Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru yn cydweithio â Ysgol Glantaf i gynnig profiad i ddisgyblion tra’n paratoi ar gyfer eu perfformiad ‘Crazy For You’.


23.06.2022

Mae Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi bod yn cydweithio a chreu gweithdai ar gyfer disgyblion blwyddyn 9 o Ysgol Glantaf, Caerdydd tra’n paratoi ar gyfer eu sioe diwedd blwyddyn ‘Crazy For You.’

Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru yn cydweithio â Ysgol Glantaf i gynnig profiad i ddisgyblion tra’n paratoi ar gyfer eu perfformiad ‘Crazy For You’.

Bydd myfyrwyr BA Perfformio a BA Musical Theatre yn perfformio’r sioe ‘Crazy For You’ sy’n cael ei gyfarwyddo gan y cyfarwyddwr amryddawn James Williams. Daw’r sioe â rhai o ganeuon mwyaf poblogaidd Gershwin at ei gilydd fel 'I Got Rhythm', 'Embraceable You' a 'Someone to Watch Over Me' mewn hanes doniol o hunaniaethau anghywir, torcalon a rhamant.

Bwriad y gweithdai yw i gysylltu, ac ymestyn allan at ysgolion yn y gymuned, ac i gyd-ddysgu a rhannu sgiliau gyda’r disgyblion. Mae’r gweithdai hefyd yn gyfle i’r disgyblion gael blas o fyd y sioe gerdd, a gweld sut mae’r myfyrwyr yn mynd ati yn eu sesiynnau ymarfer o ddydd i ddydd, yn ogystal â ystyried pa fath o yrfaoedd mae’r cwrs yn ei gynnig.

Dywedodd y darlithydd Elen Bowman:

“Cefais groeso twymgalon gan ysgol Glantaf a chyfle am chydig i rhannu ymarferion actio gyda chriw o tua 40 o ddisgyblion drama chwilfrydig.  Trwy gemau theatr gan wneuthurwyr fyd eang, roedd modd i ni drafod pwysigrwydd Corff rhydd, Ffocws, Cyd-weithio, Sylw, Mentro ac Ymroi gant y cant - sef swydd dyddiol yr actor!

“Cawsom drafodaeth ddifyr a phwysig am hyder a'r hyn sydd yn gallu ein rhwystro rhag neidio mewn beth bynnag sydd o'n blaenau heb ofni gwneud ffwl o'n hunain. Erbyn diwedd y sesiwn roedd yr hyder, ac felly yr actio wedi datblygu cryn dipyn.”

Ysgol Glantaf

Meddai’r cyfarwyddwr James Williams:

“Gwyddom i gyd fod ymgysylltu â phobl ifanc yn y theatr yn hanfodol ar gyfer dyfodol ein diwydiant, ac felly roeddwn wrth fy modd ein bod wedi gallu cynnal ymweliad gan ddisgyblion blwyddyn 9 i’r ymarfer 'Crazy For You'.  Gyda'n gilydd cawsom olwg ar gyd-destun y sioe a pha arddulliau actio sy'n ddefnyddiol wrth wneud sioe gerdd.  Yna rhannwyd rhediad o hanner cyntaf y sioe ac yna sesiwn holi ac ateb fer. 

“Roedd ymatebion meddylgar y disgyblion i'r gwaith yn ddefnyddiol, ac roedd eu cael yn ein hymarfer yn ddefnyddiol i'r cast gan eu bod yn gallu arbrofi gyda thorri'r 'bedwaredd wal' ac ymarfer chwarae gyda chynulleidfa ar dair ochr.  Roedd yn bleser gweld myfyrwyr a disgyblion yn taflu eu hunain i'r gwaith gyda'i gilydd ac rwy'n edrych ymlaen at rannu'r sioe orffenedig gyda nhw i gyd yr wythnos nesaf.”

Bydd y disgyblion hefyd yn cael y cyfle i ddod i weld un o berfformiadau’r sioe er mwyn cael profiad o ddeall datblygiad creadigol o'r ymarfer hyd at y pen llanw. Ychwanegodd Elen Bowman,

“Credaf fod rôl drama yn ein ysgolion mor bwysig ac yn medru annog datblygiad yr unigolyn mewn gymaint o ffyrdd allweddol. Edrychaf ymlaen i greu mwy o bartneriaeth rhwng y Brifysgol a Glantaf yn fuan.”

Meddai Wil Morris, disgybl o flwyddyn 9 yn Ysgol Glantaf:

“Cawsom brofiadau dramatig gwych wythnos ddiwethaf fel dosbarth Drama, nid yn unig gweld tu mewn adeilad y Masons Hall (gwahanol!) ond yn bennaf, cael y cyfle i ymuno yn ymarfer y myfyrwyr sy’n perfformio ‘Crazy For You’ ymhen wythnos. Cyfle i ystwytho a datblygu sgiliau cynhesu ac anadlu - joio! 

“O’u gwylio’n ymarfer yr act gyntaf roedd yn braf eu gweld yn mwynhau (fel ni) wrth ddawnsio a chanu - bydden i wrth fy modd cael bod yn rhan o gast tebyg yn enwedig wrth wylio eu hegni a’u hymroddiad fel Corws. 

“Diolch i Elen Bowman am y gweithdy yn yr ysgol a diolch i’r myfyrwyr am y profiad o gael gwylio’u perfformiad - edrychwn ymlaen at weld y perfformiad gorffenedig ymhen wythnos.”

Bydd perfformiadau ‘Crazy For You’  yn cael eu cynnal ar Fehefin 30ain a Gorffennaf 1af yng Nghanolfan Celfyddydau’r Gate yng Nghaerdydd. Am docynnau, archebwch yma

Wavda Cymru

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk