Cwrs DPP Newydd mewn Mandarin sylfaenol a llythrennedd triphlyg i athrawon ysgolion


11.04.2022

Yn dilyn lansiad llwyddiannus y cwrs Dysgwch i Addysgu Mandarin ym mis Tachwedd 2021, mae Athrofa Confucius Y Dridod Dewi Sant yn cynnig y cwrs hwn eto ar 28 Ebrill 2022.

Learn-to-teach-mandarin-Wales

Ar ol mynychu'r cwrs cyntaf, dyma ddywedodd un o’n myfyrwyr am y cwrs:

“Roedd ffocws tairiethog y gwersi yn ddiddorol iawn, a gwnes wir fwynhau lefel y manylder a oedd yng ngwersi’r tiwtor. Roeddynt yn llawn gwybodaeth, ac roedd y ‘dysgu ychwanegol’ (darlithoedd diwylliannol ategol) yn ddiddorol iawn ac yn rhoi cyflwyniad cyflawn i’r iaith Tsieineeg Mandarin a’r diwylliant Tsieineaidd yn ehangach.”

Mae Learn to Teach Mandarin yn gwrs prifysgol Lefel 4 a luniwyd ac a gyflwynir gan Sefydliad Confucius yn y Drindod Dewi Sant.  Nod y cwrs yw rhoi sgiliau iaith sylfaenol i athrawon ysgolion Cymru mewn Mandarin, pynciau diwylliannol hanfodol, ac adnoddau addysgu er mwyn iddynt allu fynd ymlaen i addysgu elfennau o Tsieinëeg i’w myfyrwyr Cyfnod Allweddol 2 neu 3.  Mae’n ddelfrydol ar gyfer athrawon Ieithoedd Tramor Modern sy’n dymuno ychwanegu at eu hyfforddiant proffesiynol drwy ddysgu iaith newydd, ond mae’n addas iawn hefyd ar gyfer athrawon nad oes ganddynt gefndir mewn addysgu ieithoedd tramor, nac unrhyw wybodaeth am Mandarin ymlaen llaw.

Cyflwynir y cwrs 12 wythnos ar-lein, ar ôl yr ysgol, am 2 awr yr wythnos.  Mae’n cwmpasu geirfa ac ymadroddion defnyddiol ar gyfer cyfathrebu mewn senarios o fywyd go iawn ac mae’n cynnwys ystod o bynciau diwylliannol diddorol.  Mae pob uned â thema yn seiliedig ar senarios o fywyd go iawn ac mae wedi’i llunio er mwyn i athrawon allu defnyddio’r deunyddiau yn yr ystafell ddosbarth naill ai yn bynciau ynddynt eu hun neu’n gyfres o wersi.  Fodd bynnag, mae cynnwys yr holl 11 uned yn adeiladu’n raddol i ddarparu sylfaen gadarn mewn Mandarin sylfaenol.

Mae gan y cwrs nifer o nodweddion unigryw.  Addysgir Mandarin yng nghyd-destun llythrennedd triphlyg, gan gydnabod anghenion dysgwyr dwyieithog Cymraeg/Saesneg, a chan wneud cysylltiadau diddorol iawn rhwng y tair iaith.  Defnyddir llunwyr brawddegau â chod lliwiau i ddangos y gwahaniaethau a’r pethau tebyg rhwng Mandarin, Cymraeg a Saesneg, gan roi hyblygrwydd hefyd i gynnwys ieithoedd eraill.  Mae ynganu tonau yn cael ei hwyluso gyda system cod lliwiau systematig.

Yn ogystal â’r unedau iaith mae’r cwrs yn cynnig cyfres o 10 darlith academaidd ar bynciau diwylliannol Tsieineaidd gwahanol megis Traditional Chinese MedicineThe Rabbit in the Moon and other Chinese Legends, a The Art of Chinese Calligraphy, i nodi ond ychydig.  Mae’r rhain yn darparu sylfaen gadarn i athrawon fynd ymlaen i greu adnoddau a gweithgareddau ynghylch y diwylliant Tsieineaidd i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

Meddai tiwtor y cwrs, Ms Tang Yuqi:  

"Mae dysgu iaith newydd yn agor drws i fyd newydd. Mae dysgu iaith donyddol yn rhoi cipolwg hollol newydd i chi ar iaith.  Hefyd, bydd myfyrwyr yn dysgu methodolegau addysgu sydd ar flaen y gad ac yn gallu cael eu trosglwyddo i addysgu unrhyw iaith dramor.  Rwy’n edrych ymlaen at rannu’r cwrs ag athrawon ysgolion Cymru."

Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius, Krystyna Krajewska:

"Rwy’n gobeithio y bydd athrawon ysgolion Cymru sydd â diddordeb  mewn ieithoedd yn gweld bod hyn yn gyfle da i ddarganfod cyfoeth yr iaith a diwylliant Tsieineaidd.   Hefyd mae’n gyfle gwych i ychwanegu at eu sgiliau proffesiynol gyda chwrs sy’n darparu credydau."

Mae’r cwrs Learn to Teach Mandarin yn rhoi 10 credyd ar Lefel 4 a ddyfernir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae’r cwrs yn cychwyn ar 28 Ebrill ac mae angen cofrestru ymlaen llaw.   I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.uwtsd.ac.uk/online/confucius-institute-online-learning/chinese-language-online-courses neu anfonwch e-bost at k.krajewska@uwtsd.ac.uk