Datganiadau i'r Wasg 2016

Shane Williams yn gweithio gydag Arbenigwyr Chwaraeon yn y Drindod Dewi Sant

17.05.2016

Mae cyn seren rygbi Cymru, Shane Williams, wedi bod yn defnyddio’r cyfleusterau a’r arbenigedd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, i hyfforddi ar gyfer yr heriau chwaraeon sydd ganddo ar y gorwel.

Mae Shane yn hyfforddi i gystadlu yn nhriathlon canol dinas cyntaf Cymru, Triathlon Abertawe, a gynhelir ar 5 Mehefin, ac yn IRONMAN Cymru, a gynhelir yn Ninbych y Pysgod ar 18 Medi. 

I wella’i dechneg nofio cyn Triathlon Abertawe a’r her IRONMAN, mae Shane wedi bod yn gweithio gyda Geraint Forster, Cyfarwyddwr Rhaglen BSc Ffitrwydd Awyr Agored yn y Drindod Dewi Sant. Mae Shane wedi gweithio hefyd yn y gorffennol gyda Dr Peter Herbert, ffisiolegydd yn y Drindod Dewi Sant, i gwblhau prawf V02 Max yn Labordy Perfformiad Uchel y Brifysgol.

Meddai Shane: “Rydw i wedi elwa’n sylweddol o’r gwaith gyda Geraint a Pete yma yn y Drindod Dewi Sant. Mae’r gwaith rydyn ni wedi bod yn ei wneud wedi bod o help mawr i mi a dyna pam rwy’n cadw dod nôl am ragor o hyfforddiant. Pan oeddwn i’n chwarae rygbi roedden ni’n gwneud llawer o waith yn y labordy ac ar y melinau traed, ond llai o waith yn y dŵr, felly doeddwn i ddim yn teimlo’n hollol gyfforddus yn nofio. Yn ogystal â gwella fy nhechneg yn y dŵr, mae’r hyfforddiant gyda Geraint wedi gweithio ar lefel seicolegol hefyd; rwy’n gwybod fy mod i’n nofio’n gryfach nawr a bydd hyn yn fy helpu yn ystod y Triathlon a’r IRONMAN pan fydd pethau’n mynd yn galed.”

Cystadlodd Shane yn IRONMAN Cymru y llynedd ac mae’n benderfynol o wella’i berfformiad.

“Roeddwn i’n pryderu am  elfen nofio’r IRONMAN. Ar ôl ychydig o awgrymiadau gan Geraint dechreuais i ddeall yn well ac ymlacio. Roeddwn i’n teimlo 10 gwaith yn well ar ôl dim ond un sesiwn. Y rheswm pam rydw i nôl nawr yw fy mod i eisiau parhau â’r gwelliant hwnnw a churo f’amser. Ar ôl cyflawni’r hyn wnes i llynedd mewn cyfnod mor fyr, dylai fy nghanlyniadau eleni fod hyd yn oed yn well.

Meddai Geraint: “Mae’r hyfforddiant rydw i wedi bod yn ei wneud gyda Shane wedi cynnwys llawer o waith dadansoddi fideos. Fel rhan o’r hyfforddiant rydw i’n recordio clipiau o Shane yn nofio o’r tu blaen, o’r ochr ac uwchben. Yna rwy’n defnyddio meddalwedd dadansoddi perfformiad i ddadansoddi’r clipiau hyn. Mae hyn yn caniatáu amser i fferru fframiau a dangos yn union ble mae angen i Shane wella.

“Mae’r dull rhydd o nofio yn ddull reit gymhleth, gyda’r breichiau, y coesau a’r pen i gyd yn gwneud pethau gwahanol. Mae ceisio gwylio pob peth ar yr un pryd a gweld yn union beth mae angen i’r nofiwr ei wneud yn gymhleth iawn. Yr hyn sy’n fuddiol wrth ffilmio yw fy mod i’n gallu gweld beth yn union mae ei ddwylo, ei goesau a’i ben yn ei wneud. Ar ôl y gwaith dadansoddi rwy’n creu fideo 6 munud sy’n cynnwys naratif gennyf i yn dweud wrth Shane beth sy’n digwydd ac yn amlygu’r rhannau mae angen iddo weithio arnynt.”

Meddai Shane: "Roedd gwylio’r fideo yn gymorth enfawr oherwydd roeddwn yn gallu gweld yn union beth roedd angen i mi weithio arno. Roedd pethau bach fel codi fy mhen ormod allan o’r dŵr yn effeithio ar gydbwysedd y corff i gyd. Ar ôl gweld y clipiau, rwy’n gallu mynd i’r pwll nofio a gweithio ar y 3 neu 4 awgrym mae Geraint wedi’u rhoi i mi. Mae gweithio ar 3 awgrym ar y tro dipyn yn haws i’w reoli ac yn dasg llawer llai beichus i mi.”

Yn ôl Geraint, mae’r llusgiad yn y dŵr tua 25 gwaith yn fwy na’r llusgiad yn yr aer felly mae techneg yn bwysig iawn, yn enwedig wrth wneud triathlon.

“Nid yw rhedeg a seiclo yn dibynnu cymaint ar dechneg,” ychwanega. “Os gallwch chi gael eich techneg nofio’n iawn, byddwch yn mynd yn gynt gyda llai o ymdrech. Yn achos nofio mae techneg gymaint yn fwy pwysig na ffitrwydd. Ein nod yw cael Shane yn nofio mor llyfn â phosibl er mwyn lleihau’r llusgiad. Bydd felly’n cymryd llai o ymdrech i symud ymlaen a bydd ganddo ddigonedd o egni ar ôl ar gyfer gweddill yr her.” 

Mae’r Drindod Dewi Sant, fel y prif noddwr, yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Activity Wales Events, trefnwyr triathlon canol dinas cyntaf Cymru, er mwyn cynnal Triathlon Abertawe.Bydd tua 1,000 o gystadleuwyr yn cymryd rhan yn y digwyddiad yng nghanol y ddinas.Cynhelir y triathlon mewn dŵr agored amgaeedig, diogel ar gyfer y cymal nofio 750m ac ar ffyrdd wedi’u cau’n llwyr ar gyfer y cymal seiclo 20km a’r cymal rhedeg 5km, a hynny ynghanol y ddinas.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk