Datganiadau i'r Wasg 2016

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn sicrhau cytundeb £50 miliwn gyda HSBC ar gyfer Ardal Arloesi Glannau Abertawe

12.05.2016

Cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer cam cyntaf datblygiad AAGA

Yr Ardal Arloesi i gysylltu addysg â busnesau er mwyn meithrin entrepreneuriaeth

SA1 Abertawe

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi sicrhau gwerth £50m o gyllid gan HSBC er mwyn datblygu Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn ardal SA1 o’r ddinas. Bwriad y datblygiad canol dinas uchelgeisiol yn creu cymdogaeth ddysgu newydd yn Abertawe, gan gysylltu addysg â busnes, arloesi a mentergarwch.

Defnyddir y cyllid gan HSBC ar gyfer cam cyntaf gwaith adeiladu’r datblygiad a fydd yn cynnwys mwy na 12,000 metr sgwâr (130,000 tr. sg.) o gyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil cymhwysol, yn ogystal â mannau cymdeithasol a hamdden ehangach. Mae’r Brifysgol yn rhagweld bydd hyn yn hwyluso nifer o brosiectau ar y cyd â sefydliadau eraill sy’n dymuno ymsefydlu gyferbyn â datblygiad y Brifysgol a bydd yn symbylu adfywiad economaidd yn ardal y glannau yn SA1.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant: “Mae sicrhau’r cyllid hwn gan HSBC yn gam mawr ymlaen ar gyfer y datblygiad arloesol hwn. Nid campws newydd yn unig fydd yr Ardal Arloesi - bydd yn gymdogaeth fywiog, integredig lle byddwn ni’n gweithio gyda phartneriaid i ddefnyddio gwybodaeth ac arbenigedd er budd pob un ohonom, gan ddatblygu sgiliau busnesau cyfredol a denu buddsoddi newydd i’r rhanbarth.

“Mae cwblhau’r cytundeb hwn yn golygu y gall y gwaith adeiladu ddechrau nes ymlaen eleni er mwyn sicrhau bod y cyfleusterau’n barod ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2018.”

Daeth HSBC â’i dîm Addysg Uwch arbenigol i weithio law yn llaw â thîm lleol y banc, dan arweinyddiaeth y Cyfarwyddwr Perthnasau Daniel Rees, er mwyn rhoi arbenigedd pwrpasol i'r Drindod Dewi Sant.

Esboniodd Warren Lewis, Cyfarwyddwr HSBC ar gyfer Bancio Corfforaethol yn Ardal De Cymru: “Mae Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn ddatblygiad pwysig ac arwyddocaol i ddyfodol y ddinas, yr ardal o’i chwmpas a datblygiad rhanbarthol Cymru. Mae’n bleser gennym chwarae ein rhan yn ei ddatblygiad drwy ddwyn ynghyd ein gwybodaeth leol a’n harbenigedd yn y sector er budd i’r Brifysgol ac er mwyn helpu i greu amgylchedd a fydd yn meithrin arloesi ac entrepreneuriaeth am flynyddoedd i ddod."

Bydd ail gam y datblygiad yn ehangu cyfleusterau academaidd y Brifysgol ymhellach ac yn creu ardal o fwy na 18,000 metr sgwâr (193,000 tr. sg.) ar gyfer busnesau o 2021.

Drwy weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Dinas a Sir Abertawe, mae’r Brifysgol yn rhagweld bydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn cyfrannu at uchelgais y ddinas o ddatblygu strategaeth 'Rhanbarth Dinas Greadigol' a bydd yn gwella enw da Abertawe fel 'Dinas Arloesedd'.

Derbyniodd y Brifysgol gyngor proffesiynol gan gwmni cyfreithiol rhyngwladol Eversheds a QMPF, ymghynghorydd cyllid corfforaethol annibynnol sy’n canolbwyntio ar y sectorau addysg, isadeiledd, ynnu ac ynni adnewyddadwy.

Nodyn i'r Golygydd

 1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin.Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.  Mae Grŵp y Drindod Dewi Sant yn cynnwys dau goleg addysg bellach - Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion – yn rhan o strwythur grŵp sector deuol.   
 2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt.Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol. 
 3. Y nod yn y tymor hir yw creu Ardal Arloesi Glannau Abertawe a leolir mewn llecyn bywiog, modern ar y glannau â mynediad rhwydd i ganol y ddinas. Ei phrif amcanion fydd: 
  • Cefnogi a chyfoethogi profiadau myfyrwyr 
  • Cyfrannu i hyfywedd a chynaliadwyedd parhaus y Brifysgol 
  • Ysgogi buddsoddi a buddion economaidd i Abertawe, Dinas-ranbarth Bae Abertawe a thu hwnt 
  • Darparu cyfleoedd ar gyfer amrywiaethu ffrydiau incwm wrth i’r Brifysgol gynyddu’i chysylltiadau â’r sector preifat 
  • Sefydlu presenoldeb sylweddol gan y Brifysgol yn ardal SA1 y Glannau erbyn 2018 

Grŵp HSBC 

Mae pencadlys HSBC Holdings PLC, rhiant-gwmni Grŵp HSBC, yn Llundain. Mae’r Grŵp yn gwasanaethu cwsmeriaid o bob cwr o’r byd o oddeutu 6,000 o swyddfeydd mewn 71 o wledydd a thiriogaethau yn Asia, Ewrop, Gogledd America ac America Ladin, a’r Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Gydag asedau o 2,410biliwn o ddoleri’r UD ar 31 Rhagfyr 2015, mae HSBC yn un o’r sefydliadau gwasanaethau bancio ac ariannol mwyaf yn y byd.  

HSBC Commercial Banking 

Am 150 o flynyddoedd rydym wedi bod lle mae twf, gan gysylltu cwsmeriaid â chyfleoedd. Heddiw mae HSBC Commercial Banking yn gwasanaethu busnesau o gwmnïau bach sy’n canolbwyntio’n bennaf ar eu marchnadoedd yn y wlad hon i gwmnïau corfforaethol sy'n gweithredu ar draws y byd. Boed yn gyfalaf gweithio, benthyciadau tymor, cyllid masnachu neu ddatrysiadau taliadau a rheoli arian parod, rydym yn darparu’r offer a’r arbenigedd sydd eu hangen ar fusnesau er mwyn ffynnu. A ninnau’n gonglfaen Grŵp HSBC, rydym yn rhoi i fusnesau fynediad i rwydwaith daearyddol sy’n cwmpasu mwy na 90% o fasnach a llifoedd cyfalaf y byd. I gael mwy o wybodaeth gweler http://www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-network/commercial-banking   

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Rebecca Davies
Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk

Richard Chapman : 0117 910 6376 neu Richard.Chapman@grayling.com Twitter: @HSBCUKBusiness