Campws Llambed yn croesawu Ffoaduriaid newydd i’r gymuned


21.11.2022

Croesawyd ffoaduriaid o bob rhan o Sir Gaerfyrddin a Cheredigion i gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed gan dîm Ehangu Mynediad y Brifysgol i hwyluso cysylltiadau cymdeithasol a chwrdd â sefydliadau a fydd yn darparu cymorth.

Craft activities taking place at a welcome event for Ukrainian and Syrian Refugees at Lampeter campus in October 2022

Cefnogwyd dros 70 o bobl i fynychu’r digwyddiad, a gynhaliwyd gan y Drindod Dewi Sant mewn partneriaeth â Chymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO), y Groes Goch, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Aberaid, gan ddod â ffoaduriaid o Wcráin a Syria, a’r rhai sy’n eu lletya, at ei gilydd.

Cynorthwywyd y teuluoedd â’u hanghenion teithio ar y dydd, cawsant ginio gyda’i gilydd a chymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau thematig, addas i deuluoedd, yn canolbwyntio ar bwysigrwydd cydberthynas a rhannu straeon, gyda gweithdai’n cael eu cynnal gan y Drindod Dewi Sant ac arts4wellbeing.  

Mewn un gweithdy crëwyd mosaig draig coch allan o ddarnau mân unigol o bapur a roddwyd at ei gilydd i greu creadur hardd â chrafangau aur. Roedd y tameidiau o bapur yn symboleiddio, pan fo cryfderau, straeon, caredigrwydd a gwendidau yn cyfuno a phobl yn dod at ei gilydd, gellir creu rhywbeth mwy a chryfach na chyfanswm y rhannau unigol.

Meddai Sara Wentworth, Cyfarwyddwr arts4wellbeing: “Roedd ymdeimlad calonogol o gymuned a chariad yn yr ystafell wrth i ni i gyd weithio ar rywbeth gyda’n gilydd. Gan rannu ein creadigrwydd, ein meddyliau a’n sgiliau wrth sefyll ochr yn ochr, llwyddwyd i gwblhau gosodwaith y ddraig a’r aderyn tân.  Roedd yr ystafell yn byrlymu o garedigrwydd a chynhesrwydd – rwy’n teimlo’n wirioneddol ddiolchgar am y diwrnod hyfryd hwn.” 

Trefnwyd y digwyddiad gan Samantha Bowen, Rheolwr Ehangu Mynediad, ac Elisha Hughes, Swyddog Ehangu Mynediad yn y Drindod Dewi Sant, sy’n canolbwyntio ar waith cymunedol ac ymgysylltu â grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio. Meddai Elisha: “Mae gwaith y tîm Ehangu Mynediad yn y Drindod Dewi Sant yn annog pobl o bob cefndir i gymryd rhan mewn addysg.

“Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cynwysoldeb a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol ac economaidd i sicrhau bod pawb sy’n gallu elwa o addysg yn gallu cael gafael ar yr hyn sydd ei angen arnynt i fod yn llwyddiannus. Drwy ddigwyddiadau megis hwn heddiw a gwaith ein tîm ehangach, rydym yn cyfleu’r ymrwymiad hwn, sydd wrth galon diwylliant ein sefydliad, i greu amgylchedd croesawgar o gynwysoldeb ac ymwybyddiaeth.”

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i ddileu’r rhwystrau rhag cyfranogi mewn Addysg Uwch a wynebir gan y rheiny sy’n ceisio lloches yn y DU, ac mae’n cefnogi Cenedl Noddfa – Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd mae’r Brifysgol yn gwneud cais am statws Prifysgol Noddfa a fydd yn galluogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches i gael mynediad i addysg a chefnogaeth am ddim yn ystod eu hastudiaethau.  

Refugees working together to make a red dragon collage out of scraps of paper

Ymhlith y rhai oedd yn bresennol yn y digwyddiad roedd myfyrwyr o Wcráin sydd wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Drindod Dewi Sant i astudio MA mewn Dinasyddiaeth Fyd-eang ac Arweinyddiaeth Gynaliadwy. Mae Anastasia Patiuk yn un o’r myfyrwyr hynny, a meddai: “Rwyf wedi bod yn Llambed am bron i fis nawr, ac rwy’n ddiolchgar i’r holl bobl o’r Brifysgol sydd wedi gwneud y broses o gyrraedd ac  ymgartrefu mor hawdd.  Rwy’n teimlo’n gyfforddus ac yn ddiogel, rwyf wrth fy modd â’r byd natur sydd gerllaw, a dydw i erioed wedi gweld cymaint o enfysau yn fy myw!

“Ar ben hynny, mae’n werth nodi dull arbennig y Drindod Dewi Sant o addysgu, mae’n gyfeillgar ac yn gefnogol o bobl ac mae ganddi lyfrgell gwych.  Roedd yn bleser cwrdd â chymaint o Wcraniaid yn y digwyddiad hwn a chael y cyfle i wneud gweithgareddau crefft sy’n llonyddu’r meddwl. Y clustdlysau wnes i yw fy ffefrynnau nawr, a byddant bob amser yn fy atgoffa o’r diwrnod a’r egni a’r optimistiaeth o’m cwmpas, oedd yn gymaint o ysbrydoliaeth.” 

Roedd y Cynghorydd Rhys Bebb Jones, Dirprwy Faer Cyngor Tref Llambed yn bresennol yn y digwyddiad ac meddai: “Roeddwn yn falch iawn i gefnogi digwyddiad mor llwyddiannus ar ran y Cyngor Tref. Roedd yn hyfryd cwrdd â chymaint o deuluoedd newydd a’r rhai sy’n eu lletya, a gwneud cysylltiadau gyda’r asiantaethau sy’n darparu cymorth i’r rhai sydd wedi cyrraedd Ceredigion. Edrychaf ymlaen at y digwyddiad nesaf yn y gwanwn a chyfleu cefnogaeth barhaus y Cyngor Tref i’r Brifysgol wrth gynnal digwyddiadau o’r fath, ac i’r teuluoedd o Wcráin, Syria a gwledydd eraill sydd bellach yn galw Llambed yn gartref.” 

Roedd rhai o’r teuluoedd oedd yn bresennol eisiau diolch ac adfyfyrio ar y digwyddiad, a welodd lawer yn gwneud cysylltiadau gyda phobl nad oeddent wedi cwrdd â nhw erioed o’r blaen, ond yr oeddent yn rhannu profiad â nhw. Meddai un ohonynt: “Rwy’n teimlo mor ddiolchgar i fod yma yn eich pentref hyfryd ac yn y man hwn lle mae pawb mor garedig a hael – rydyn ni mor hapus i fod yma.”  

Meddai un arall: “Diolch bawb am y digwyddiad heddiw! Mae’r plant wrth eu bodd ac mae ein teulu ni’n hapus.” Meddai trydydd un: “Rwy eisiau diolch i’r holl drefnwyr am y digwyddiad heddiw. Roedd popeth yn wych! Hedfanodd yr amser wrth i ni wneud y gwaith crefft a chyfathrebu â’n gilydd, ac roedd yn brofiad llawn emosiwn a phositifrwydd. Gwelwn ni chi’n fuan!”

Banners showing the support available to the newly arrived refugee families

Gwybodaeth Bellach

Ella Staden

Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau

Press and Media Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

E-bost | Email : ella.staden@uwtsd.ac.uk

Ffôn | Phone : 07384467078