Datganiadau i'r Wasg 2016

Sefydlu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin

19.05.2016

Mae holl brif gyrff y sector cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin yn cydweithio er lles pobl y sir. Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus newydd er mwyn helpu i wella'r sir yn gymdeithasol, yn economaidd, yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol.

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, a gynhaliodd ei gyfarfod cyntaf yn ddiweddar, yn gorff statudol sy'n cymryd lle'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol.

Mae pedwar aelod statudol - Cyngor Sir Caerfyrddin; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda;  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru; a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Yn ogystal mae nifer o gyrff eraill wedi derbyn gwahoddiad i fod yn gysylltiedig â'r Bwrdd, gan gynnwys Llywodraeth Cymru; Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys; Heddlu Dyfed-Powys; Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr; yr Adran Gwaith a Phensiynau; Coleg Sir Gâr; Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol; y Cwmni Adsefydlu Cymunedol; Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Sefydlwyd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn cyflawni saith nod cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sy'n amlinellu sut mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus weithio a chydweithio.

Y saith nod yw:

  • Cymru lewyrchus
  • Cymru gydnerth
  • Cymru iachach
  • Cymru sy’n fwy cyfartal
  • Cymru o gymunedau cydlynus
  • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
  • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Nod y Bwrdd yw sicrhau bod y bobl a'u cymunedau'n gysylltiedig â'r penderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Y cam cyntaf yw cynnal Asesiad Llesiant. Bydd arolwg ar-lein ar gael o fis Gorffennaf er mwyn galluogi pobl i gymryd rhan ac er mwyn helpu i roi gwybodaeth am y broses.

Dywedodd Barry Liles, Cadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus: “Rydym am wneud gwahaniaeth drwy wella lles pobl yn y sir, ac mae arnom angen eich cymorth chi i wneud hynny.

"Dim ond trwy grynhoi gwybodaeth, gwrando ar sylwadau pobl, a deall eu hanghenion y byddwn yn gallu cyflawni'r hyn rydym am ei gyflawni - sef gwella'r sir yn gymdeithasol, yn economaidd, yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol."

Mae'r cyrff yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydweithio eisoes o ran nifer o brosiectau partneriaeth gan gynnwys datblygu'r Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd newydd ar safle Llynnoedd Delta; Diogelwch Cymunedol; a nifer o brosiectau eraill.

Mae'r Bwrdd yn cwrdd bob dau fis a gall y cyhoedd gyflwyno cwestiynau yn y cyfarfod drwy fynd i'r wefan newydd ysirgaragarem.cymru a sefydlwyd er mwyn darparu gwybodaeth, newyddion, agendâu cyfarfodydd, e-lythyron newyddion a manylion prosiectau partneriaeth.

Hefyd mae'n ddyletswydd ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gyhoeddi cynllun llesiant a fydd yn amlinellu sut y bydd yn cyflawni'r saith amcan sydd yn y ddeddf er budd pobl Sir Gaerfyrddin.