Staff a myfyrwyr yn derbyn gwobr am waith rhagorol


23.12.2016

Mae staff a myfyrwyr o Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi derbyn gwobr Cyflwyniad Gorau am waith rhagorol mewn cynhadledd ryngwladol yn Amsterdam.

Dr Talib E Butt, Lecturer in Built and Natural Environments

Mae Dr Talib E Butt yn ddarlithydd mewn Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol a leolir ar gampws Mount Pleasant y Brifysgol. Yn ogystal â’i ymchwil gwreiddiol ei hun, mae ef a’i gydweithwyr yn annog myfyrwyr yn rheolaidd i lunio cyhoeddiadau o’u traethodau hir. Yn rhinwedd y rôl hon, cyflwynodd ymchwil ar risgiau llifogydd, risgiau llygredd amgylcheddol, ynni cynaliadwy ac adnewyddadwy, arbed ac effeithlonrwydd ynni, newid hinsawdd ac allyriadau carbon mewn cynadleddau rhyngwladol yn Amsterdam a Lisbon eleni.

Lluniwyd yr ymchwil ar risgiau llifogydd, sydd wedi ennill sawl gwobr ac a gyflwynwyd ganddo yn y Gynhadledd Ryngwladol ar Asesu a Rheoli Risg (ICRAM), o ganlyniad i gydweithrediad rhwng Dr Butt, ei gydweithwyr, a’r cyn-fyfyrwraig israddedig Natalie L. Jordan. Derbyniodd yr ymchwil wobr am y Cyflwyniad Gorau oddi wrth Academi Ryngwladol Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg (WASET), a drefnodd y gynhadledd.

Mae WASET yn dod ag academyddion gwyddonol blaenllaw, ymchwilwyr ac ysgolheigion ymchwil at ei gilydd er mwyn cyfnewid a rhannu eu profiadau a chanlyniadau ymchwil ar bob agwedd ar Asesu a Rheoli Risg. Mae hefyd yn cynnig prif lwyfan rhyngddisgyblaethol i ymchwilwyr, ymarferwyr ac addysgwyr gyflwyno a thrafod y newydd-bethau, tueddiadau a phryderon diweddaraf yn ogystal â’r heriau ymarferol y cwrddir â nhw, a’r atebion a fabwysiadwyd ym meysydd Asesu a Rheoli Risg.

Natalie L Jordan FACE student

Graddiodd Natalie L. Jordan o’r Drindod Dewi Sant yn 2015 gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Cadwraeth Amgylcheddol. Seiliwyd y cyflwyniad, sy wedi ennill gwobrau, ar ei thraethawd hir blwyddyn olaf ar lifogydd a chanfyddiadau ar newid hinsawdd. Meddai Natalie: “Ers graddio o’r Drindod Dewi Sant, mae fy ngradd wedi agor nifer o ddrysau. Rwyf wedi gweithio i gyngor lleol fel Cynorthwyydd Technegol Risg Llifogydd, ble cynorthwyais gyda llunio a gweithredu nifer o gynlluniau lliniaru llifogydd. Ar hyn o bryd, rwyf yn gweithio yn y Diwydiant Gwastraff a Dŵr Yfed fel Cydlynydd Data GIS, ac wrth ochr hyn rwyf yn gweithio gyda’r Drindod Dewi Sant i ddatblygu fy nhraethawd israddedig yn gyfres o bapurau sy’n archwilio sut mae llifogydd yn effeithio ar amheuaeth yr unigolyn parthed newid hinsawdd - y mae un ohonynt eisoes wedi ei gyflwyno mewn cynhadledd ryngwladol yn Amsterdam. Mae pob un o’r cyfleoedd gwych hyn wedi digwydd o ganlyniad uniongyrchol i’m gradd israddedig ac ni allwn fod yn fwy diolchgar am gymaint mae’r Brifysgol a’r darlithwyr wedi fy helpu i'w gyflawni."

Mae Dr Butt a’i gydweithwyr hefyd wedi bod yn gweithio gydag un arall o raddedigion Y Drindod Dewi Sant, Kristofer S. Getvoldsen, a gyflawnodd BSc mewn Peirianneg Sifil a Rheolaeth Amgylcheddol o’r Drindod Dewi Sant y llynedd. Eisoes mae ymchwil o’i draethawd hir blwyddyn olaf wedi ei gyflwyno mewn cynhadledd ryngwladol yn Lisbon, ac ar hyn o bryd mae’n datblygu papurau newydd mewn cydweithrediad â staff PCYDDS. Meddai Kris: “Gogoniant Y Drindod Dewi Sant yw bod ganddi staff fel Talib E. Butt, Christopher House a’r Athro Mike Phillips, cyd-awduron fy mhapurau, sy’n helpu nid yn unig myfyrwyr cyfredol y Brifysgol, ond hefyd y rhai sy wedi graddio. Does dim diwedd ar eu cefnogaeth ac mae helpu cyn-fyfyrwyr fel fi i gyhoeddi o’m traethawd yn enghraifft anarferol.”

Meddai Dr Butt: “Mae ymchwil wrth galon addysg brifysgol, boed yn gymhwysol neu’n sylfaenol. Mewn prifysgol, dylai myfyrwyr nid yn unig gael eu cyflwyno i wybodaeth gyfredol ond hefyd cael eu cynorthwyo i greu gwybodaeth newydd, ac o ganlyniad bod yn rhan o dirwedd ble mae trosglwyddo gwybodaeth a chynhyrchu gwybodaeth yn digwydd ar y cyd.”

Mae’n credu bod Y Drindod Dewi Sant yn gyffredinol, a’i Gyfadran yn benodol, yn cynorthwyo cyn raddedigion ac ôl-raddedigion i lunio erthyglau o’u traethodau hir y gellir eu cyflwyno mewn cynadleddau rhyngwladol a’u gwella hyd yn oed ymhellach wedyn i’w cyhoeddi mewn cylchgronau academaidd a adolygir gan gymheiriaid.  Yn ogystal â’i ymchwil ei hun, mae’n cyfeirio yn benodol at waith cyn-fyfyrwyr a gyhoeddwyd fel enghreifftiau i annog myfyrwyr i ragori yn eu traethodau hir.

 

kristofer s getvoldsen face student

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk