Cyhoeddi Ysgoloriaethau i fyfyrwyr o Wcráin


08.03.2022

Mae cymuned Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi mynegi ei thristwch dwys oherwydd yr ymosodiad yr Wcráin gan luoedd milwrol Ffederasiwn Rwsia, yn ogystal â'i braw wrth weld y difrod a'r colledion erchyll y mae'r rhyfel wedi'u hachosi i ddinasyddion yr Wcráin. 

University logo with flag of ukraine

Saif cymuned y Brifysgol gyda phobl yr Wcráin wrth gondemnio'r weithred hon o ryfel ac wrth gydnabod yr Wcráin yn wladwriaeth sofran.

Yn gymuned academaidd ryngwladol, mae'r Brifysgol yn croesawu myfyrwyr a staff o bob cwr o'r byd ac mae ganddi gysylltiadau gweithredol â gwledydd ledled y byd, gan gynnwys ein partneriaeth gydweithredol â Phrifysgol Alfred Nobel yn Dnipro, yr Wcráin, y mae eu myfyrwyr a'u staff yn parhau i fod ym mlaen ein meddyliau.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein staff a'n myfyrwyr ar yr adeg heriol hon, yn enwedig y rhai y mae'r ymosodiad hwn wedi effeithio arnynt. Rydym wedi ysgrifennu at ein myfyrwyr a'n staff i'w hatgoffa o'r ystod o wasanaethau rydym yn eu cynnig ac rydym wedi eu gwahodd i gysylltu â'n gwasanaethau cymorth os bydd angen help arnynt.

Mae'r Brifysgol o'r farn fod galluogi myfyrwyr sydd wedi eu dadleoli oherwydd y rhyfel, i barhau â'u haddysg yn gam tuag at gynnig lloches ar adeg beryglus i'r Wcráin. Mae’r Drindod Dewi Sant, felly, wedi cyhoeddi y bydd yn cynnig 20 ysgoloriaeth i fyfyrwyr o’r Wcráin sydd wedi ffoi o'u gwlad.

Bydd yr ysgoloriaethau'n galluogi myfyrwyr o'r Wcráin i astudio'r dyfarniad ôl-raddedig mewn Dinasyddiaeth Fyd-eang ac Arweinyddiaeth Gynaliadwy. Mae’r Brifysgol yn cydweithio â'r awdurdodau ar hyn o bryd i hwyluso'r broses.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Mae'n bwysig i sefydliadau yn y DU ddangos eu cefnogaeth i’r Wcráin ar adeg mor anodd a pheryglus i'w gwlad. Mae Cymru, yn genedl noddfa, yn arwain y ffordd o ran croesawu pobl sydd mewn angen. Mae ein pecyn ysgoloriaethau yn gam tuag at gefnogi myfyrwyr i barhau â'u hastudiaethau mewn amgylchedd diogel a chroesawgar".

Meddai Geraint Davies, Aelod Seneddol Gorllewin Abertawe: "Drwy'r storm ddinistriol hon mae Cymru'n cynnig gobaith i helpu i hwyluso dyfodol cyffredin drwy gydymdrechu. Mae'r haelioni mawr hwn sy'n hyrwyddo Cymru yn genedl noddfa yn esiampl i'r DU a thu hwnt, y dylem groesawu'r rhai sy'n ffoi o'r bomiau i helpu i'w grymuso am well yfory".

Mae dyfarniad ôl-raddedig Y Drindod Dewi Sant  mewn Dinasyddiaeth Fyd-eang ac Arweinyddiaeth Gynaliadwy yn rhaglen ryngddisgyblaethol sy'n darparu profiad dysgu unigryw i ddatblygu dinasyddion ac arweinwyr byd-eang yfory. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar nodau cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig ac yn ategu gwaith presennol y Brifysgol gydag UNESCO.

Nod y cwrs yw paratoi myfyrwyr i fynd i’r afael yn feirniadol â heriau byd-eang allweddol yr 21ain ganrif wrth roi cyfle i ddatblygu sgiliau dealltwriaeth ryngddiwylliannol ac arweinyddiaeth. Bydd yn ceisio sicrhau bod gan raddedigion y sgiliau angenrheidiol i gymryd rôl arweiniol wrth adeiladu cymunedau ar gyfer y dyfodol a chryfhau deialogau rhyng-ddiwylliannol. Bydd yr ysgoloriaethau a gynigir i'r myfyrwyr o'r Wcráin yn cynnwys ffioedd dysgu, costau llety yn ogystal â hyfforddiant Iaith Saesneg ychwanegol yn ôl yr angen.

Rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau: iru@pcydds.ac.uk