Cydweithrediad Rhyngwladol i fynd i’r afael â Heriau Iechyd Meddwl Ôl-bandemig


22.11.2022

Gwnaeth ymchwilwyr adran Seicoleg a Chwnsela Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) weithio gyda chydweithwyr o Unol Daleithiau America, Malaysia, Indonesia, ac Ynysoedd y Philipinas er mwyn cynnal ymchwil yn archwilio effeithiau’r pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl myfyrwyr.

Researchers from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) Psychology and Counselling department collaborated with colleagues from universities in the USA, Malaysia, Indonesia, and the Philippines to conduct research investigating the impacts of the Covid-19 pandemic on the mental health of students.

Gwnaeth yr ymchwil, a adroddwyd mewn argraffiad arbennig o’r European Journal of Mental Health yn  canolbwyntio ar ymchwil Covid-19, ddarganfod bod gwahaniaethau yn y ffyrdd y mae gwahanol ddiwylliannau yn ymdopi, a gwahaniaethau hefyd yn y canlyniadau, yn dibynnu ar ai diwylliannau unigolyddol (DU, UDA) neu rai  cyfunolaidd (Malaysia, Indonesia, Ynysoedd y Philipinas a Gwlad y Tai) ydynt.  

Meddai Dr Paul Hutchings, Athro Cysylltiol Seicoleg a Chyfarwyddwr Academaidd Seicoleg a Chwnsela PCYDDS: “Gwnaeth y pandemig Covid-19 effeithio ar lawer o ardaloedd ar draws y byd, gyda chyfyngiadau symud, caledi ariannol, stopio astudiaethau wyneb yn wyneb a chau llawer o’r cyfleusterau yn rhoi straen seicolegol enfawr yn gyffredinol ar fyfyrwyr.

“Gwnaeth ein hymchwil archwilio sut gwnaeth y myfyrwyr hyn ymdopi yn ystod y don Covid-19 gyntaf, gan ddarganfod er bod rhai strategaethau ymdopi’n debyg i’w gilydd ar draws diwylliannau, mae eraill yn wahanol ac yn creu canlyniadau sy’n sylweddol wahanol. Rydym yn gobeithio y gwnaiff y casgliadau hyn ein helpu ni i ddeall ymhellach sut i ddatblygu strategaethau ar gyfer cefnogi llesiant meddwl a lleihau trallod seicolegol.”

Yn ogystal â’r ymchwil hwn, mae ymchwilwyr PCYDDS, sef Dr Paul Hutchings a Dr Katie Sullivan, wedi cynnal nifer o brosiectau eraill gyda’r tîm rhyngwladol, sy’n cynnwys Dr Amoneeta Beckstein, Dr Noor Hassline Mohamed, a Dr Nicholas Tze Ping Pang. Mae’r ymchwil ar gyfer y prosiectau eraill hyn yn cynnwys ymchwilio i ofn a gwahaniaethu sy’n gysylltiedig â phathogenau, a strategaethau sy’n gwella ymatebion iechyd meddwl i argyfyngau.

Mae’r tîm hefyd wedi ysgrifennu llyfr o’r enw ‘The Covid-19 Pandemic: A Multidisciplinary Approach to Managing Mental Health Challenges’ sy’n archwilio’r problemau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl a Covid o nifer o wahanol safbwyntiau.  

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk