Cydnabod rhagoriaeth: Menywod a Gyflawnodd yn y Drindod Dewi Sant 2022


10.11.2022

I nodi a dathlu cyflawniadau menywod ar draws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae’r Brifysgol wedi lansio ei gwobrau cyntaf ar gyfer Menywod y Flwyddyn mewn digwyddiad yn Ystafell Gynadledda Dinefwr yn Abertawe.

Group shot of Women's Network members at UWTSD Women's Awards 2022

Trefnwyd y gwobrau gan Rwydwaith Menywod y Drindod Dewi Sant, a’u nod yw cydnabod a dathlu modelau rôl cadarnhaol sy’n ysbrydoli ac sy’n gwneud gwaith nodedig ac yn gwneud gwahaniaeth i bobl eraill.

Seiliwyd y Rhwydwaith Menywod ar frwdfrydedd cyffredin am godi proffil menywod yn y Drindod Dewi Sant, grymuso menywod, a chreu lle cefnogol, uchelgeisiol ac ysgogol i staff benywaidd ar bob cam yn eu gyrfa.

Traddododd Uzo Iwobi, Cymrawd Anrhydeddus yn y Drindod Dewi Sant, anerchiad o anogaeth a phositifrwydd yn ystod y digwyddiad amser cinio gan gyflwyno tystysgrif i’r holl enwebeion.

Meddai’r Athro Iwobi: “Mae heddiw wedi bod yn hollol anhygoel. Rydym wedi gweld a dathlu a siarad â merched anhygoel Cymru sy'n gweithio yn y Brifysgol hon. Yr ymroddiad, yr ymrwymiad, y penderfyniad bwriadol, pwrpasol i wneud newid yn eu gweithleoedd, i godi eraill i fyny ac i helpu, yn enwedig yn ystod y pandemig - aeth y menywod hyn gam ymhellach, ac maent yn parhau i ysbrydoli cenedlaethau newydd o fenywod.”

Hefyd dangoswyd fideo gan yr Athro Elena Rodriguez-Falcon FREng, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.  Ni fu modd i’r Athro Rodriguez-Falcon fod yn bresennol am ei bod yn derbyn cymrodoriaeth arobryn gan yr Academi Frenhinol Peirianneg mewn seremoni yn Llundain.  

Meddai’r Athro Rodriguez-Falcon: “Mae heddiw yn gyfle gwych i ddod at ein gilydd i ddathlu cyflawniadau menywod yn ein sefydliad ar bob lefel ac mewn unrhyw swydd yr ydym yn ymgymryd â hi, ac rwy’n credu’n llwyr yn yr agenda hon. Rydyn ni’n gryfach pan rydyn ni’n cefnogi ein gilydd, yn annog ein gilydd ac yn dathlu llwyddiannau ein gilydd.”

Professor Uzo Iwobi delivering a speech at UWTSD Women's Awards 2022

Mae’r rheini a wobrwywyd yn cynnwys y canlynol:

Alisa Mahdich, Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer rhaglen BA (Anrh) Rheolaeth Ryngwladol y Brifysgol, a gyflwynir yn Dnipro, Wcrain. Gydol y 9 mis diwethaf mae hi wedi goruchwylio cyflwyno’r rhaglen i fyfyrwyr mewn amodau dychrynllyd a brawychus, a threuliwyd rhai o’r misoedd hynny mewn lloches rhag bomiau.  Mae hi’n parhau i wneud ei gorau glas i sicrhau bod yr holl waith myfyrwyr angenrheidiol yn cael ei farcio a’i gymedroli er mwyn i fyfyrwyr nid yn unig barhau â’u hastudiaethau ond graddio hyd yn oed.

Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Profiad Academaidd – am arweinyddiaeth a chefnogaeth eithriadol drwy Covid 19.  Mae Mirjam hefyd wedi bod wrthi yn dod â’r holl wahanol raglenni academaidd at ei gilydd dan un fframwaith sicrhau ansawdd – gan gydweithio ac ysbrydoli cydweithwyr ar yr un pryd.

Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd Celf a’r Cyfryngau – menyw sy’n arwain ac yn ymdrechu i gyflawni’r gorau ar ran ei thîm gyda chydymdeimlad, empathi ac ymrwymiad i helpu pawb o’i chwmpas i symud ymlaen gyda’u dyheadau a’u huchelgeisiau.  Mae’r rôl hon yn ymrwymiad sy’n gofyn llawer wrth ei chydbwyso â magu teulu.  Mae Caroline yn dymuno cael y gorau i bawb o’i chwmpas ac mae’n parhau i godi ei llais yn erbyn anghyfiawnder a materion yn ymwneud ag anghydraddoldeb, gan annog a chefnogi pobl eraill i fod ar eu gorau, a bod yn ysbrydoliaeth i fenywod eraill.  

Alison Harding – Pennaeth Gweithredol y Gwasanaethau Llyfrgell, sy’n ymdrechu i’w gwella ei hun a phobl eraill yn y ffordd fwyaf caredig a derbyniol, ac mae’n ysbrydoli hyder mewn pobl i wireddu’r gorau ohonyn nhw eu hun.  Mae ffordd dawel a diymhongar Alison o arwain yn effeithiol ac yn bwerus ac mae’n haeddu cael ei chydnabod am yr effaith enfawr mae’n ei chael ar y rheini o’i chwmpas, ei chyfraniadau i’r sector ac i’r sefydliad, ac yn enwedig i fenywod eraill yn y gweithle, beth bynnag yw eu rôl neu eu lefel.

Mae Morwenna Chapman â theulu ifanc a dewisodd newid ei gyrfa i astudio ar gyfer gradd BA mewn Dylunio Graffig, gan raddio â gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf.  Bellach mae Morwenna yn aelod llawn o’r staff ac mae’n rhedeg cyfleusterau’r Brifysgol ar gyfer gwneud printiau, ac ar yr un pryd mae’n gwirfoddoli gyda Bad Achub y Mwmbwls, sy’n ei gwneud yn ofynnol iddi ymateb i alwadau brys i fynd allan ddydd a nos.

Melanie Lawlor Fellowes – prif weinyddydd Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn y Brifysgol. Heb gefnogaeth Melanie a’i thîm, mae staff yn dweud na fyddai modd iddynt barhau i gyflwyno’r safon uchel o ddysgu ac addysgu. “Does dim byd nad yw Mel yn ei wybod.  Os oes arnoch angen help mae Melanie yno bob amser, ac os nad oes modd iddi helpu, bydd yn dod o hyd i’r person sy’n gallu.  Hoffem iddi wybod gymaint mae’n cael ei gwerthfawrogi.” Mae Melanie hefyd yn wirfoddolwr gydag Ambiwlans Sant Ioan.

Mae’r Rhwydwaith wedi’i seilio ar frwdfrydedd cyffredin am godi proffil menywod yn y Drindod Dewi Sant, grymuso menywod, a chreu lle cefnogol, dyheadol ac ysgogol i staff benywaidd ar bob cam yn eu gyrfa. Mae’r Rhwydwaith yn agored i unrhyw aelod o staff sy’n arddel hunaniaeth a/neu’n ei chyflwyno ei hun fel menyw, ac mae gan y rhwydwaith safle Teams gweithredol sy’n cynnig trafodaeth a’r cyfle i rannu adnoddau.  Hefyd mae gennym restr e-bostio, ac rydym ar Twitter dan @UWTSDWomen. Os hoffech chi wybod rhagor, cysylltwch â women@uwtsd.ac.uk 

Professor Uzo Iwobi and Caroline Thraves at UWTSD Women's Awards 2022

Gwybodaeth Bellach

Ella Staden

Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau

Press and Media Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

E-bost | Email : ella.staden@uwtsd.ac.uk

Ffôn | Phone : 07384467078