Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at Noson Wobrwyo Cynnal Cymru


15.11.2016

Ddydd Iau yma (Tachwedd 17eg), bydd enwau enillwyr Gwobrau Cynnal Cymru 2016 yn cael eu cyhoeddi mewn digwyddiad yn y Senedd - digwyddiad y mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch i fod yn rhan ohono fel cyfranogwr, noddwr ac enwebydd.

Mae Gwobrau 2016 yn uchafbwynt yng nghalendr digwyddiadau Cyswllt Cynnal, gan ddod â dros 150 o arweinwyr busnes, arloeswyr, arloeswyr cymunedol, addysgwyr a’u timau at ei gilydd. Bydd y digwyddiad yn dathlu rhagoriaeth cynaliadwyedd, arloesi ac arweinyddiaeth ar draws Cymru gyfan mewn ystod o wahanol gyd-destunau.

Cafodd y rhestr fer ei llunio gan banel arbenigol o feirniaid ac mae Cynnal Cymru bellach wedi derbyn dros 11,300 o bleidleisiau unigol gan y cyhoedd.  Dyma gyfle gwych i gydnabod y bobl, prosiectau a sefydliadau arloesol ac ysbrydoledig sy'n arwain ym maes cynaliadwyedd.

Mae cynaliadwyedd yn rhan greiddiol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn un o werthoedd craidd y sefydliad, felly mae’r Brifysgol yn falch tu hwnt i fod yn gysylltiedig â Gwobrau Cynnal Cymru unwaith eto eleni, gyda Dr Jane Davidson, Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol ar gyfer Cynaladwyedd ac Ymgysylltu, yn siaradwr gwadd ar gyfer y noson.

Dr Jane Davidson hefyd yw Cyfarwyddwr Sefydliad arloesol y Brifysgol ar gyfer Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Adnoddau Effeithiolrwydd (INSPIRE).

Mae INSIPRE yn sicrhau bod cynaliadwyedd yn rhan annatod o ddiwylliant, campysau a chwricwlwm y Brifysgol gan sicrhau bod ein myfyrwyr a graddedigion yn datblygu'r sgiliau a'r rhinweddau sydd eu hangen gan gyflogwyr a'r gymdeithas ar draws y byd

Mae’r Brifysgol hefyd yn noddi'r categori Eiriolydd Cynaliadwyedd ac yn hynod falch o fod wedi’i henwebu ar gyfer prosiectau mewn dau gategori arall.

Mae prosiect GWLAD y Brifysgol (Tyfu Gweithluoedd trwy Ddysgu a Datblygu) yn fenter dysgu yn y gweithle gyffrous ac  wedi cael ei henwebu yn y categori Addysg Bellach / Uwch Cynaliadwy.

Cafodd GWLAD ei lansio ym mis Tachwedd 2015 fel prosiect o fewn Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith sy’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Nod y prosiect yw ceisio ymgysylltu â'r sector preifat a'r trydydd sector yn Ne a Gorllewin Cymru i gyflwyno addysg wirioneddol gynaliadwy drwy gefnogi oedolion o bob oed a phrofiad i ymgysylltu ag addysg uwch.

Mae'r prosiect GWLAD yn hyrwyddo cymunedau mwy ffyniannus, cyfartal, a gwydn yng Nghymru drwy ganolbwyntio ar themâu e.e. tlodi ac allgau cymdeithasol, cyfle cyfartal, a datblygu cynaliadwy.

"Rydym wrth ein bodd bod y prosiect GWLAD, fel rhan o’r Athrofa Dysgu Seiliedig ar Waith, wedi ei enwebu yn y categori Sefydliad Addysg Bellach / Addysg Uwch Cynaliadwy yng Ngwobrau Cynnal Cymru eleni," meddai Stephanie Meyer, Darlithydd ar y prosiect.

"Mae prifysgolion ledled Cymru yn arwain y ffordd o ran gwneud newidiadau cynaliadwy i'n harferion a'n rhaglenni, ac ry’n ni’n yn credu bod y prosiect GWLAD yn gynrychiolaeth unigryw o'r newidiadau hyn ar waith. Drwy ddod ag addysg uwch ar lefel israddedig ac uwchraddedig yn uniongyrchol i mewn i'r gweithle, mae’r prosiect arloesol hwn yn gweithio i fynd i'r afael, nid yn unig â chynaliadwyedd amgylcheddol, ond hefyd cynaladwyedd cymdeithasol ac economaidd cymunedau De a Gorllewin Cymru," ychwanega.

Mae gwaith prosiect arall sy'n gysylltiedig â'r Brifysgol hefyd wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Cynnal Cymru - y tro hwn yn y categori Gwasanaethau Cyhoeddus Cynaliadwy.

Mae swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi’i enwebu am ei waith gyda Help Point - cynllun sy’n weithredol yn Abertawe ac yn un sy’n uchel iawn ei barch. Mae cynllun Help Point yn cael ei ariannu gan y Comisiynydd ac yn cael ei weithredu gan Ambiwlans Sant Ioan, Heddlu De Cymru ochr yn ochr â myfyrwyr sy'n gwirfoddoli o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ddechreuodd cynllun Help Point ‘nôl ym mis Medi 2014, ac mae’n weithredol ar nosweithiau Mercher a Sadwrn nos yn ogystal ag ar nosweithiau Gwener allweddol a gwyliau banc. Pwrpas y cynllun yw helpu pobl sy'n agored i niwed, sydd wedi'u hanafu neu wedi meddwi gyda'r nos Abertawe, a hyd yn hyn, mae wedi delio â bron i 2,000 o bobl.

Mae'r myfyrwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth batrolio'r ardal, gan weithio gyda staff y drysau, yr heddlu a theledu cylch cyfyng i nodi ‘rheiny y gallai cael eu niweidio.

Dywed Bronwen Williams, darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus yn y Brifysgol sydd hefyd yn rhan o'r tîm strategaeth Help Point, ei bod yn hynod o falch o'r cynllun ac o’r myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus sy'n gweithio'n ddiflino i sicrhau bod Help Point yn llwyddiant mawr.

"Mae'r enwebiad hwn yn gymeradwyaeth o waith Help Point ac yn esiampl, unwaith eto o arfer da," meddai Bronwen.

"Mae'r Help Point yn enghraifft ardderchog o weithio ar draws asiantaethau. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae nifer o sefydliadau wedi bod yn rhan o lwyddiant y cynllun. Ers ei sefydlu, bu gostyngiad yn nifer derbyniadau unedau Damweiniau ac Achosion Brys; gostyngiad yn y nifer o ambiwlansys i ganol y ddinas a lleihad yn yr amser y mae swyddogion yr heddlu yn cael eu cymryd oddi ar Stryd y Gwynt. Mae'r niwed posibl i bobl hefyd wedi gostwng yn sylweddol, diolch i gynllun Help Point.

"Dyma enghraifft wych o sefydliadau'r sector cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd i leihau effaith economi’r nos ar y gwasanaethau brys. Mae hefyd yn dangos sut y gall gwirfoddolwyr helpu sefydliadau yn y sector cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau gwell," ychwanega Bronwen Williams.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â  Gwobrau Cynnal Cymru ac i gael rhestr lawn o’r enwebiadau, ewch i  http://www.cynnalcymru.com/2016-finalist/

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk