Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dod i’r brig mewn arolwg rhyngwladol o brofiadau myfyrwyr


16.01.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant unwaith eto wedi dod i'r brig mewn arolwg rhyngwladol sy'n canolbwyntio’n benodol ar brofiad myfyrwyr.

Baromedr Myfyrwyr

O'r 45 sefydliad a oedd yn rhan o’r arolwg yn fyd-eang daeth Y Drindod Dewi Sant i’r brig mewn un ar ddeg o'r prif gategorïau a arolygwyd yn cynnwys ansawdd y darlithoedd, tiwtora personol a gwasanaethau cwnsela’r brifysgol. Yn ogystal â hyn, daeth y brifysgol i’r brig yn y meysydd allweddol canlynol: asesu gwaith y myfyrwyr, maint y dosbarthiadau a chyfarfod staff wrth gyrraedd y brifysgol.

Mae Baromedr Myfyrwyr a Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol, a reolir gan i-graduate, yn feincnod rhyngwladol sy'n olrhain ac yn cymharu’r broses o wneud penderfyniadau, disgwyliadau, canfyddiadau a bwriadau myfyrwyr yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae'r arolwg yn gwahodd myfyrwyr i raddio pwysigrwydd, a’u bodlonrwydd gydag ystod o faterion yn ymwneud ag astudio yn y Brifysgol gan gynnwys dysgu a phrofiadau byw, ynghyd â'r broses ymgeisio, cyrraedd y Brifysgol ac amrediad o wasanaethau cymorth a gynigir hyd at raddio.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor:

"Unwaith eto, mae canlyniadau'r arolwg hwn yn hynod o galonogol. Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf hwn yn atgyfnerthu canfyddiadau’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) a gyhoeddwyd ddiwedd yr haf a oedd yn dangos cynnydd o 5% yn lefel boddhad ein myfyrwyr yma yn Y Drindod Dewi Sant.

“Mae cymeradwyaeth o’r fath am y Brifysgol gan ein myfyrwyr yn newyddion gwych wrth gwrs, ond fel yr ydym yn ei wneud bob blwyddyn, byddwn yn edrych i wella ymhellach.  Mae ansawdd profiad y myfyrwyr yn ganolog i’r Brifysgol hon ac rydym yn parhau i gyflwyno mentrau newydd er mwyn ceisio gwella’r amrywiaeth o gyfleusterau a gwasanaethau a gynigir i’n myfyrwyr.  Braf yw nodi bod yr ymdrechion hynny yn gwneud gwahaniaeth fel y mae’r arolwg pwysig  hwn yn dangos.” 

Ychwanegodd Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol ar gyfer Profiad Myfyrwyr:

"Mae'r Brifysgol bob amser wedi ymrwymo'n gryf i geisio derbyn adborth gan fyfyrwyr er mwyn gwella'r gwasanaethau a'r cyfleusterau a ddarperir gennym yma yn Y Drindod Dewi Sant.  Mae cymryd rhan mewn arolygon o'r fath yn rhoi adborth allweddol inni er mwyn sicrhau ein bod yn diwallu anghenion ein myfyrwyr. Yn benodol, mae'n wych i weld bod ein system tiwtora personol, ansawdd y darlithoedd, a’n gwasanaethau cwnsela yn cael eu graddio mor uchel gan ein myfyrwyr.  Mae’r rhain yn feysydd hanfodol lle credwn y gallwn gynnig gwerth ychwanegol i bawb sy'n astudio gyda ni."

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â  Arwel Lloyd , Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk
  2. Baromedr Myfyrwyr yw’r arolwg blynyddol fwyaf o fyfyrwyr yn y byd, gydag adborth yn cael ei rhoi gan dros 2 filiwn o ymatebwyr. Mae arolygon i-graduate yn cael eu gweithredu mewn 1, 400 o sefydliadau addysg mewn 28  wledydd dros 5 cyfandir. Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yn yr arolwg am yr ail flwyddyn yn olynol, gan wahodd ei myfyrwyr i gwblhau’r arolwg yn yr Hydref 2016. 
  3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  4. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  5. Ar 1 Awst, 2013 unwyd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unwyd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.