Shane Williams yn paratoi ar gyfer IRONMAN Wales gydag Arbenigwyr Chwaraeon yn y Drindod Dewi Sant


15.09.2016

Mae cyn seren rygbi Cymru, Shane Williams, wedi bod yn defnyddio’r cyfleusterau a’r arbenigedd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, i hyfforddi ar gyfer IRONMAN Wales sy’n digwydd yn Ninbych y Pysgod ddydd Sul yma, Medi’r 18fed.

Er mwyn gwella’i dechneg nofio yr her IRONMAN, mae Shane wedi bod yn gweithio gyda Geraint Forster, Cyfarwyddwr Rhaglen BSc Ffitrwydd Awyr Agored yn y Drindod Dewi Sant. Mae Shane hefyd wedi gweithio gyda Dr Peter Herbert, ffisiolegydd yn y Drindod Dewi Sant, i gwblhau prawf V02 Max yn Labordy Perfformiad Uchel y Brifysgol.

Meddai Shane: “Rydw i wedi elwa’n sylweddol o’r gwaith gyda Geraint a Pete yma yn y Drindod Dewi Sant. Mae’r gwaith rydyn ni wedi bod yn ei wneud wedi bod o help mawr i mi a dyna pam rwy’n cadw dod nôl am ragor o hyfforddiant. Pan oeddwn i’n chwarae rygbi roedden ni’n gwneud llawer o waith yn y labordy ac ar y melinau traed, ond llai o waith yn y dŵr, felly doeddwn i ddim yn teimlo’n hollol gyfforddus yn nofio. Yn ogystal â gwella fy nhechneg yn y dŵr, mae’r hyfforddiant gyda Geraint wedi gweithio ar lefel seicolegol hefyd; rwy’n gwybod fy mod i’n nofio’n gryfach nawr a bydd hyn yn fy helpu yn ystod y Triathlon a’r IRONMAN pan fydd pethau’n mynd yn galed.”

Cystadlodd Shane yn IRONMAN Cymru y llynedd ac mae’n benderfynol o wella’i berfformiad eleni.

“Roeddwn i’n pryderu am  elfen nofio’r IRONMAN. Ar ôl ychydig o awgrymiadau gan Geraint dechreuais i ddeall yn well ac ymlacio. Roeddwn i’n teimlo 10 gwaith yn well ar ôl dim ond un sesiwn. Y rheswm pam rydw i nôl nawr yw fy mod i eisiau parhau â’r gwelliant hwnnw a churo f’amser. Ar ôl cyflawni’r hyn wnes i llynedd mewn cyfnod mor fyr, dylai fy nghanlyniadau eleni fod hyd yn oed yn well.

Meddai Geraint: “Mae’r hyfforddiant rydw i wedi bod yn ei wneud gyda Shane wedi cynnwys llawer o waith dadansoddi fideos. Fel rhan o’r hyfforddiant rydw i’n recordio clipiau o Shane yn nofio o’r tu blaen, o’r ochr ac uwchben. Yna rwy’n defnyddio meddalwedd dadansoddi perfformiad i ddadansoddi’r clipiau hyn. Mae hyn yn caniatáu amser i fferru fframiau a dangos yn union ble mae angen i Shane wella.

“Mae’r dull rhydd o nofio yn ddull reit gymhleth, gyda’r breichiau, y coesau a’r pen i gyd yn gwneud pethau gwahanol. Mae ceisio gwylio pob peth ar yr un pryd a gweld yn union beth mae angen i’r nofiwr ei wneud yn gymhleth iawn. Yr hyn sy’n fuddiol wrth ffilmio yw fy mod i’n gallu gweld beth yn union mae ei ddwylo, ei goesau a’i ben yn ei wneud. Ar ôl y gwaith dadansoddi rwy’n creu fideo 6 munud sy’n cynnwys naratif gennyf i yn dweud wrth Shane beth sy’n digwydd ac yn amlygu’r rhannau mae angen iddo weithio arnynt.”

Meddai Shane: "Roedd gwylio’r fideo yn gymorth enfawr oherwydd roeddwn yn gallu gweld yn union beth roedd angen i mi weithio arno. Roedd pethau bach fel codi fy mhen ormod allan o’r dŵr yn effeithio ar gydbwysedd y corff i gyd. Ar ôl gweld y clipiau, rwy’n gallu mynd i’r pwll nofio a gweithio ar y 3 neu 4 awgrym mae Geraint wedi’u rhoi i mi. Mae gweithio ar 3 awgrym ar y tro dipyn yn haws i’w reoli ac yn dasg llawer llai beichus i mi.”

Yn ôl Geraint, mae’r llusgiad yn y dŵr tua 25 gwaith yn fwy na’r llusgiad yn yr aer felly mae techneg yn bwysig iawn, yn enwedig wrth wneud triathlon.

“Nid yw rhedeg a seiclo yn dibynnu cymaint ar dechneg,” ychwanega. “Os gallwch chi gael eich techneg nofio’n iawn, byddwch yn mynd yn gynt gyda llai o ymdrech. Yn achos nofio mae techneg gymaint yn fwy pwysig na ffitrwydd. Ein nod yw cael Shane yn nofio mor llyfn â phosibl er mwyn lleihau’r llusgiad. Bydd felly’n cymryd llai o ymdrech i symud ymlaen a bydd ganddo ddigonedd o egni ar ôl ar gyfer gweddill yr her.” 

Triathlon yw un o'r chwaraeon sy'n tyfu gyflymaf yn y DU gydag athletwyr fel y brodyr Brownlee a triathletwyr Cymreig fel Helen Jenkins a Non Stanford ar y brig. Mae lleoliad IRONMAN Wales yn Ninbych y Pysgod wedi arwain at gynnydd enfawr mewn triathletwyr hamdden yng Ngorllewin Cymru, gyda dros 200 o gyfranogwyr o Sir Benfro yn unig yn cystadlu yn 2015.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ymateb i boblogrwydd y gamp - nid yn unig drwy ddatblygu cyrsiau gradd sy'n canolbwyntio ar driathlon fel y BSc Outdoor Fitness - ond hefyd trwy fod yn brif noddwr Triathlon Abertawe, a gynhelir gan Activity Wales Events.

Os oes gennych ddiddordeb mewn Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored ac os hoffech ddysgu mwy am y cyrsiau gradd a gynigir gan Y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â Geraint Forster yn uniongyrchol drwy e-bostio g.forster@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk