch.

Dywedodd Richard Morgan sy’n ddarlithydd yn Y Drindod Dewi Sant, i’r cydweithio â’r timau o Ysgol Gyfun yr Esgob Vaughan a Choleg Gŵyr Abertawe, gyda’i gyd-ddarlithydd Dr Arnaud Marotin, fod yn brofiad cadarnhaol a buddiol eleni.

“Mae’r timau wedi arddangos lefelau eithriadol o ymrwymiad a phroffesiynoldeb ac wedi cael defnyddio rhai o’r cyfleusterau a’r adnoddau ardderchog sydd ar gael yn adran Beirianneg Y Drindod Dewi Sant,” meddai.

“Mae’r llwyddiannau gwych yng nghystadleuaeth Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yn ddiweddar yn dyst i ymdrechion clodwiw aelodau’r tîm a’r gefnogaeth a'r anogaeth a roddwyd gan y staff yn yr ysgol a’r coleg.”

“Rydw i ac Arnaud wrth ein bodd â’r modd y mae’r prosiectau hyn sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant wedi cryfhau’r cysylltiadau rhwng ysgolion, colegau a’r brifysgol. Mae galw mawr am raddedigion Peirianneg ac mae’n gysur gweld cymaint o frwdfrydedd a thalent. Rydyn ni’n siŵr ein bod ni wedi bod yn gwylio rhai o ‘beirianwyr yfory’ wrth eu gwaith.”

Meddai un o fyfyrwyr Coleg Gŵyr, Tom Hopkins: “Rwy’n dwlu ar beirianneg a gwneud pethau ac mae’r gweithdai yn Y Drindod Dewi Sant wedi cryfhau fy sgiliau i. Bellach mae gen i brentisiaeth gyda chwmni dur TATA.”

Ychwanegodd Kai Pickman: “Roedd hi’n braf cael defnyddio’r peiriannau yn Y Drindod Dewi Sant i ennill profiad peirianneg fecanyddol.”

Meddai Dan Hawkins: “Roedd dod i'r Drindod Dewi Sant ar ddydd Iau yn brofiad da, yn enwedig gweithio gyda’r peiriannau. Roedd y staff o gymorth mawr ac roedd yn bleser dysgu ganddyn nhw.”

Richard Morgan – Darlithydd yn Y Drindod Dewi Sant

“Mae gweithio gyda Choleg Gŵyr bob dydd Iau wedi cryfhau’r cysylltiadau presennol rhwng AB ac AU, a’r Drindod Dewi Sant a Choleg Gŵyr. Mae’n braf cael cefnogi myfyrwyr gyda’r cyfleusterau gweithgynhyrchu a dylunio uwch sydd gan y Brifysgol i’w cynnig.” 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn peirianneg, bob mis Medi bydd Y Drindod Dewi Sant hefyd yn cynnig digwyddiad peirianneg a dylunio o’r enw ‘Head Start’, ar ein campws yn Abertawe i fyfyrwyr Blwyddyn 12 a 13. Caiff y rheini sy’n cymryd rhan gyfle i flasu bywyd prifysgol wrth weithio ar heriau cyffrous gan ddefnyddio ystod o gyfleusterau ac offer ar lefel diwydiant yn y brifysgol.

I fod yn rhan o hyn ewch i: admin@eesw.net.

Nodyn i'r Golygydd

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) yn elusen addysgol, ddi-elw sy’n bodoli er 1989. Cynhalia EESW gynlluniau ledled Cymru i ysbrydoli a chymell pobl i ddewis gyrfa ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg a Mathemateg (STEM).

Ym mis Gorffennaf 2010, cafodd y sefydliad arian gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru gyfle i ddatblygu ac estyn ei weithgareddau trwy’r prosiect STEM Cymru oddi mewn i ardaloedd cydgyfeirio Cymru. Mae EESW a phrosiect STEM Cymru yn cwmpasu Cynllun Addysg Beirianneg Cymru, i2E, Go4SET, Headstart Cymru, The Year in Industry, F1 in Schools a Girls into Engineering.  Y ganolfan yn Waterton, lle mae ceir canolfan EESW, hefyd yw Canolfan Addysg Genedlaethol Cymru ar gyfer prosiect Bloodhound SSC.

Gweithia EESW mewn partneriaeth â Pheirianwyr Yfory i ddarparu gweithgareddau STEM i’r sector ysgolion cynradd yng Nghymru ac i hyrwyddo deunyddiau gyrfa ‘Tomorrow’s Engineers’.

www.stemcymru.org.uk

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk