Y Drindod Dewi Sant yn helpu Andrew codi arian ar gyfer Maggie's


16.12.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi camu i mewn i helpu'r cyn-beiriannydd a’r athronydd Andrew Jenkins, sydd wedi gosod nod iddo ei hun o feicio 2,000 o filltiroedd i bob un o ganolfannau canser Maggie’s yn y DU.

maggies car

Bwriada Andrew, sydd â chanser angheuol, ddefnyddio’r Tangerine Dream Machine (gweler y llun) i deithio o gwmpas mewn ymgais i dynnu sylw at y gwaith sy'n cael ei gyflawni gan ganolfannau Maggie’s sy'n gofalu am gleifion canser a'u teuluoedd a'u ffrindiau.

Meddai Paul Davies o Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiaduro a Pheirianneg (FACE): "Byddai yn teithio dros 2,000 o filltiroedd yn y Tangerine Dream Machine yn her wirioneddol i rywun holliach. Yn ei gyflwr ef, mae Andrew yn gwneud her eithafol ac rydyn ni’n falch o’i gynorthwyo yn y fenter hon. Rydyn ni’n ei baratoi ar gyfer y dasg arteithiol sydd o’i flaen drwy wella gwydnwch y corff a dibynadwyedd y system yrru drydan wrth geisio hefyd wneud lle’r peilot  yn amgylchedd mor gyfforddus ac ymarferol ag y bo modd."

Mae Andrew o Abertawe wedi bod yn brysur yn codi arian ar gyfer elusennau er gwaethaf cael diagnosis o angiosarcoma terfynol – sef math o ganser sydd mor brin nes tybir bod Andrew yn un o ddim ond chwech o bobl yn y byd i’w gael.

Gwaetha’r modd, bu farw’r pump arall, meddai, o fewn pum mis o gael eu diagnosis. Mae'n effeithio ar leinin mewnol gwythiennau gwaed ac yn ystod y tair blynedd diwethaf mae’r dyn 54 oed wedi cael aorta artiffisial ac hefyd wedi cael rodiau titaniwm hefyd wedi eu gosod yn ei gefn mewn llawdriniaethau arbenigol yn Ysbyty Treforys ger Abertawe.  

Fodd bynnag, mae Andrew am roi cynnig ar wneud taith anferthol o gwmpas Canolfannau Prydain Maggie’s mewn felomobeil Quest a drydaneiddiwyd, 'car beic', a'i lysenw yw y Tangerine Dream Machine. Mae am godi arian ar gyfer Canolfannau Gofal Canser Maggie's, sy’n gofalu am gleifion canser. "Adeiladau ysbrydoledig gyda phobl wych" yw ei ddisgrifiad e arnyn nhw.

Meddai: "wrth i mi gael cemotherapi, yn aml roedd rhaid aros wrth i’r cyffuriau gael eu paratoi a byddai’r staff yn Ysbyty Singleton yn dweud, 'Beth am alw yng nghanolfan Maggie’s wrth i chi aros?' A bod yn onest, doedd dim llawer o awydd arna i fynd o un ganolfan ganser i un arall, ond un diwrnod dyma’r wraig yn dweud y dylem ni fynd i’w gweld gan ein bod ni wedi gweld y lle yn cael ei adeiladu, ac felly i mewn â ni. Er syndod i mi, roedd y lle’n gwbl wahanol i amgylchedd ysbyty, mae’n debycach i ryw gartref hardd ar Grand Designs! Y peth cyntaf a welais i oedd y gegin ac ar unwaith dyma nhw’n cynnig paned o de i ni. Roedd yr olygfa o’r ystafell llawr cyntaf mor rhyfeddol, roeddem ni’n edrych dros y Mwmbwls a’r Pier. Y cwestiwn oedd yn mynd trwy fy meddwl i o hyd ac o hyd oedd, pam yn y byd nad yw i wedi bod yma cyn hyn?" 

Tangerine Dream Machine

Dywedodd Andrew ei fod hefyd am godi ymwybyddiaeth o ganolfannau Maggie’s, sy'n cynnig cymorth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol yn rhad ac am ddim i bobl sydd â chanser a'u teuluoedd a'u ffrindiau.

"Mae gan ganolfannau Maggie's rwydwaith o 18 canolfan ganser ledled y DU, o Lundain a Chaergrawnt i Aberdeen ac Inverness ac rydw i am weld pob un ohonyn nhw. Os ydyn nhw hanner cystal ag Abertawe, ca i wledd. Mae canolfannau Maggie's yn bwysig am fod ganddyn nhw adeiladau gwych gyda staff ac amser a gofal."

Wrth sôn am yrru’r felomobeil ar ffurf torpido, sydd wedi gweithio hyd yn hyn â phedalau fel beic arferol, meddai Andrew: "Yn fyr, rydych chi’n  yn gorwedd ar eich hyd gyda’ch coesau ymlaen. Rwy wedi cael llawer o help gyda fy her dros Ganolfannau Maggie’s. Mae’r Drindod Dewi Sant wedi bod yn gaffaeliad mawr. Alla i ddim diolch yn ddigon  i Paul, Roger Dowden a Graham Howe am eu help wrth geisio fy nghael i ar y ffordd a gwneud fy siwrnai, o dan yr amgylchiadau, mor gyfforddus â phosibl."

Meddai Sarah Hughes, Pennaeth Canolfan Maggie’s Abertawe: "Mae Andrew wedi gosod nod anodd iawn iddo ei hun ac mae pawb yn rhyfeddu at ba mor benderfynol yw o gyflawni hyn er mwyn helpu i godi arian ar gyfer Canolfan Maggie’s Abertawe.  Hoffai pawb ddiolch yn fawr i’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am ei holl help wrth wneud taith Andrew ychydig yn haws a mwy cyffyrddus. Bydd yr arian y bydd Andrew yn ei godi, sydd eisoes bron cyrraedd £18,000, o’r her hon yn mynd i gefnogi rhagor o bobl sy'n byw gyda chanser yn ogystal â’u teulu a'u ffrindiau."

 

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Cate Hopkins, Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau ar: catherine.hopkins@uwtsd.ac.uk / 07872 423 788