Y Drindod Dewi Sant yn helpu i ddarganfod Talent Ffilm Ffresh yng Nghymru


15.09.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hapus iawn i weithio unwaith eto mewn partneriaeth â Gŵyl Ffresh sy’n darparu’r ŵyl gyfryngol hynaf i fyfyrwyr yn y DU.

Mae Ffresh wedi cyhoeddi y bydd yn parhau i gefnogi’r sector creadigol llewyrchus yng Nghymru drwy lansio dau gwrs newydd dan adain Rhaglen Rwydwaith y DU gan Academi Ffilm y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI). Mae’r cyrsiau mewn Effeithiau Gweledol ac Animeiddio wedi’u hanelu at bobl ifanc 16-19 oed ac yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd ac yn Ysgol Celf a Dylunio’r Drindod Dewi Sant yn Abertawe. Nod y ddau gwrs yw dechrau datblygu’r genhedlaeth nesaf o dalent greadigol yng Nghymru, i Gymru.  Mae modd gwneud cais nawr ac mae Ffresh yn chwilio am hyd at 40 o bobl ifanc i gymryd rhan.  

Bydd dau gwrs Talent Ffresh BFI yn rhedeg am 6 diwrnod yng Nghaerdydd ac yn Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe yn ystod hanner tymor ym mis Hydref. Maent yn rhan o Academi Ffilm y BFI sy’n rhedeg ar draws y DU gan anelu at helpu i hyfforddi ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr ffilm, gan gefnogi pobl ifanc talentog ac ymrwymedig 16-19 oed i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau masnachol a diwylliannol a fydd yn helpu i wireddu gyrfa ym maes ffilmiau.  

Roedd y cwrs yn llwyddiannus iawn yn ei flwyddyn gyntaf yn Abertawe ac yn sgil y llwyddiant hwnnw, caiff ei ddarparu unwaith yn rhagor gan Dan Thomas a Faye Hannah o Ddoc Dawn/Talent Dock.  Bydd y cwrs yn cynnig cyflwyniad eang i Ffilm, Effeithiau Gweledol ac Animeiddio yn cynnwys technegau cynhyrchu ac offer, storifyrddio, ffilmio, mentora a chyngor a chymorth gyrfaoedd.  

Meddai Jody Tozer, Cyfarwyddwr Ffresh Cyf.:  “Rydym ni’n cydnabod bod rhwystrau i rai pobl ifanc yng Nghymru i gael mynediad i gyrsiau gwneud ffilmiau megis Talent Ffresh BFI.  Mae’r cymorth gwych hwn gan yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig yn caniatáu i ni wahodd pobl ifanc sydd â’r angen mwyaf i wneud cais am fwrsari ar y cyd â’u cais a gallwn ni yn ein tro sicrhau ein bod yn gwahodd cynifer o geisiadau â phosibl gan bobl ifanc ar draws Cymru.”

Mae Ffresh yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid o’r diwydiant ar y cwrs yn cynnwys BAIT Studio a Clothcat Animation a fydd yn mentora hyd at 40 o gyfranogwyr yn ogystal â chynnig cyngor a sgyrsiau ar yrfaoedd a dilyniant drwy’r diwydiant.  Meddai Jon Rennie, Rheolwr Gyfarwyddwr BAIT Studio: “Mae Bait Studio yn hapus iawn i gymryd rhan yn Academi Ffilm y BFI unwaith eto eleni, nid yn unig gan gyfrannu i’r cwrs Effeithiau Gweledol ond hefyd i’r cwrs Animeiddio newydd drwy ein chwaer-gwmni Clothcat Animation. Fel cwmni lleol yng Nghymru, rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd annog talent ifanc a sicrhau y bydd ganddynt lwybr i lwyddiant yn eu gyrfa.”

Bydd y cyfranogwyr llwyddiannus yn ennill dyfarniad Lefel 2 ‘Paratoi i Weithio ym Maes Ffilm’ wrth gwblhau’r cwrs, a fydd yn fan cychwyn i’r rheini sy’n cael blas ar Effeithiau Gweledol ac Animeiddio fynd ymlaen i ddod i fwy o weithdai a chyrsiau preswyl yn ystod hanner tymor a’r haf, gan ddod yn rhan o rwydwaith ehangach yn y DU.

Mae ceisiadau ar gyfer y cwrs ar agor o 19 Awst tan hanner dydd ar 23 Medi 2016