Y Drindod Dewi Sant i gynnal y lansiad yn y DU ar gyfer EntreComp - y Fframwaith Cymwyseddau Ewropeaidd, ar 12 Hydref


21.09.2016

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi y bydd yn cynnal y lansiad yn y DU ar gyfer EntreComp - y Fframwaith Cymwyseddau Entrepreneuriaeth Ewropeaidd, mewn cynhadledd ar ddydd Mercher 12 Hydref. Teitl y gynhadledd yw ‘Putting the Entrepreneurial into Learning’ ac fe’i cynhelir yn Ystafell Ddarllen Alex, Y Drindod Dewi Sant, Abertawe.

Yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol yn y Drindod Dewi Sant fydd yn arwain y gynhadledd ac mae Cyfarwyddwr yr Athrofa, yr Athro Andy Penaluna, wedi chwarae rhan ganolog yn lansiad Fframwaith Cymwyseddau Synnwyr o Fenter ac Entrepreneuriaeth (EntreComp) yr UE.   Yn benodol roedd yr Athro Penaluna â rhan fawr yn yr Agenda Sgiliau i Ewrop a lansiwyd yn ddiweddar sy’n anelu at sicrhau bod yr hyfforddiant, y sgiliau a’r cymorth iawn ar gael i bobl i’w helpu i ddod o hyd i swyddi o safon a gwella eu cyfleoedd mewn bywyd.

Gan weithio mewn cydweithrediad â nifer o bartneriaid, yn cynnwys Addysgwyr Menter y DU, Canolfan Genedlaethol Entrepreneuriaeth mewn Addysg (NCEE), yr Academi Addysg Uwch a'r Sefydliad Menter ac Entrepreneuriaid (IOEE), bydd y gynhadledd yn archwilio perthnasedd deilliannau dysgu entrepreneuraidd a’r modd maent yn cael eu gweithredu’n ymarferol ymhob math o leoliad, o addysg gynradd i hyfforddiant ar gyfer gwaith.

Meddai’r Athro Andy Penaluna:  “Mae’r gynhadledd yn cynnig y cyfle i ddeall y polisi y tu ôl i ddysgu entrepreneuraidd, i gael gwybodaeth am yr offeryn EntreComp sydd newydd ei lansio a chlywed gan ymarferwyr sut mae’n gallu gweithio’n ymarferol.  Dyma addysg flaengar sy’n anelu at ddatblygu dysgwyr sy'n greadigol, yn arloesol ac yn gallu gafael mewn cyfleoedd er mwyn newid pethau er gwell. Mae sgiliau fel y rhain yn gallu helpu pobl entrepreneuraidd i greu newid, boed hynny’n newid cymdeithasol ac amgylcheddol neu’n gysylltiedig â busnes.  Yn aml maen nhw wedi’u cymryd yn ganiataol o fewn addysg, ond bellach mae gennym ni ganllawiau sy’n ei gwneud hi’n eglur beth sydd ei angen ar draws Ewrop a thu hwnt.  Mae gwaith yr Athrofa Ryngwladol yn y Drindod Dewi Sant wedi bod yn ganolog i’r datblygiadau hyn ac rydym ni’n ymfalchïo yn yr hyn rydym ni wedi gallu ei gyfrannu i’r canllawiau arloesol hyn.”

Yn rhan o’r gynhadledd bydd rhagarweiniad fideo arbennig gan Ana Carla Pereira, Pennaeth Uned yng Nghyfarwyddiaeth Gyffredinol Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant y Comisiwn Ewropeaidd, ynghyd â chroeso gan yr Athro Mike Phillips, Pro Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi, Menter a Masnacheiddio yn Y Drindod Dewi Sant.

Bydd y trafodaethau’n cynnwys: ‘New Skills Agenda for Europe –the Skills We Need to Work and Live in the 21st Century’ a ‘World Cafe: Valuing Entrepreneurial Learning Across Different Education Settings – Making it Happen’.

Bydd Elin McCallum o Bantani Education a chyn swyddog polisi yn y Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi anerchiad â’r teitl ‘Making the Connections’ ac ‘Entrepreneurial Take-Away’ a bydd yr Athro Penaluna yn trafod ‘Using Learning Outcomes to Drive Recognition and Assessment.’ Bydd Margherita Bacigalupo o Gyd-ganolfan Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi cyflwyniad i ‘EntreComp - Supporting a Shared Understanding of Entrepreneurial Learning'.

Yn ystod y 21 mis diwethaf mae grŵp o arbenigwyr wedi bod yn gweithio’n galed ar y prosiect er mwyn darparu’r ddogfen ganllaw derfynol am addysg entrepreneuriaidd ar bob lefel ar gyfer dinasyddion ac addysgwyr Ewrop. 

Roedd cyfraniad y Drindod Dewi Sant yn cynnwys rhoi cymorth ar gyfer ymgorffori addysg entrepreneuriaeth ar draws y cwricwlwm cynradd ac uwchradd yng Ngweriniaeth Macedonia.   Yn rhan o’r fenter bu Elin McCallum a Catherine Brentnal o ‘Are You Ready’ yn gweithio gyda’r Athrofa Ryngwladol yn Y Drindod Dewi Sant i ddatblygu hyfforddiant entrepreneuraidd, cwricwlaidd ac arbenigol ar gyfer 2,500 o athrawon yn ogystal â datblygu llawlyfr “How to teach entrepreneurship”.  Credir mai’r fenter hon yw’r gyntaf o’i bath yn y byd.

Meddai’r Athro Andy Penaluna:  “Cychwynnodd ein cysylltiad â Macedonia yn 2011 yn ystod fy nghyfnod yn Gadeirydd Addysgwyr Menter y DU, rhwydwaith addysg yn y DU sy’n cefnogi ac yn datblygu addysg fenter.  Cefais wahoddiad i’r wlad i gefnogi’i nod o gychwyn ei rhwydwaith ei hun o addysgwyr menter.  Profodd hyn i fod mor llwyddiannus nes i Arlywydd Gweriniaeth Macedonia, Gjorge Ivanov, fy ngwahodd i ddychwelyd i’r wlad a siarad â’i busnesau am gyflogadwyedd.  Roedd hi’n eglur bod angen polisi ar gyfer addysg entrepreneuriaeth ac roedd llywodraeth Macedonia yn cytuno. Wedyn gofynnodd yr Arlywydd i'r Drindod Dewi Sant helpu i ddatblygu’r polisi gyda’r Sefydliad Hyfforddi Ewropeaidd yn Turin, ac aeth y prosiect yn ei flaen o’r fan yna.”

Sefydlwyd y fframwaith gan Gyd-ganolfan Ymchwil - Sefydliad Astudiaethau Technolegol Arfaethedig (JRC IPTS) y Comisiwn Ewropeaidd.  Roedd Dr Yves Punie, arweinydd y prosiect yn y Gyd-ganolfan Ymchwil, yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfnewid gwybodaeth gydag Andy ynghylch eu dulliau ym maes Addysg Fenter ac Entrepreneuriaeth, yn ogystal â’i gyfraniad gweithredol i’r gweithdy i Arbenigwyr a gychwynnodd y prosiect yn Seville ym mis Mawrth 2015, a thrwy roi adborth ar nifer o achlysuron ar gynnyrch ymchwil y Gyd-ganolfan.   

Mae'r Gyd-ganolfan Ymchwil wedi dweud y byddai’n hapus i gael cefnogaeth ddilynol gan yr Athrofa Ryngwladol yn y Drindod Dewi Sant ynghylch datblygu ymhellach y Fframwaith Cymwyseddau Entrepreneuriaeth Ewropeaidd.

Bu'r Athro Penaluna yn arwain ar gynghori adrannau creadigrwydd, arloesi ac adnabod cyfleoedd y fenter ac meddai:  “Ar ôl 10 mlynedd o drafodaeth mae fframwaith ar gyfer yr UE gyfan wedi’i gytuno. Daeth rhan o’r trafodaethau hynny i’w hanterth yn Strasbourg lle bu Kathryn Penaluna, Rheolwr Menter y Drindod Dewi Sant, yn cyflwyno ochr yn ochr â’r Comisiynydd Cyflogaeth.

 “Mae’n garreg filltir arwyddocaol sy’n anelu at ei gwneud hi’n haws i ddinasyddion asesu perthnasedd cynigion ar gyfer dysgu.  Yma yn y Drindod Dewi Sant, rydym ni’n falch i ni fod yn rhan ohoni.  Mae’n cefnogi llawer o’n cynigion ni ar gyfer dysgu ym maes creadigrwydd ac arloesi ac fel un o’r prif bartneriaid yn natblygiad y canllawiau hyn, mae’r Drindod Dewi Sant mewn sefyllfa dda i ymateb i’r heriau a ddaw yn sgil y dulliau newydd hyn. Pan ewch chi i wraidd y mater, mae ein neges yn eithaf syml. Rydym ni eisiau datblygu pobl â dychymyg sy’n breuddwydio am ddyfodol, ond sydd hefyd yn gallu gweithio allan y dulliau gorau o wneud i hwnnw ddigwydd.”

Ychwanegodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Mae gwaith yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol yn enghraifft ardderchog o’r modd y mae ymchwil y Brifysgol yn effeithio ar bolisi rhyngwladol.   Mae Cyflogadwyedd ac Entrepreneuriaeth yn themâu allweddol i’r Drindod Dewi Sant; bydd sgiliau o'r fath yn cael eu hymgorffori ar draws ein rhaglenni ac yn galluogi ein myfyrwyr a’n graddedigion i wneud gwahaniaeth go iawn i gymdeithas.  Rwy’n ymfalchïo yn rôl y Brifysgol yn natblygiad Fframwaith EntreComp ac rwy’n ddiolchgar i’r Athro Penaluna a’i dîm am eu harweinyddiaeth”.