Datganiadau i'r Wasg 2016

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi’r tîm fydd yn arwain Partneriaeth Dysgu Proffesiynol newydd ar gyfer addysg athrawon.

26.05.2016

Heddiw, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi penodiad newydd i’r tîm fydd yn arwain Partneriaeth Dysgu Proffesiynol newydd ar gyfer addysg athrawon.

Mae’n bleser gan Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi Dr Jane Waters yn Ddeon Cynorthwyol Ymchwil a Throsglwyddo Gwybodaeth.  Mae hi’n ymuno â’r Athro Dylan E. Jones, Deon y Gyfadran Addysg a Chymunedau a Peter Rabbett, Athro Arweinyddiaeth Addysgol, ynghanol cynlluniau newydd cyffrous i lunio newid addysgol yng Nghymru drwy greu’r Athrofa Addysg sydd i’w lansio’r mis nesaf gan Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg Llywodraeth Cymru.  

Bydd cenhadaeth yr Athrofa: Trawsffurfio Addysg, Trawsffurfio Bywydau yng Nghymru yn canolbwyntio ar sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael budd o’r addysgu gwych a gyflawnir trwy bartneriaeth newydd – ysgolion a’r Brifysgol yn gweithio gyda’i gilydd.

Gan weithio mewn partneriaeth â’r proffesiwn, mae’r Brifysgol wrthi’n sefydlu model newydd o addysg broffesiynol i athrawon sy’n ysgol-ganolog, er mwyn codi safonau, ansawdd ac arloesi mewn ysgolion. Trwy hynny bydd yn meithrin athrawon hyderus, adfyfyriol mewn cymunedau dysgu effeithiol.

Meddai Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, DL: “Rwy’n falch bod Jane wedi derbyn swydd Deon Cynorthwyol Ymchwil a Throsglwyddo Gwybodaeth.  Bydd profiad cyfunol y tîm ym maes cyflwyno newid i systemau addysg o fudd mawr wrth gyflawni ein huchelgais i wneud cyfraniad blaenllaw i ddiwygio system addysg Cymru ac er mwyn sicrhau bod ein hysgolion wrth wraidd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol effeithiol.  

“Ein nod yw creu cymuned sy’n dysgu gyda’i gilydd, gan gyfrannu i’r gwaith o sefydlu system addysg a fydd yn meithrin athrawon yn unigolion adfyfyriol, ymholgar, sy’n gallu mynd i’r afael â newid addysgol yng Nghymru a llunio’r newid hwnnw”.

Meddai Dr Waters:  “Mae’n bleser mawr i mi fy mod wedi cael fy mhenodi i’r swydd yma wrth i'r Drindod Dewi Sant addasu’i gweithgarwch ymhellach gyda’r nod o ddiwallu anghenion athrawon cychwynnol ac athrawon sy’n parhau yn yr 21ain ganrif yng Nghymru a thu hwnt.  Rwy’n edrych ymlaen at feithrin perthnasau gyda’n partneriaid er mwyn cefnogi gweithgarwch ymchwil cymhwysol perthnasol a throsglwyddo gwybodaeth mewn modd ystyrlon ar draws rhwydwaith eang o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio o fewn ac o gwmpas y sector addysg.”

Penodwyd Dr Waters i’r Drindod Dewi Sant ym mis Medi 2011 yn Gyfarwyddwr Addysg Gychwynnol Athrawon i Raddedigion.  Enillodd ei doethuriaeth ym mis Tachwedd 2011 gan ddod yn Bennaeth Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru ym mis Awst 2013.  Cyn hynny roedd yn athrawes ysgol gynradd lwyddiannus yn Llundain, wedyn symudodd i Gymru ac ymgymryd ag MA mewn Addysg cyn arwain rhaglen radd boblogaidd mewn Plentyndod Cynnar, ac wedyn ymuno â’r Brifysgol.  

Dr Waters yw Cadeirydd cangen Cymru o Gyngor y Prifysgolion ar gyfer Addysg Athrawon (UCET); mae'n eistedd ar Banel Rhanddeiliaid Strategol yr Adolygiad o’r Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn aelod o grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraeth Cymru ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.   Mae arbenigedd Dr Waters ym meysydd Addysg Plentyndod Cynnar, Chwarae a Dysgu yn yr Awyr Agored a Rhyngweithio Pedagogaidd Oedolion-Plant yn y Blynyddoedd Cynnar.  Mae wedi cyhoeddi’n eang yn y maes hwn a bydd yn siarad yn gyson mewn cynadleddau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol. Yn ddiweddar roedd yn gyd-olygydd rhifyn arbennig o’r cylchgrawn rhyngwladol Professional Development in Education.

Bydd Dr Waters yn cydweithio'n agos â’r Athro Dylan E. Jones, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr yr Athrofa a Peter Rabbett, Athro Arweinyddiaeth Addysgol.

Yn flaenorol roedd yr Athro Jones yn bennaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Mae’i gefndir o brofiad helaeth o fewn y proffesiwn addysg fel cyn bennaeth a’r gydnabyddiaeth ohono’n arweinydd sy’n trawsnewid, yn sylfaen i’w rôl newydd. Mae ganddo brofiad sylweddol a bydd yn gallu gweithio gyda’r proffesiwn addysgu ledled Cymru i greu cynghrair arweiniol o ymarferwyr a all weithredu newid systemig. Roedd yr Athro Jones hefyd yn Gadeirydd Panel Ymarferwyr Ysgolion Llywodraeth Cymru dan ddau Weinidog, gan gynghori a chefnogi ym maes datblygu polisi addysg yng Nghymru, ac roedd yn aelod o Fwrdd Cysgodol Cymwysterau Cymru.  Mae’n Arolygwr i Estyn, gan arwain a chyflawni gwaith arolygiadau a darparu barn annibynnol a gwrthrychol ar ddarpariaeth addysg a hyfforddiant.

Meddai’r Athro Jones: “Rydyn ni’n edrych ymlaen at feithrin ein proffil ymchwil drwy’r bartneriaeth hon.  Rydyn ni yn y broses o gychwyn nifer o ganolfannau rhagoriaeth ymchwil er mwyn darparu gwybodaeth ynghylch datblygiadau o ran dysgu proffesiynol ym maes addysg athrawon.”

Daw’r Athro Peter Rabbett yntau â phrofiad sylweddol o systemau a diwygiadau addysg llwyddiannus yn y DU a ledled y byd.  Bu’n cydweithio â llywodraethau cenedlaethol a lleol i ddylunio a datblygu mentrau addysg athrawon gan gynnwys cefnogaeth i athrawon newydd gymhwyso, datblygu’r CPCP a buddsoddiad cyfalaf ar gyfer ysgolion. Bu’n gweithio gyda rhai o’r prif Brifysgolion rhyngwladol ar wella systemau addysg. Roedd yn gysylltiedig â menter yr AdAS a'r SCYA ynghylch y Rhaglen Ysgolion Rhagorol ac mae wedi cyflawni gwaith sylweddol ar ddatblygu systemau addysg ac arweinyddiaeth dramor. 

Meddai’r Athro Rabbett:  “Mae’n adeg ddiddorol iawn i weithio ym maes addysg yng Nghymru.   Mae gweithredu ‘Dyfodol Llwyddiannus’, ‘Addysgu Athrawon Yfory’ a strategaeth Llywodraeth Cymru ‘Cymwys am Oes’ yn agor cyfleoedd unigryw i drawsnewid addysg.   Rhodd yw gweithio gyda Phrifysgol a phartneriaeth o ysgolion sy’n ymrwymedig i wneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc.  Trawsnewid Addysg ... Trawsnewid Bywydau.”

Bydd Y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi datblygiadau pellach ynghylch yr Athrofa Addysg sydd i’w lansio ddydd Mercher 15 Mehefin yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.

Nodyn i'r Golygydd

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol:
07872 423 788
E-bost:
Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk