Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gyntaf mewn pum categori mewn arolwg rhyngwladol o brofiadau myfyrwyr


08.01.2016

Mae canlyniadau arolwg rhyngwladol sy’n gwahodd myfyrwyr i fynegi’u barn am eu profiadau yn y Brifysgol wedi cael eu croesawu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Roedd y Brifysgol o flaen 46 sefydliad ledled y DU a fu’n rhan o arolwg Hydref  2105 Baromedr Myfyrwyr a Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol mewn pum categori, yn cynnwys boddhad myfyrwyr gyda gallu’r darlithwyr a’r arolygwyr i addysgu a thiwtoriaid personol.

Cafodd arbenigedd darlithwyr, cefnogaeth dysgu, gwasanaethau myfyrwyr, gyrfaoedd a chyflogadwyedd eu graddio yn arbennig o uchel gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol  Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Yn ychwanegol at hyn, gwelodd y Brifysgol welliant ym mhob un o’r categorïau, yn cynnwys cynnydd o 5.3% yn y ganran o fyfyrwyr a fyddai’n argymell y Brifysgol i fyfyrwyr eraill. 

Mae Baromedr Myfyrwyr a Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol, a reolir gan i-graduate, yn feincnod rhyngwladol sy'n olrhain ac yn cymharu’r broses o wneud penderfyniadau, disgwyliadau, canfyddiadau a bwriadau myfyrwyr yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae'r arolwg yn gwahodd myfyrwyr i raddio pwysigrwydd, a’u bodlonrwydd gydag ystod o faterion yn ymwneud ag astudio yn y Brifysgol gan gynnwys dysgu a phrofiadau byw, ynghyd â'r broses ymgeisio, cyrraedd y Brifysgol ac amrediad o wasanaethau cymorth a gynigir hyd at raddio.

“Mae canlyniadau’r arolwg yn galonogol iawn” meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor. “Mae cymeradwyaeth o’r fath am y Brifysgol gan ein myfyrwyr yn newyddion da iawn ar ddechrau Blwyddyn Newydd.  Mae ansawdd profiad y myfyrwyr yn ganolog i’r Brifysgol hon ac rydym wedi cyflwyno nifer o fentrau dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn gwella ac ychwanegu at y rhychwant o gyfleusterau a’r gwasanaethau a gynigiwn i’n myfyrwyr. Braf yw nodi fod y buddsoddiad hwn yn gwneud gwir wahaniaeth”.

Dywedodd Lucy Griffiths, Pennaeth Ymgysylltu â Myfyrwyr yn y Brifysgol “Mae gan y Brifysgol  ymrwymiad cryf i gael adborth gan fyfyrwyr a gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr I wella profiad ein myfyrwyr.  Mae bod yn rhan o Faromedr Myfyrwyr yn rhoi adborth hanfodol inni er mwyn sicrhau ein bod yn diwallu anghenion ein myfyrwyr.  Mae’n wych gweld bod ein system diwtoriaid personol, ansawdd y profiad dysgu a chyflogadwyedd yn cael eu graddio’n uchel gan ein myfyrwyr gan mai dyma’r meysydd lle credwn y gallwn gynnig gwerth ychwanegol i’r rhai sy’n astudio gyda ni".

Baromedr Myfyrwyr yw’r arolwg blynyddol fwyaf o fyfyrwyr yn y byd, gydag adborth yn cael ei rhoi gan dros 2 filiwn o ymatebwyr.  Mae arolygon i-graduate yn cael eu gweithredu mewn 1, 400 o sefydliadau addysg mewn 28  wledydd dros 5 cyfandir.  Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yn yr arolwg am yr ail flwyddyn yn olynol, gan wahodd ei myfyrwyr i gwblhau’r arolwg yn yr Hydref 2015.

Gwybodaeth Bellach

Manylion Pellach:  Eleri Beynon 01267 676790