Cydweithrediad Cerebra a'r Drindod Dewi Sant yn cynorthwyo symudedd Henry ifanc gyda dyluniad creulon arloesol


05.04.2022

Arweiniodd cydweithrediad rhwng yr elusen genedlaethol Cerebra a thair canolfan ymchwil ac arloesi ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant at ddatblygu cymorth cerdded pwrpasol ar gyfer bachgen naw oed sydd â pharlys yr ymennydd.

A collaboration between national charity Cerebra and three research and innovation centres at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has led to the development of bespoke walking aids for a nine-year-old boy with cerebral palsy.

Gweithiodd Cerebra o Gaerfyrddin gyda Chanolfan Arloesi Cerebra (CIC), y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC), a'r Ganolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Uwch (CBM) – a phob un wedi'i leoli yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe – i wneud set o greigiau newydd sbon, uwcholau a chryf iawn i Henry Latchem, sy'n byw ym Midsomer Norton yng Ngwlad yr Haf. 

Roedd Henry, sy'n ddefnyddiwr cadair olwyn, wedi tyfu'n rhy fawr i'w hen greulon, a olygai ei fod yn hongian drostynt wrth gerdded. Effeithiodd hyn ar ei ystum, yn ogystal ag achosi anghysur iddo. Roedd ei mam, Lara, wedi ceisio dod o hyd i rai pethau addas, ond  roedd angen rhywbeth ysgafn ar Henry ac roedd y ffyn baglu a geisiwyd ganddynt naill ai'n rhy eang neu'n rhy drwm, ac yn ddrud iawn.

Cysylltodd Lara â Cerebra a Dr Ross Head, Rheolwr Dylunio Cynnyrch CIC, ac esboniodd y sefyllfa a'r sialc a wynebodd ei had deuluol yn ceisio dod o hyd i'r ateb gorau i Henry.

Mae CIC yn dylunio ac yn adeiladu cynhyrchion arloesol, pwrpasol i helpu plant sydd ag anableddau i ddarganfod ac ymgysylltu â'r byd o'u cwmpas.  Dechreuodd Ross a'i dîm feddwl am y deunyddiau ysgafn cywir y gallent eu defnyddio a sut y byddent yn dylanwadu ar y dyluniad.

Meddai Dr Ross Head: "I ddechrau, dyma ni’n archwilio camau i ddefnyddio ffibr carbon. Roeddem ni’n gallu cael gafael ar y deunydd hwn yn ddigon hawdd ac roedd ein cydweithwyr yn ATiC 3D yn argraffu'r cydrannau ffibr carbon i ni.

"Cafodd y ffyn baglu eu dylunio, eu hadeiladu a'u profi drwy broses hir a chymhleth. Ond yn ystod y profion, fe welsom ni eu bod nhw’n rhy hyblyg ac nad oedden nhw yn ddigon cryf. Felly, roedd rhaid inni fynd yn ôl i’r bwrdd cynllunio.

"Gan weithio gyda chydweithwyr yn CBM, roeddem ni’n gallu dod o hyd i ditaniwm printiedig 3D - y deunydd y maen nhw'n gwneud rocedi gofod a cheir Fformiwla 1 ohono!  Mae'r rhannau hyn mor gryf a chaled fel ei bod yn anodd gorffen y ffyn baglu a’u gwneud nhw’n llyfn."

Meddai Ian Williams, Uwch Gymrawd Arloesi yn ATiC: "Mae bob amser yn wych gweithio gyda CIC, gan eu helpu i ddod â'u syniadau dylunio yn fyw a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau'r plant.

"Ar ôl siarad â Dr Ross Head a thrafod anghenion y defnyddiwr a'r meini prawf dylunio, roeddem yn gallu defnyddio ein hargraffydd 3D datblygedig gyda thechnoleg atgyfnerthu Ffibr Carbon parhaus i gynhyrchu rhannau tebyg o ran cryfder i alwminiwm peirianyddol. Roedd hyn yn caniatáu i CIC gynhyrchu a phrofi'r prototeip alpha cychwynnol, gan eu galluogi i werthuso'r dyluniad cyn creu'r cynnyrch terfynol."

Meddai Lloyd Stoker, Cyfarwyddwr Technegol CBM: "Roeddem ni’n falch iawn o fod yn rhan o'r prosiect, roedd ein technoleg gweithgynhyrchu ychwanegol Electron Beam Melting mewnol yn ein galluogi i ffugio geometreg rydd y cymalau mewn titaniwm gradd 23.

"Mae'r deunydd yn arddangos yr eiddo perffaith ar gyfer y defnydd hwn; er ei fod yn gryf a gwrth-gyrydu, mae hefyd yn ysgafn.''

Ychwanegodd Lara: "Cyn i ni gysylltu â CIC, roeddwn i'n meddwl ein bod ni'n mynd yn ôl yn hytrach nag ymlaen. Mae'n bwysig bod ffyn baglu Henry yn gallu ei gefnogi am bellteroedd hirach, i helpu i wella ei stamina. Rydyn ni mor falch ein bod wedi cysylltu."

Mae dyluniad arloesol ffyn baglu ysgafn iawn newydd  Henry, a gyflwynwyd iddo'n  bersonol gan Ross a thîm CIC, wedi golygu y gall dreulio llai o amser yn ei gadair olwyn a rhagor o amser yn adeiladu ei stamina drwy gymryd rhan yn y gweithgareddau y mae'n eu caru – megis rasio.

A bydd ffyn baglu newydd Henry yn sicr yn cael digon o ddefnydd dros y misoedd nesaf, gan ei fod yn bwriadu cwblhau ei 100m cyntaf ar ei ben ei hun ar ddiwrnod chwaraeon ei ysgol! Bydd yn ymgymryd â'r 100m ar ei ffrâm rasio. Ond cyn iddo wneud, bydd yn rhoi'r camau i mewn ar ei  wasgfeydd newydd i adeiladu ei stamina.

 Ychwanegodd Dr Ross Head: "Mae mor bwysig i ni pan fyddwn yn cynhyrchu cynnyrch ar gyfer plentyn, ei fod yn gwella eu bywyd mewn mwy na dim ond ffordd swyddogaethol. Rhaid i'r cynnyrch edrych yn anhygoel; rhaid iddo dynnu sylw cadarnhaol a bod yn gyfartal, neu'n well, na'r gweddill.

"Rwy'n teimlo ein bod wedi llwyddo yn y genhadaeth hon – diolch i arbenigedd a chymorth ein cydweithwyr ATiC a CBM yn Y Drindod Dewi Sant – ac edrychwn ymlaen at ddatblygu'r cynnyrch hwn ymhellach a helpu mwy o blant yn y dyfodol."

Carmarthen-based Cerebra worked with the Cerebra Innovation Centre (CIC), the Assistive Technologies Innovation Centre (ATiC), and the Centre for Advanced Batch Manufacture (CBM) – all based at UWTSD Swansea – to make a set of brand-new, super-light and super-strong crutches for Henry, who lives in Midsomer Norton in Somerset.

Gwybodaeth Bellach

 

 • Cerebra

 

           Derek Spinks, Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu, e-bost: dereks@cerebra.org.uk, Ffôn: 07929 024700.

 

 • Y Drindod Dewi Sant

  Rebecca Davies

  Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

  Executive Press and Media Relations Officer

  Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

  Corporate Communications and PR

  Mobile: 07384 467071

  Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk